Дневен ред – 09.04.0224

Изх.№ 119/05. 04.2024г.

До
общински съветници,
кметове и кметски наместници

На основание чл.23, ал.4 и т.1 от ЗМСМА, чл.30, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Макреш на 09.04.2024 г. /вторник / от 10,00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, община Макреш, област Видин:
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Разглеждане на Заповед №РД 2511 от 26.03.2024г. от Областен управител на област Видин за ново разглеждане на Решение №72, взето с протокол №07 от 12.03.2024г. на общински съвет Макреш.
2. Разглеждане на Методика за отпускане на еднократни безвъзмездни финансови помощи по решение на Общински съвет – Макреш
3. Разни и питания към кмета на община Макреш

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :

Цветан Георгиев

 

Прикачени файлове