Доклад на комисията земеделие, гори, екология и ветеринарно обслужване от 08.02.2024

Днес 08.02.2024 г. от 12,00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш се проведе заседание на постоянната комисията по „земеделие, гори, екология и ветеринарно обслужване“
На заседание взеха участие: Председателя на комисията Ивайло Рангелов и членове Веселин Велков, Владислав Василев и Герго Гергов, Председателя на общински съвет Цветан Георгиев и кмета на община Макреш Митко Антов.
Ивайло Рангелов – Добър ден откривам днешното заседание на постоянната комисията по „земеделие, гори, екология и ветеринарно обслужване“ към общински съвет Макреш.
Имам предложение и протокол от проведено събрание със земеделските производители по повод отдаване на ОПФ и пътищата за ползване на територията на община Макреш за 2024г.
Предлагам да гласуваме дневния ред.
ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на община Макреш.
2. Годишен план за паша за 2024 година.
3. Годишно разпределение за общо и индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите за 2024-2025 година.
4. Протокол от земеделските производители по повод отдаване на ОПФ и пътищата за ползване на територията на община Макреш за 2024г.

Дневния ред бе приет с 4 гласа „за“

По т.1 от дневния ред ДЗ с вх. №55/02.02.2024г. от Митко Антов кмет на Община Макреш.
Относно Приемане на правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на община Макреш.
Ивайло Рангелов – Исках да събера на това събрание и животновъдите. Поканих ги и се яви само Николай. Исках да ги питам да кажат проблемите.
За това разпределение те знаят ли? Участват ли?
Митко Антов – Това индивидуално и общо се прави с кметове и кметски наместници по села те казват кое да е за общо ползване и кое за индивидуално ползване. Съобразяват се около селото е за общо ползване, а индивидуално е по далече от селото за да не се затруднява ползването.
Комисия раздава в населеното място от първо раздаване, на второ раздаване се дават свободни в съседните села, а на трето раздаване където е останало.

РЕШЕНИЕ №02

Комисиите препоръчват на общинския съвет да приеме правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на община Макреш.
Решението е взето с 4 гласа „за“
По т.2 от дневния ред ДЗ с вх. №55/02.02.2024г. от Митко Антов кмет на Община Макреш.
Относно Годишен план за паша за 2024 година.

РЕШЕНИЕ №03

Комисиите препоръчват на общинския съвет да приеме Годишен план за паша за 2024 година.
Решението е взето с 4 гласа „за“

По т.3 от дневния ред ДЗ с вх. №55/02.02.2024г. от Митко Антов кмет на Община Макреш.
Относно Годишно разпределение за общо и индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите за 2024-2025 година.
Митко Антов- До 10 март всеки си представя документ от БАБХ за броя на животните и после се раздава в три етапа.

РЕШЕНИЕ №04

Комисиите препоръчват на общинския съвет да приеме Годишно разпределение за общо и индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите за 2024-2025 година.
Решението е взето с 4 гласа „за“
По т.4 от дневния ред Протокол от земеделските производители.
Относно Намаляване на Наеми и аренда на земеделски земи от 75.00 лева за отдаване на ОПФ и пътищата за ползване на територията на община Макреш за 2024г.
Ивайло Рангелов – Ние смятаме, че тази цена е висока и искаме да говорим по този въпрос сега няма как да излезем с решение.
Няма как да плащаме тази година по 75 лева на декар за ОПФ и пътища.
Митко Антов – Това е свързано с промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Макреш.

РЕШЕНИЕ №05

Комисиите препоръчват на общинския съвет да приеме Протокол от земеделските производители по повод отдаване на ОПФ и пътищата за ползване на територията на община Макреш за 2024г.
Решението е взето с 4 гласа „за“

След изчерпване на дневния ред , заседанието на комисията бе закрито в 12,30 часа .

Председател ПК „Земеделие, гори, екология и ветеринарно обслужване„
/ Ивайло Рангелов/