УВЕДОМЛЕНИЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2024 г.

На основание чл.66,ал.1 от Закона за местните данъци и такси,Община Макреш уведомявява всички заинтересовани страни,че открива производство по издаване на обща административен акт за одобряване на план-сметка за разходите по дейностите за събиране,транспортиране,обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци,поддържане на чистота на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024г.
В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за Местните данъци и такси/ЗМДТ/,Община Макреш предоставя на населениета услуги по събиране,извозване и облезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци,както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно-сметоизвозване; обезвраждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл.66 от АПК,чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес : makresh@b-trust.org или в сградата на Общинска администрация Макреш,в едномесечен срок считан от датата на оповестяване на уведомлението.
Общественото обсъждане се организира на основание чл.66,ал.3,т.2 от ЗМДТ във връзка с чл.69,ал.2 от АПК и ще се проведе на 18.12.2023г от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Макреш , на адрес  с.Макреш ул. „Г.Бенковски „ № 88.

Доклад-до-ОбС-Макреш-за-проект-План-сметка-за-определяне-на-разходите-за-чистота-на-община-Макреш-за-2023

докладна записка План-сметка

ПЛАН СМЕТКА 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ-3-ПЛАН-СМЕТКА -2024г.

Проект-на-решение-за-приемане-на-План-сметка-за-определяне-на-разходите-за-чистота-на-община-Макреш-за-2023

 

Прикачени файлове