О Б Я В Л Е Н И Е за набиране на чакащи служители на длъжност „Домашен помощник”

Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на служители, утвърдена от  Кмета  на Община Макреш.

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0072-С01 по проект „Грижа в дома  община Макреш”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Дирекция „АОФД“ – община Макреш. с. Макреш, област Видин обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

С всеки от одобрените кандидати, за заемане на длъжност „Домашен помощник” се сключва срочен трудов договор, съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите по предоставяне на почасови услуги в домашна среда. Краен срок за реализация на проекта и за предоставяне на услугата – 01.03.2024г.

Всички желаещи и одобрени кандидати при липса на свободни работни места ще бъдат включени в списък на чакащите и при необходимост ще бъдат потърсени от Дирекция „АОФД“ община Макреш.

На длъжност „Домашен помощник” ще се назначат лица на трудов договор. Лицата ще бъдат назначавани според необходимостта.;

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ).

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „Грижа в дома  община Макреш”, съфинансиран със средства от Европейския съюз.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

Кандидатите, които желаят да заемат длъжност „Домашен помощник”, следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да имат навършени 18 години;
 2. Да не са осъждани;
 3. Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 4. Умения и нагласа  за работа с лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за постъпване на работа;
 2. Автобиография –  в свободен текст;
 3. Декларация за обработка на личните данни на кандидата – Приложение № 6;
 4. Копие на диплома за завършено образование;
 5. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства, по образец – приложение № 7;
 6. Лична карта – При подаване на заявлението, кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност, който ще им бъде поискан от служителя, приемащ документите за кандидатстване, с цел сверяване на вписаните в заявлението данни. В случай на подаване на документи за кандидатстване по пощата е необходимо и прилагане на копие от Лична карта за установяване самоличността на кандидата. Върху копието следва саморъчно да бъде изписано „Давам съгласието си във връзка и с използването единствено за нуждите на проекта” и подпис;

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

 • от сградата на община Макреш, Дирекция „АОФД“ с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 88;
 • документите са достъпни и на интернет страницата на Община Макреш – makrsh@b-trust.org в раздел Проекти Грижа в дома  община Макреш
 • документите са разнесени по кметствата на населените места в Община Макреш

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Приемът на документи за кандидатстване  за 1 брой вакантно място ще продължи   до 03.11.2023г. при необходимост ще се набират  служители до края на проекта. 

Документите за кандидатстване се подават в офиса на проекта в сградата на община Макреш, Дирекция „АОФД“ с. Макреш, ул. “Георги Бенковски“ № 88 всеки работен ден от 08.00-12.00 и от 12.30-16.00 часа.

За повече информация: г-н Емил Йонов – Директор Дирекция „УТСД“-община Макреш, с. Макреш,  ул. „Георги Бенковски” № 88, телефон за връзка 0879639006

Проект  BG05SFPR002-2.001-0072-С01 „Грижа в дома   община Макреш”, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз.

 

Прикачени файлове