Покана

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси на 20.07.2023 година от 10.00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, с. Макреш, ще се проведе П У Б Л И Ч Н О О Б С Ъ Ж Д А Н Е на годишен отчет за изпълнение на Бюджет 2022г. на ОбА- Макреш

Канят се всички заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането