Искане и информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда с вх. № 0400-137/02.05.2023 г. на РИОСВ – Монтана

Прикачени файлове