Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частичнo от държавния бюджет.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.02.2023 г., за предложения и становища по проект на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Анализ на потребностите и предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.
Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на предложението в деловодството на Община Макреш, ул. „Георги Бенковски“ №88 и по електронен път на e-mail: makresh@b-trust.org

Проектът на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, Анализа и приложенията към него са публикувани като приложения към настоящият документ.
Настоящият документ е и Доклад относно необходимостта от приемане на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет във връзка с изготвянето на Национална карта на социалните услуги този стратегически за общината документ.

1. Причини, които налагат приемането му и правно основание

С § 31 от Закон за социалните услуги /ЗСУ/ е регламентирано, че Националната карта на социалните услуги се приема от Министерския съвет до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
В чл. 35 от ЗСУ, законодателят е дефинирал начина, по който се разработва Националната карта на социалните услуги, а именно чрез:
1. анализ на общините относно потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;
2. предложения на общините в резултат на анализа по т. 1 за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Въз основа на анализите и предложенията на общините Агенцията за социално подпомагане /АСП/ извършва анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и разработва предложение за Национална карта на социалните услуги.
Нормативно определените ангажименти на общините са свързани с изготвянето на анализ на потребностите и предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.
С Наредбата за планирането на социалните услуги се уреждат критериите за определяне на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез включването им в Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от ЗСУ, както и редът за нейното разработване и актуализиране. С наредбата се определят и критериите, редът и условията за разработване от общините на анализа на потребностите и предложенията по чл. 35, ал. 1 от ЗСУ, редът за осъществяване на координация, сътрудничество и съгласуване на национално, областно и общинско ниво при разработването на Картата и др.
Съгласно чл.42, ал.2 от наредбата, обсъждането не може да е по-кратко от 30 дни.
Обсъждането на Анализа и приложенията към него при Областен управител на област Видин, съвместно с представители на всички общини в състава на областта е проведено на 27.01.2023г.
Страница 1 от 2

2. Целите, които се поставят

Гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата на територията на община Макреш и област Видин; гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги; гарантиране на правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността; насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа на лицата; насърчаване и развитие на публично-частното партньорство при предоставянето на социални услуги.
Спазване на основните принципи при предоставяне на социалните услуги за: наличие на различни видове социални услуги; достъпност на социалните услуги; индивидуализиране на подкрепата; всеобхватност, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата; превенция на институционализацията; зачитане правата на лицата, ползващи социални услуги, и гарантиране на активното им участие при вземането на решения; гъвкавост и прозрачност при управлението на социалните услуги; участие на всички заинтересовани страни и използване на всички налични ресурси.
Спазване на принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне необходимостта от социални услуги и предоставянето им на територията на Община Макреш, които ще бъдат включени в Националната карта на социалните услуги на Република България

3. Очаквани резултати

Предоставяне на общодостъпни и специализирани социални услуги на територията в съотвтствие с потребностите и нормативните изисквания.
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Проектът на Анализа е съобразен с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, Кодекса за международно частно право, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство – Закон за социалните услуги, Наредба за планирането на социалните услуги.

13 февруари 2023г.