Проект на план сметка по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци за 2023 година