Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на община Макреш за 2021 г.