СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,
Община Макреш Ви напомня, че съгласно чл. 116, чл. 117 и чл. 118, ал. 1 от Закона за
местните данъци и такси (ЗМДТ) и във връзка с чл. 175 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност, в тримесечен срок от датата на придобиването на куче
собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище и заплаща
такса ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на
придобиването, когато е придобито след 31 март.
За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една
дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за
месеца на придобиването.
От такса се освобождават собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност:
– кучета на лица с увреждания;
– служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
– кучета, използвани за опитни цели;
– кучета, използвани от Българския червен кръст;
– кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект;
– кастрирани кучета;
– ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона
за лова и опазване на дивеча.
Собственикът на домашно куче попълва Декларация за притежаване на куче по чл.
117 от ЗМДТ в сградата на Общинска администрация – Макреш.
Таксата е в размер на 5,00 (пет) лева съгласно чл. 33, т. 18 от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Макреш. Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за
мероприятията, свързани с намаляването на броя на безстопанствените кучета.
За регистрацията ще са Ви необходими следните документи:
1. Ветеринарен паспорт на домашното куче с нанесена идентификация
(микрочип);
2. Документ за самоличност на собственика;
3. Допълнителни документи: документи удостоверяващи обстоятелствата по чл.
175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (решение от ТЕЛК на името
на собственика; удостоверение за регистрация на животновъден обект и др.).
Регистрацията на всяко домашно куче в общината е задължителна, в т.ч. и на
тези, които са освободени от заплащане на такса.
Нарушителите подлежат на административно наказание.