Заповед избирателна секция Раковица за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването

З А П О В Е Д № 346/04.11.2021 г.

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА и чл. 10 /1/ от Изборния кодекс

О П Р Е Д Е Л Я М :

Избирателна секция 052500006 – Раковица за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването, за изборите за Президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица и кметските наместници. Същата да бъде качена на интернет страницата на общината.

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК –Видин, ,секретаря на общината ,кмет на кметство, кметските наместници и гл.спец.“Човешки ресурси“ за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:
/М.АНТОВ /