Община Макреш стартира процедура за набиране на банка с резерви за длъжността личен асистент, който при освобождаване на свободно място ще предоставя социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Със Заповед № РД 010099/07.01.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е разкрита специализирана социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Община Макреш стартира процедура за набиране на банка с резерви за длъжността личен асистент, който при освобождаване на свободно място ще предоставя социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

  1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:
  • Заявление за кандидатстване (по образец);
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  • Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:

  • сградата на Община Макреш, с адрес: с. Макреш, ул. „Георги Бенковски“ № 88,
  • документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Макреш: makresh@b-trust.org
  1. Място и срок за подаване на документите за набиране банка с резерви:

Документи ще се приемат всеки работен ден  от 11.10.2021г. до 15.10.2021г. от 8.00 до 16.00 часа в административната сграда на Община Макреш и в кметство с. Раковица и кметските наместничества в  населените места в Община Макреш.

За допълнителна информация: тел. 0879639006, Людмила Любенова – главен специалист „хуманитарни дейности, европроекти, НП и Обредник“

Декларация личен асистент

zajavlenie- ли4ен асистент

Прикачени файлове