Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

З А Я В Л Е Н И Е за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние