Д О К Л А Д Относно: Проект на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г.

Справка на проек на ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА

Доклад-до-ОбС-Макреш-за-проект-План-сметка-за-определяне-на-разходите-за-чистота-на-община-Макреш-за-2020-г-2

ПЛАН СМЕТКА 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ-3-ПЛАН-СМЕТКА 2021 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2021

Справка на постъпили предложения