Заповед извънредна епидемична обстановка

Заповед № 221/ 28.10.2020 година

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. , предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на

община Макреш считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.:

 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на

предучилищното и училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап на образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

 1. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена

среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове,

занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки.

 1. Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на

личностното развитие.

 1. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за  лице.
 2. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
 3. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и

 

състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

 1. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.
 2. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо

обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 7) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко  разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.

 1. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват

обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

 1. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на

туристически обекти.

 1. На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 2. Органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на общината, като разпореждат организационни мерки, в случай на необходимост, при отчитане на  конкретната специфика и данни за съответната област.
 3. Заповедта влиза в сила от 29.10.2020 г.

        III. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-12 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер.  

     Заповедта да се сведе до знанието на заместник кмета на община Макреш, кмета на          село Раковица, кметски наместници по населени места в общината, които да уведомят заинтересованите лица, населението на община Макреш, и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.                                       

 

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ   :

 

/ МИТКО АНТОВ /