Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопанските животни на територията на община Макреш, област Видин