НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

(приета с Решение на ОбС- Макреш  № 126 от Протокол №11/16.06.2020 година)

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Тази наредба определя реда за управление на горските територии собственост на Община Макреш.

Чл.2. Организацията по управлението на горските територии се осъществява от кмета на общината.

Чл.3. Гори и горски територии са земите от землището на общината, отговарящи на условието на чл.2 от Закона за горите.

Чл. 4. Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за:

 • Парковете и градините в урбанизираните територии на територията на общината.
 • Дърветата от горско дървесни видове в земеделските територии.
 • Площите, заети с горско дървесна растителност в обхвата на републиканските, месните и железни пътища.

Чл.5. Дейностите в горските територии общинска собственост се извършват по начин, който не води до увреждане на растителните и животински видове и на техните местообитания, на почвите, водните обекти и елементите на техническата инфраструктура.

ГЛАВА II

ФУНКЦИИ, КАТЕГОРИЗАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ. ГОРСКО ПЛАНИРАНЕ

Чл.6. Горските територии, общинска собственост изпълняват следните основни функции:

 1. Защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха.
 2. Поддържане на биологичното разнообразие на горските екосистеми.
 3. Осигуряване на социални, образователни, научни, ландшафстки и

рекреационни ползи на обществото.

 1. Защита на природното и културното наследство.
 2. Производство на дървесина и недървесни горски продукти.
 3. Регулиране на климата и усвояване на въглеводорода.

Чл.7. Горските територии общинска собственост, в съответствие с преобладаващите им функции се делят на три категории:

 1. Защитни – за защита на почвите, водите, урбанизираните територии, сградите и обектите на техническата инфраструктура, както и горите създадени по техническия проект за борба с ерозията по река Видбол.
 2. Специални – включени в границите на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитените зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие, както и с рекреационното значение за поддържане на ландшафта и с висока консервационна стойност
 3. Стопански – които не са обхванати в предишните две точки и чието стопанисване е насочено към устойчиво производство на дървесина и недървесни горски продукти, както и предоставяне на услуги.

Чл.8.(1) Категоризирането на горските територии общинска собственост се извършва с областния план за развитие на горските територии и се конкретизира с горскостопанския план.

 • Прекатегоризирането се извършва чрез промяна в приетия областен план за развитие, чрез заявление на Община Макреш.

Чл.9. Условията и редът за категоризирането и прекатегоризирането на горските територии се определят с Наредба на Министъра на земеделието и храните по чл. 18, ал. 1 от закона за горите.

Чл.10. За установяване състоянието на ресурсите и изготвяне на тяхната оценка се извършва инвентаризация на горските територии общинска собственост.

Чл.11. Горското планиране се извършва на три нива и обхваща:

 1. Национална стратегия за развитие на горския сектор и Стратегически план за развитие на горския сектор.
 2. Областен план за развитие на горските територии.
 3. Горскостопански план за горските територии общинска собственост.

Чл.12.(1) Стратегическият план за развитие на горския сектор определя конкретните действия за изпълнение на целите, заложени в Националната стратегия за развитие на горския сектор, за срок от 10 години.

 • Стратегическият план за развитие на горския сектор се изработва от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите и след провеждане на обществено обсъждане се одобрява от Министъра на земеделието и храните.

Чл.13.(1) Областният план за развитие на горските територии се изработва за срок от 10 години в съответствие със Закона за горите, Националната стратегия за развитие на горския сектор и Стратегическия план за развитие на горския сектор.

 • Областният план се изработва за всички горски територии, независимо от тяхната собственост, като се хармонизира с областната стратегия за развитие по Закона за регионалното развитие.
 • Изработването на областния план за развитие на горските територии се възлага от Регионалната дирекция по горите Берковица и се финансира от държавния бюджет.
 • Преди утвърждаването на областния план за развитие на горските територии се провежда процедура по оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона по реда на Закона за биологичното разнообразие.
 • Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите, след съгласуване с Областния съвет за развитие, предлага на Министъра на земеделието и храните да издаде заповед за утвърждаване на областния план за развитие на горските територии.
 • Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл.14.(1) Горскостопанският план за горските територии общинска собственост се изработва при обща площ на поземлените имоти над 10 хектора.

 • Горскостопанският план за горските територии общинска собственост определя допустимия размер на ползването на горските ресурси и насоките за постигане целите на управлението на горските територии за срок от 10 години.
 • Горскостопанският план се изработва на основата на горскостопанските карти, кадастралните карти, картите на възстановената собственост, извършената инвентаризация на горските територии общинска собственост и се финансира от бюджета на Община Макреш.
 • Горскостопанският план за горските територии общинска собственост се утвърждава със заповед от директора на Регионалната дирекция по горите Берковица.
 • Заповедта по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.
 • Съдържанието на горскостопанските карти и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с Наредба на Министъра на инвестиционното проектиране съгласно чл.13, ал.13 от Закона за горите.

Чл.15. Горско стопанският план за горските територии общинска собственост се изработва от търговец, който е вписан в публичния регистър по чл.241 от Закона за горите.

Чл.16.(1) В общинския план за развитие съгласно Закона за регионалното развитие се разработва раздел за развитието на горските територии, който е съобразен с областния план за развитие на горските територии.

 • Разделът за развитие на горските територии по ал.1 се разработва въз основа на утвърдените горскостопански планове и програми / за горски територии собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ на поземлените имоти от 2 до 5 ха/ и определя насоките за развитие на Община Макреш в областта на горското стопанство и свързаните с него дейности.

Чл.17.(1) Изпълнителната агенция по горите възлага извършването на инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопанските карти, плановете за ловно-стопански дейности и за дейностите по опазване от пожари.

 • Дейностите по ал. 1 се финансират от държавния бюджет.
 • Данните от горската инвентаризация са публични и редът за достъп до тях се определя с Наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите.

Чл.18.(1) Инвентаризацията на горските територии, областния план за развитие на горските територии, ловно-стопанския план, както и горскостопанските планове и програми се изготвят, актуализират и приемат при условия и по ред определени с Наредба на Министъра на земеделието и храните по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите.

 • Собственика на горските територии общинска собственост – Община Макреш и ползвателите на дървесина и недървесни горски продукти в тези горски територии са длъжни да не възпрепятстват провеждането на необходимите действия, свързани с инвентаризацията и да предостави необходимите данни за извършването и.

Чл.19.(1) Изпълнителната агенция по горите създава и поддържа информационна система за горските територии и за дейностите в тях.

 • Съдържанието на информационната система по ал. 1, както и редът за

предоставяне и ползване на информация от нея се определят с Наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите.

 • Община Макреш, собственик на горски територии е задължена безвъзмездно да предоставя на Изпълнителната агенция по горите и на нейните структури информацията, необходима за поддържането на системата по ал. 1.

Чл.20.(1) Горската сертификация е доброволен инструмент, който се прилага чрез оценяване и валидиране на практики за управление на горите с помощта на набор от стандарти.

 • Горска сертификация се извършва от независими, недържавни сертифициращи органи.
 • За извършената сертификация на горската територия общинска собственост се издава сертификат от сертифициращият орган по определена от него процедура.
 • Със сертификацията по ал.З се удостоверява, че стопанисването на горските територии общинска собственост се осъществява по отговорен начин, балансиращ екологичните, икономическите и социалните ползи.

ГЛАВА III

СОБСТВЕНОСТ

Чл.21.(1) Общинска собственост са горските територии, правото на собственост върху които е възстановена на общината, както и тези придобити от нея чрез правна сделка или по други придобивни способи и не представляват държавна или частна собственост.

 • Публична общинска собственост са горските територии – общинска собственост:
 1. Предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с националната сигурност и отбраната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности.
 2. Попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно- битово водоснабдяване.
 3. Попадащи в защитените територии по смисъла на чл.5, т.З, т.5 и т.6 от Закона за защитените територии.
 4. Включени в териториите за опазване на недвижимото културно наследство по Закона за културното наследство.
 • Частна общинска собственост са всички останали горски територии – общинска собственост.

Чл.22. Горските територии – общинска собственост са отразени в изготвения и одобрен Лесоустройствен проект.

ГЛАВА IV

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.23. Разпореждането с горските територии – собственост на общината се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от Закона за общинската собственост и глава III, раздел II от Закона за горите.

Чл.24. Общината може да придобива поземлени имоти в горски територии чрез покупка, замяна, дарение, делба, завещание или чрез други начини, определени в закона.

Чл.25. За своите нужди община Макреш може да закупува горски територии – собственост на физически лица, на юридически лица и на държавата..

Чл..26.(1) Закупуването от общината на горски територии се извършва въз основа на разпоредбите и при спазване на условията на Закона за общинската собственост, след Решение на Общинския съвет.

 • Въз основа на решението на Общинския съвет по ал.1, кмета на общината взема решение за откриване на процедурата, в което се посочват:

1.Общините и землищата, в които общината желае да закупи имоти.

2.Методиката за оценка на предложенията, както и критериите за избор на имотите – предмет на сделката.

3.Датата, мястото и часът на разглеждане на предложенията.

4.Начинът на плащане и евентуални обезпечения.

5.Специални изисквания към участниците.

6.Други условия.

 • Решението по ал.2 се оповестява публично чрез средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на общината или по друг подходящ начин в срок, не по-малък от един месец преди датата на разглеждане на предложенията.
 • Заинтересуваните лица правят писмено предложение до кмета на общината, в което съобщават предложението си. В него се посочва предлаганата цена на имота и се прилагат:
 1. Документ за собственост.;
 2. Скица на имота.;
 3. Данъчна оценка на имота;.
 4. Извадка от горскостопанския план или програма за съответния имот.
 • В деня, определен за разглеждане на предложенията, кметът на общината назначава комисия, която да разгледа получените предложения и да направи предложение за закупуване на имотите, съответно за отказ за закупуване. За работата на комисията се изготвя протокол.
 • Въз основа на протокола по ал.5, кметът на общината сключва договори с лицата, определени за продавачи, за закупуване на имотите им.
 • Договорът по ал.6 влиза в сила от датата на вписването му в Службата по вписванията по местонахождението на имота.

Чл.27.(1) Общината може да продава или заменя горски територии – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, при спазване на разпоредбите на Закона за горите.

 • Продажба по ал.1 се извършва:
 1. За прекратяване на съсобственост върху горски територии между общината и други съсобственици.
 2. Когато с влязъл в сила общ устройствен план е предвидена промяна на предназначението на горската територия за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии.
 • В случаите по ал.2, т.1 продажбата се извършва без провеждане на търг, когато другите съсобственици са приели предложението за продажба по реда на Закона за собствеността.
 • Горски територии, предоставени за нуждите на националната сигурност и отбрана, могат да се продават по предложение или след съгласуване с ръководителя на съответното ведомство, на което са предоставени.
 • Замяна по ал.2, т.1 може да се извърши само в случай че тя е:
 1. Способ за прекратяване на съсобственост върху горски територии между общината и други съсобственици.
 2. Начин за изпълнение на задълженията на общината, произтичащи от договор с държавата.
 3. Необходима във връзка със строителството на обекти с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията или на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост.
 4. Необходима във връзка със строителството на общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, които са публична общинска собственост.
 5. Способ за промяна на собствеността върху съществуващи горски автомобилни пътища или части от тях между общината, държавата и горски сдружения.
 6. Между държавата и общината или между общини.
 • В случаите по ал. 5, т. 1 придобиваните от общината поземлени имоти, вследствие на замяната трябва да граничат с горски територии – собственост на общината.
 • Не се допуска замяна, когато:
 1. Върху имотите – собственост на трети лица, са учредени ипотека или други вещни права.
 2. Имотите – предмет на замяна, са отдадени под наем или под аренда.
 3. В резултат на замяната се разделят имоти – общинска собственост.
 • В случаите по ал. 5, т. 2-5 с договора за замяна се определя и срокът за изграждане на обекта или съоръжението, мотивирали решението за замяна. При неспазване на условията по договора, кметът на общината разваля договора по съдебен ред.

Чл.28.(1) Включването в общинските горски територии на негодни за земеделско ползване или слабо продуктивни земи, се извършва по реда на Закона за опазване на земеделските земи, след решение на Общинския съвет и при условията на чл. 81 от Закона за горите.

 • Влязлото в сила решение по ал.1 се изпраща на Дирекцията по земеделие и гори за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.

Чл.29. Горски територии – частна общинска собственост, могат да бъдат включени в плана за уедряване на собственици на поземлени имоти в горски територии, намиращи се в едно землище, които са се обединили в горско сдружение след решение на Общинския съвет.

ГЛАВАV

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.30.(1) Поземлени имоти в горски територии – общинска собственост могат да бъдат предоставени за временно ползване под наем или под аренда при условие, че не се променят функциите на територията, не се възпрепятства съществуването на други дейности в нея и не се увреждат почвите.

(2) Предоставените поземлени имоти под наем или под аренда не могат да се пренаемат или преарендуват, както и да се ползват съвместно по договор с трети лица.

Чл.31.(1) Поземлените имоти в горски територии – общинска собственост се отдават под наем в случаите, когато за имота не е необходимо да се променя начина на трайно ползване на територията.

 • Поземлените имоти в горски територии – общинска собственост могат да се отдават под наем от кмета на общината след решение на Общинския съвет, без провеждане на търг:
 1. На юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено-полезна дейност – за осъществяване на техните нестопански дейности.
 2. Когато територията се отдава под наем за срок, по-кратък от една година.
 3. За поставяне на преместваеми обекти, необходими за изпълнение на дейности по сключени дългосрочни договори с търговци за добив или продажба на дървесина за срок до 15 години.
 4. Срокът за отдаване под наем не може да бъде по дълъг от 5 години.
 5. Средствата от наеми постъпват в общината.

Чл. 32.(1) При сключване на договор за наем за срок по-дълъг от 3 години общината уведомява писмено Регионална дирекция по горите Берковица.

(2) При прекратяване на договора се прилага изискването по ал.1.

Чл. 33. Ползването на дървесина не може да бъде предмет на договора за

наем.

Чл.34.(1) Поземлени имоти в горски територии – общинска собственост могат да бъдат предоставени за временно ползване чрез аренда, когато ползването е свързано с промяна начина на трайно ползване на територията.

 • Предоставянето чрез аренда, може да се извърши след провеждане на търг, като заповедта за откриване на търга се издава от кмета на общината след решение на Общинския съвет.
 • Срокът на договора за аренда не може да бъде по-дълъг от 5 години.

Чл.35.(1) При сключване на договор за аренда, общината уведомява Регионална дирекция по горите – Берковица.

(2) При прекратяване на договора се прилага изискването по ал.1.

Чл.36. Предоставянето под наем или под аренда на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост се извършва по ред определен с Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общинския съвет.

ГЛАВА VI

УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕШНИ ПЛАВА ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Чл.37.(1) Право на строеж върху поземлени имоти в общински горски територии без промяна на предназначението се учредява за изграждане на:

 1. Сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост:

а)   автомобилни горски пътища

б)   заслони за обществено ползване

в)   ферми за отглеждане на дивеч, рибо-люпилни и рибарници

г)   посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване

д)  ловни и горски кантони, които не включват помещения за постоянно и временно обитаване

е)    контролни горски пунктове

ж)   зооветеринарни и биологически съоръжения

(2) Правото на строеж се учредява безсрочно или за определен срок от кмета на общината, след решение на Общинския съвет.

 • Не се учредява право на строеж върху поземлени имоти в горски територии в случаите, когато в специален закон е въведена забрана за строителство.

Чл.38.(1) За учредяване право на строеж инвеститорът прави искане за предварително съгласуване пред кмета на общината, придружено от съответните документи съгласно чл.55, ал.З от Закона за горите, който в двумесечен срок се произнася по него, съобщава се и може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

 • След положително становище по съгласуването, инвеститорът подава заявление по образец до кмета на общината, комплектовано с необходимите документи съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за горите, който в едномесечен срок се произнася по него, като учредява право на строеж или постановява отказ.
 • Актовете по ал. 2 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс.
 • За учредяване право на строеж се заплаща цена, определена с Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общинския съвет, като се посочва в акта за учредяването му и се заплаща в 14- дневен срок от влизането в сила на акта по сметка на общината.
 • Въз основа на влезлия в сила акт за учредяване право на строеж и извършеното плащане по ал.4, се сключва договор между заявителя и кмета на общината, който се вписва от заявителя в Службата по вписванията и копие от него се изпраща в Регионална дирекция по горите Берковица.
 • Правата на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж се погасяват:
 1. В случай на неплащане на дължимата цена в срока по ал. 4.
 2. Ако правото не се упражни в продължение на 5 години.
 • В случай на погасяване на правата по ал. 6, лицето, в чиято полза е учредено правото на строеж е длъжно да премахне за своя сметка изградените в имота постройки и съоръжения, както и да извърши възстановяване на терена, освен ако не е уговорено друго в акта за учредяване.
 • За изграждане на обекти по чл. 37, ал. 1, т. 3 за осъществяване на дейността на общината се издава решение на Общинския съвет.
 • Не е необходимо учредяване право на строеж за обекта по чл. 37, ал. 1 в случаите, когато строителството се извършва от общината и се допуска след издаване на разрешение за строеж.
 • Дървесината от поземлените имоти в горските територии общинска собственост, върху които е учредено възмездно право на строеж е собственост на заявителя, като добива и разпореждането с дървесината се организира от него по реда на Закона за горите за негова сметка след издаване на разрешение за строеж.
 • Дървесината от поземлените имоти в горските територии общинска собственост, върху които е учредено безвъзмездно право на строеж по чл.55, ал.2 от Закона за горите е собственост на общината, като добива и разпореждането с нея се организират от общината.

Чл.39.(1) Сервитут върху поземлени имоти в горски територии общинска собственост може да се учреди за изграждане и/или обслужване на:

1.Надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации с диаметър под 1500 мм., както и въздушни и подземни електропроводи, кабели и други довеждащи и отвеждащи проводи на техническата инфраструктура;

2.Телефонн, телеграфни, радио-съобщителни и други линии.

3.Лифтове и влекове – за срок до 10 години.

4.Обхвата на съоръжения от ветрогенераторни и фотоволтаични паркове.

 • Сервитут може да се учреди за обслужване на надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации с диаметър над 1500мм., нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия.
 • Сервитута се учредява безсрочно или за определен срок от кмета на общината след решение на Общинския съвет.

Чл.40.(1) За учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии общинска собственост инвеститорът прави искане за предварително съгласуване пред кмета на общината, придружено с необходимите документи по чл. 62, ал. 3 от Закона за горите.

 • В едномесечен срок от постъпване на искането, кмета на общината се произнася по него. Решението се съобщава по реда на Административно процесуалния кодекс и може да се обжалва при условията и по реда, определен в него.

Чл.41.(1) За учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии общинска собственост се подава заявление по образец до кмета на общината.

 • Към заявлението по ал.1 се прилагат съответните документи по чл.63, ал.2 от Закона за горите.
 • Когато за изграждането на обект или съоръжение в горски територии общинска собственост е необходимо учредяване право на строеж и сервитут, заявленията се разглеждат едновременно.
 • Органът по ал. 1 се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на постъпването му, като учредява сервитут или постановява отказ.
 • Актовете по ал. 4 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс.
 • За учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии общинска собственост се заплаща цена, определена с Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии. Цената за учредяване на сервитута се посочва в акта за учредяването му.
 • Цената по ал. 6 се заплаща в 14-дневен срок от влизането в сила на акта за учредяване на сервитут. В случай, че цената не бъде заплатена в определения срок, правата на лицето, в чиято полза е учреден сервитутът, се погасяват.
 • Въз основа на влезлия в сила акт за учредяване на сервитут и извършеното плащане на дължимата цена се сключва договор между заявителя и кмета на общината, който се вписва от лицето, в чиято полза е учреден сервитутът в Службата по вписванията. Копие от вписания договор се изпраща в Регионална дирекция по горите Берковица.
 • Цената за учредения сервитут по ал. 6 постъпва по сметка на общината.
 • Учредяването на сервитути върху поземлени имоти – горски територии общинска собственост, които са предоставени за нуждите на националната сигурност и отбраната на страната, се извършва след разрешение от ръководителя на съответното ведомство, на което са предоставени. Разрешението се изисква от заявителя и се прилага към документите по ал.2.
 • За сервитутите, които възникват по силата на специални закони в горски територии общинска собственост, се прилагат разпоредбите на съответните закони. Приемането на подробен устройствен план за тези сервитути се разрешава след уведомяване кмета на общината и не се прилага за обекти с национално значение или общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията. Определянето на обезщетението за тези сервитути се извършва по реда на Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии.
 • Титуляра на сервитута е длъжен за своя сметка да поддържа територията, върху която е учреден сервитутът, в състояние, което да гарантира безопасна експлоатация на обекта.
 • Собствеността върху дървесината от поземлени имоти в горски територии общинска собственост, върху които са учредени сервитути или такива възникват по силата на специални закони, е на титуляра на сервитута, като добивът и разпореждането с нея се организира от него и за негова сметка по реда на Закона за горите.

Чл.42.(1) Право на ползване върху поземлени имоти в горски територии общинска собственост може да се учреди:

 1. За извършване на дейности свързани с търсене и проучване на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства за срока на разрешението.
 2. На държавни органи извършващи дейности по контрол и опазване на околната среда – когато това е свързано с дейностите им, както и на училища, научни институти и юридически лица, които провеждат обучение или извършват научна дейност свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите- безсрочно.
 3. За извършване на теренни проучвания на археологически ценности – за срок не по-дълъг от една година.
 • Право на ползване върху поземлени имоти в горски територии общинска собственост се учредява от кмета на общината, след решение на Общинския съвет.
 • Извън случаите по ал.1 и 2 право на ползване върху поземлени имоти в горски територии общинска собственост може да се учреди за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството от кмета на общината.
 • За учредяване право на ползване за поземлени имоти в горски територии общинска собственост се подава заявление по образец до кмета на общината. Към него се прилага скица на имота или скица- проект с координатите на точките, определящи границите на поземления имот от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, съгласувана от Регионална дирекция по горите Бетковица и оценка на имота, а когато правото на ползване се учредява за извършване на дейности свързани с търсене и проучване на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, и:
 1. Разрешение за търсене и/или проучване издадено по реда на Закона за подземните богатства.
 2. Влязъл в сила административен акт, издаден по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по реда на Закона за биологичното разнообразие или становище на компетентния орган по околна среда.
 3. Изготвен и одобрен проект за рекултивация на нарушени терени – когато дейността, за която се учредява правото на ползване е свързано с отнемане на повърхностния почвен слой.
 4. Безусловна неотменяема банкова гаранция за изпълнение на проекта по т. 3, като същата се освобождава в едномесечен срок след приемане на рекултивацията.
 • Кмета на общината се произнася по заявлението, като учредява право на ползване или постановява отказ. Актовете се съобщават и могат за се обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс.
 • За учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии общинска собственост за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството, собственика на пчелина подава заявление до кмета на общината, като прилага доказателства, че е вписан в регистъра по чл.8 от Закона за пчеларството и е собственик на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства.
 • За настаняване или преместване на временен пчелин по смисъла на Закона за пчеларството не се учредява право на ползване в поземлени имоти в горски територии общинска собственост, а се издава разрешение от кмета на общината.
 • Актът за учредяване право на ползване по ал.6 и разрешението по ал. 7 се издават в деня на подаване на заявлението.
 • За учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии общинска собственост за извършване на дейности по ал. 1, т. 1 се заплаща определена цена. Не се заплаща цена, когато е в полза на училища, научни институти и юридически лица, които провеждат обучение или извършват научна дейност свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите, както и за извършване на теренни проучвания на археологически ценности.
 • Цената по ал. 1, т. 1 се заплаща в 14-дневен срок от влизането в сила на акта за учредяване право на ползване. В случай, че цената не бъде заплатена в този срок, правата на лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване, се погасяват.
 • Въз основа на влезлия в сила акт за учредяване право на ползване и след извършено плащане по ал.9, кмета на общината сключва договор със заявителя, който се вписва от лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване в Службата по вписванията. Копие от вписания договор се изпраща на Регионална дирекция по горите Берковица.
 • Цената на учреденото право на ползване постъпва по сметка на общината.
 • Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии общинска собственост по ал.З, както и издаването на разрешение по ал. 7 е безвъзмездно.
 • Дървесината от поземлени имоти в горски територии общинска собственост, върху които е учредено правото на ползване, е собственост на титуляра на правото на ползване. Добива и разпореждането с нея се организират от него по реда на Закона за горите и е за негова сметка.
 • След изтичане на срока, за който е учредено правото на ползване по ал. 1, т. 1 и 3 е длъжен да извърши рекултивация на терена за негова сметка в едногодишен срок от погасяване правото на ползване. Рекултивацията се извършва при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи.

ГЛАВА VII

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

Чл.43.(1) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии общинска собственост се допуска и извършва съгласно Раздел V от Закона за горите.

 • След промяна на предназначението по посочения раздел и дължимата цена е заплатена в тримесечен срок, поземлените имоти се продават на лицето, по чието искане е станала промяната на предназначението.
 • Продажбата се извършва от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.
 • В седем дневен срок от сключване на договора за продажба, кмета или оправомощено от него длъжностно лице изпраща препис от договора на Службата по геодезия и кадастър за отразяване в кадастралната карта и регистри, или на Общинската служба по земеделие за отразяване в картата на възстановената собственост.
 • Дървесината от поземлени имоти в горски територии общинска собственост, чиито предназначение е променено е на собственика на съответния имот. Добивът и разпореждането с дървесината се организират от собственика по реда на Закона за горите за негова сметка.
 • Дървесината от поземлени имоти в горски територии общинска собственост, чиито предназначение е променено безвъзмездно е собственост на общината. Добивът и разпореждането с нея се организират от общината.

Чл.44.(1) Промяната на предназначението на земеделските територии или нарушени територии по смисъла на Закон за устройство на териториите в горски територии се извършва безвъзмездно със Заповед на министъра на земеделието и храните, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.

(2) Заявленията за промяна на предназначението с приложените към него необходими документи са съгласно чл. 81 и 82 от Закона за горите.

Чл.45.(1) При промяна на предназначението за поземлени имоти в горски територии общинска собственост, уедряване, разпореждане и учредяване на ограничени вещни права, както и в случаите за които това е предвидено в нормативен акт, се изготвя оценка на имота.

 • Оценките се изготвят от правоспособни независими оценители, регистрирани по Закона за независимите оценители, като условията и редът за извършване на оценка се определят с наредба на Министерския съвет.
 • При изготвяне на оценки за учредяване на ограничени вещни права върху горски територии общинска собственост се включва и стойността на дървесината. Това се прилага и при изготвяне на оценки за определяне на обезщетението за сервитути, които възникват по силата на специални закони.
 • При промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори общинска собственост, се заплаща цена за компенсационно залесяване, определяна ежегодно със заповед на министъра на земеделието и храните. Цената постъпва в приход на общината и се изразходва само за създаване на нови гори.

ГЛАВА VIII

СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.46.(1) Стопанисването обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите и това се осъществява съгласно разпоредбите на Закона за горите.

 • Горите се стопанисват като високостеблени, издънкови за превръщане в семенни и нискостеблени. Не се стопанисват като гори:
 1. Плантации за коледни елхи и зеленина.
 2. Плантации от дървесни или храстови видове, създадени с цел ускорено производство на биомаса.
 3. Насаждения за производство на плодове.
 4. Плантации от бързо растящи горско-дървесни видове, създадени върху земеделски земи или урбанизирани територии.
 5. Площите в границите на сервитутите на хидромелиоративните съоръжения, за които съгласно разпоредбите на специален закон не се допуска наличие на дървесна и храстова растителност.

Чл.47.(1) Изпълнението на дейностите по залесяване и защита срещу ерозия и порои в горски територии общинска собственост се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл.241 от Закона за горите.

 • Изискванията по ал.1 не се прилагат:
 1. При строителство на баражи, прагове и подпорни стени.
 2. Когато дейности по залесяване с механизиран начин на извършване се

възлагат самостоятелно.

Чл.48. Възлагане изпълнението на дейностите се извършва с Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти.

Чл.49.(1) Сечища и пожарища, които не могат да бъдат възобновени по естествен път до 7 години от изсичането или изгарянето им при пожар се залесяват от общината до 2 години след изтичане на 7-годишния период.

 • Когато в горско-стопанския план е предвидено възобновяване по изкуствен начин, залесяването се извършва в срок до 3 години след изсичането на насаждението.

Чл. 50. Сечите в горите общинска собственост се провеждат при условия и ред определен съгласно Закона за горите.

ГЛАВА IX

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСНИ И НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ И ПАША

Чл.51.(1) Ползването на дървесина от горски територии общинска собственост представляват добиването на дървесина и/или разпореждането със нея.

 • Добивът на дървесина се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите, с изключение на случаите, когато добивът се извършва от физически лица,закупили дървесина на корен за лична употреба, без право на продажба,от общински или държавни гори.
 • Ползването на дървесината от горски територии общинска собственост се извършва при условията и по реда на приетата наредба по чл. 52 от настоящата наредба.
 • Общината може да предостави до една трета от средно годишното си ползване на дървесина по Лесоустройствен проект за добив или за преработване на търговци със седалище и адрес на управление на територията на общината и осъществяват дейността си на същата територия.
 • Общината може да сключва договори с търговци за срок до 1 година за:
 1. Добив на дървесина.
 2. Продажба на дървесина.
 • Ежегодното количество – предмет на договорите по ал. 5 е в размер до една трета от средно годишното ползване по Лесоустройствен проект.
 • Ползването на дървесина от горски територии – общинска собственост е възмездно.

Чл.52. (1) Дейностите в горски територии – общинска собственост съгласно Наредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти са:

 1. Добив на дървесина.
 2. Добив на недървесни горски продукти.
 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина и на недървесни горски продукти.
 4. Събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от горски дървесни и храстови видове.
 5. Производство на посадъчен материал в горските разсадници.
 6. Почистване на площи за залесяване.
 7. Подготовка на почвата за залесяване.
 8. Подпомагане на естественото възобновяване.
 9. Залесяване и попълване на горски култури.
 10. Отглеждане на горски култури.
 11. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив.
 12. Ограждане на горски култури и възобновителни участъци.
 13. Поливане и торене на горски култури.
 14. Кастрене на стоящи дървета.
 15. Извършване на мероприятия, както и направа и поддържане на съоръжения за защита на горски територии от пожари, които не са строителство по смисъла на Закона за устройство на територията и Закона за горите.
 16. Защита /без авиохимична и авиобиологична/ срещу болести, вредители и други повреди.
 17. Защита срещу ерозията и пороите.
 18. Маркиране на насаждения и дървета за сеч.
 19. Откриване и осигуряване на достъп до временно недостъпни горски басейни.
 20. Почистване на линейни обекти и съоръжения от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали.
 • Дейностите по ал. 1 се възлагат поотделно, част от дейност или комплекс от дейности.
 • Дейностите по ал. 1 се възлагат по обекти.
 • Не се провеждат процедури за възлагане на дейностите по ал. 1, т. 4 – 17 в полза на общината, когато се извършва безвъзмездно, с доброволен труд или с финансираща страна, която е изразила писмено съгласие за това.

Чл.53. Дейностите по чл. 52, ал. 1 в горски територии общинска собственост се възлагат чрез провеждане на открит конкурс.

Чл.54. Възложител за горските територии общинска собственост е общината.

Чл.55.(1) Ползването на дървесина от горски територии общинска собственост се осъществява:

 1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен.
 2. Чрез добив и продажба на добита дървесина.
 • Ползването по предходната алинея се осъществява с решение на Общинския съвет.
 • Ползването на дървесина се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината.
 • Обемите на ползване на дървесина се определят в съответствие с Лесоустройствения проект или горскостопанския план.
 • Годишния план се изготвя в срок до 31 октомври и се одобрява от кмета на общината по решение на Общинския съвет. Годишният план се публикува на интернет страницата на общината.
 • Процедурите по ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен годишен план.

Чл.56.(1) Процедурите за ползване на дървесина от горски територии общинска собственост се провеждат в съответствие с график утвърден от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

(2) С приоритет се провеждат процедури за спешно усвояване на дървесина повредена от природни бедствия, каламитети и други форсмажорни обстоятелства.

Чл.57.(1) Не се допуска едновременно извършване на една и съща дейност от двама и повече изпълнители, с изключение на случаите, когато за извършване на дейността е допуснато участие на подизпълнител.

 • В процедури за възлагане на дейности в горски територии общинска собственост може да се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия процедурата участник. Това обстоятелство се посочва в заповедта за провеждане на процедурата, като подизпълнителя е длъжен да отговаря на същите изисквания, каквито са посочени за допускане на кандидатите до участие в процедурата.
 • При изпълнение на дейностите в горски територии общинска собственост, изпълнителите са длъжни да поставят информационни табели по образец в обекта, в който осъществяват дейността.

Чл.58.(1) Открит конкурс е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта за участие за възлагане.

 • Условията и реда за провеждането му се извършва съгласно Глава втора, Раздел втори от Наредбата по чл.52.
 • Общината е длъжна да публикува заповедта за откриване на конкурса най-малко 14 /четеринадесет/ дни преди крайния срок за подаване на офертите на интернет страницата си, както и да я постави на видно място в сградата.

Чл. 59.(1) Общината може да не провежда открит конкурс, а да проведе договаряне:

 1. За обекти, за които възлагането на дейността не е отдадена на две последователни процедури; стойността на обекта не може да е по-висока от стойността на същия обект на последния обявен открит конкурс.
 2. При прекратяване на сключен договор за възлагане на дейности по чл. 52, ал. 2, т. 4-7; 9; 10; 13; 14; 16.

(2) Общината е длъжна да публикува заповедта за откриване на процедурата в срок не по-малко от 7 /седем/ дни преди деня на провеждането и на интернет страницата си, както и да я постави на видно място в сградата.

Чл.60. Продажбата на дървесина се извършва по един от следните начини:

 1. На стояща дървесина на корен.
 2. На добита дървесина.

Чл.61.(1) Продажбата на стояща дървесина на корен се осъществява по един от следните начини:

 1. Търг с явно наддаване.
 2. Търг с тайно наддаване.
 3. Конкурс.
 4. По ценоразпис.
 • Процедурите за продажба на стояща дървесина на корен се организира от общината – след утвърждаване на графика по чл. 56, ал. 1 от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.
 • Приоритетно се предоставят за продажба на корен:
 1. Дървесина, повредена в следствие на биотични или абиотични въздействия.
 2. дървесина от обекти, които са били предложени на процедура за възлагане на добива и не е сключен договор.
 3. Обекти, в които добивът на дървесина е необходимо да се извърши в комплекс с други лесовъдски и технически дейности.
 • Условията и реда за провеждане на процедурите по ал.1 се извършва съгласно Глава трета, Раздел първи от Наредбата по чл.41

Чл.62. (1) Продажбата на добита дървесина се осъществява:

 1. Чрез търг с явно наддаване.
 2. Чрез търг с тайно наддаване.
 3. По ценоразпис.
 4. Чрез договаряне.
 5. Чрез електронна търговия/електронен търг/.
 6. Чрез стокова борса.

(2) Продажбата по ал.1, т.1, 2, 4 и 5 се организира и провежда от общината, след утвърждаване на графика по чл.45 от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.

Чл.63. (1) Продажбата по ценоразпис се извършва на:

 1. Суха и паднала дървесина в резултат от биотични и абиотични въздействия.
 2. Отсечена и неизвозена дървесина в сечищата след поваляне на стъблата и/или кастрене, и/или разкрояване, и/или рампиране, при провеждане на сечи с изключение на възобновителни сечи във високостеблени гори.
 3. Остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване.
 4. Дървесина от склад.
 5. Специфични асортименти, които се различават съществено по качество и размери от обичайно добиваните или от съществуващите стандарти.
 6. Стояща дървесина на корен.
 • Право да закупуват дървесина по ал.1 имат:
 1. Физически лица, които не са търговци – за лична употреба без право на продажба:

а)       в случаите на закупуване на дървесина от склад;

б)      в случаите на закупуване на дървесина по реда на т.1, 2, 3 и 6, когато лицата имат постоянен адрес в общината, където ще се извършва добивът.

 1. Училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, военни поделения, културни институции на бюджетна издръжка без право на продажба.
 2. Юридически лица и еднолични търговци – по реда на ал. 1, т.3-5. В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 на лицата по ал. 2, т. 1 и 2 се издава позволително по образец от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.
 • В случаите, когато юридически лица и еднолични търговци закупуват остатъци от дървесина и вършина от сечища след тяхното освидетелстване, се издава позволително по реда на ал.З. Обемът на вършината се определя по изчисления обем в карнет-описа за извършеното маркиране или асортиментната ведомост за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина, като преди транспортирането се извършва контролно измерване
 • Ценоразписът по ал. 1 се утвърждава от Общинския съвет.
 • Обемът на дървесината по ал. 1 се определя с решение на Общинския

съвет.

 • Физическите лица по ал. 2, т. 1 закупуват дървесината по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 от горски територии общинска собственост, в която е постоянния им адрес, а когато това е невъзможно – от горски територии – държавна собственост.
 • Физическите лица по ал. 2, т. 1 закупуват дървесината по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 от горски територии – държавна собственост, ако са включени в списъци изготвени от кмета на общината или на населените места в съответствие с определения обем по ал.6 и списъците са одобрени от директора на Териториална поделение „Държавно горско стопанство „Видин”.
 • В списъците по ал. 8 се вписват трите имена, постоянния адрес на не повече от един член на домакинството, както и количествата дървесина, което той има право да закупи. Общото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да закупят за една календарна година е до 10 /десет/ пространствени кубически метра.

Чл.64. (1) Ползването на недървесни продукти е добива на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, както и разпореждането с тях.

 • Ползването на лечебни растения се урежда по Закона за лечебните растения.
 • Ползването на гъби, горски плодове, лечебни и ароматни растения или части от тях от горски територии общинска собственост, когато не представлява стопанска дейност се извършва безвъзмездно.
 • Добивът и разпореждането с недървесни горски продукти от горски територии общинска собственост се извършва с решение на Общинския съвет по един от следните начини:
 1. Чрез възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурово състояние и/или преработено.
 2. Чрез предоставяне под наем на определени горски територии.
 3. Чрез издаване на позволително за ползване на не дървесни горски продукти.

Ползването по точка 1 и 3 се извършва по реда на наредбата по чл. 41.

 • Добитите дървесина и недървесни горски продукти са вещи с бързо влошяващи се качества, които подлежат на бърза продажба.

Чл.65.(1) Пашата на селскостопански животни в горски територии общинска собственост се извършва след заплащане на цена за календарната година, определена с решение на Общинския съвет.

(2) Забранена е пашата:

 1. Без пастир
 2. В поройни и ерозирани горски територии, дендрариуми, одобрени и регистрирани източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници.

3.Горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения докато достигнат височина 3 метра.

4.В горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване.

 1. През тъмната част на денонощието.

Чл.66.(1) Ежегодно до края на месец февруари, кмета на общината издава заповед, в която се посочват горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни. Заповедта се обявява на видно място в сградата на общината, кметство или населено място.

 • Заповедта се издава въз основа на постъпили до края на месец януари писмени предложения от:
 1. Директора на Териториално поделение „Държавно горско стопанство.
 2. Кметовете на населени места и кметски наместници – за горски територии общинска собственост.
 3. Собствениците – за горски територии извън посочените в т. 1.
 • Заповедта се издава при съобразяване с ограниченията и забраните, предвидени в заповедите за обявяване и в плановете за управление на защитените територии и защитени зони.

ГЛАВА X

ЗАЩИТА НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Чл.67.(1) Защитата на горските територии общинска собственост обхваща мерките за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други абиотични фактори.

 • Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите и лесозащитните станции оказват безплатно методическо ръководство, консултации, дават предписания и извършват контрол по защита на горите от болести, вредители и други повреди.
 • Защитата от болести, вредители и други повреди се организира и осъществява от общината и е за нейна сметка. В случай на масово развитие на болести или каламитети, защитата се организира и контролира от лесозащитната станция за сметка на държавния бюджет.

Чл.68. Условията и реда за проектиране на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари са определени с Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, издадена от Министъра на вътрешните работи и Министъра на земеделието и храните.

Чл.69.(1) Изпълнителна агенция по горите създава и поддържа информационна система с база данни за пожарите в горските територии.

(2) Информацията, съгласно изискванията, се въвежда в информационната система в срок до 24 часа от възникването на пожар и в срок до седем работни дни след неговото ликвидиране.

Чл.70. Министърът на земеделието и храните със заповед утвърждава схема за оповестяване при възникване на пожар в горските територии.

Чл. 71. (1) Кметът на общината:

1.Организира, координира и провежда съгласувано с Районна служба пожарна безопасност и защита на населението и Регионална дирекция по горите  мерките и мероприятията за пожарна безопасност по границите на населените места и горските територии – общинска собственост;

2.Оказва съдействие на служителите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, Изпълнителна агенция по горите, Държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, както и териториалните им поделения и Министерство на околната среда и водите, при осъществяване на техните функции, определени в Наредба № 8 по чл. 68.

3.Създава доброволни формирования за гасене на пожари в горските територии по реда на Закона за защита при бедствия.

4.Информира местното население за задълженията и мерките по защитата на горските територии от пожари и го оповестяват своевременно при възникването на горски пожар.

(2) Кметовете на населените места и кметските наместници изпълняват задълженията по ал. 1, т. 1, 2 и 4.

Чл.72. Общинската горска структура, преди обявяване на пожароопасния сезон, изготвя план за защита на горските територии – общинска собственост от пожари.

Чл.73. (1) Организацията за гасене на пожар в горски територии – общинска собственост включва:

 1. Предварителна подготовка за успешно гасене.
 2. Действия и мероприятия при гасене.
 • Мероприятията за гасене на пожар в горски територии – общинска собственост и реда за организирането им се отразява в плана за действия при пожари.
 • Кмета на общината, кметовете и кметски наместници на населените места:
 1. Връчват срещу подпис на всеки член от доброволно формирование известие за неговото участие.
 2. Оповестяват местното население за възникнал пожар на територията на землището.
 3. Организират транспортирането доброволните формирования до мястото на пожара.
 4. Предоставят помещение и налични средства за връзка на ръководителя на пожарогасителните действия.
 5. Осигуряват храна, питейна вода и медицинско обслужване на участниците в гасенето.
 6. Ежегодно организират провеждане на инструктаж на доброволните формирования.

ГЛАВА XI

ДОСТЪП ДО ГОРИТЕ

Чл.74.(1) Достъпът до горските територии е свободен, на собствен риск, при спазване на указанията на собственика на горската територия, освен с случаите предвидени в Закона за горите.

 • С разрешението издадено в писмена форма издадено от собственика на горската територия се осигурява достъп до горски територии, в които се провежда добив на дървесина.
 • В имотите горски територии общинска собственост не може да се извършва ограждане или други действия които ограничават свободното предвижване на хора, диви животни и води с изключение на тези, в които това е предвидено в нормативен или административен акт.
 • Директорът на Регионална дирекция по горите Берковица със заповед може временно за срок до три месеца да ограничи или забрани достъпа до определена горска територия по предложение на кмета на общината.

Чл.75.(1) Товарни и пътни превозни средства с животинска тяга могат да се движат в горски територии и по горски пътища само във връзка изпълнение на горскостопански селскостопански и ловно-стопански дейности.

 • Това обстоятелство се удостоверява с:
 1. Документ издаден от директора на държавно горско и ловно стопанство.
 2. Разрешително за лов, валидно за конкретната дата и място за ловуване.
 3. Документ издаден, без заплащане на такса, от кмета на общината, кметството или кметския наместник.
 • Движението на превозни средства по ал.1, когато не е свързано с изпълнение на горскостопански, селскостопански или ловно-стопански дейности е допустимо само когато е дадено разрешение от директора на Регионална дирекция по горите Велико Търново или е по пътища и трасета, който са специално означени за такива цели.
 • Собствениците или ползватели на имоти, за чието ползване е необходимо преминаването с товарни превозни средства и пътни превозни средства животинска тяга по горски пътища, получават разрешение за движение по конкретните пътища от кмета на общината, кметството или кметския наместник по местонахождението на имота.
 • Документите за достъп на превозните средства са:
 1. Със срок на действие до приключване на съответната горско стопанска, селскостопанска или ловно-стопанска дейност.
 2. Без срочни за собствениците или ползвателите на имоти по ал. 4
 • Лицата, които издават документи за достъп по Закона за горите съхраняват копия от тях до една година от издаването им.
 • Движението по горски пътища на превозни средства извън посочените в ал.1 се извършва при условия и ред определен с Наредба № 1 от 30.01.2012 година за контрола и опазването на горските територии, издадена от Министерство на земеделието и храните и Министерство на вътрешните работи. Движението на спортни мотори и четириколесни моторни превозни средства /АТУ/ се извършва само по горски пътища и по трасета, които са специално обозначени по ред, определен с Наредба № 1. Достъпът за езда в горски територии, е свободен с изключение на случаите, когато е ограничен по предвидения в Закона за горите ред.
 • По искане на кмета на общината, директора на Регионална дирекция по горите Берковица, със заповед може да определи горски пътища, за които движения на пътни превозни средства е свободно. В този случай общината е длъжна за своя сметка да ги обозначи и да осигурява тяхната поддръжка и ремонт.
 • Условията и реда за движението по горските пътища, за поставянето на пътни знаци и техните образци, както и образците на документите за достъп до горските територии са определени с Наредба № 1 по ал. 7.

Чл.76. (1) Забранено е движението на пътни превозни средства и ездата по обозначените туристически пътеки, освен когато съвпада с горски път или е част от обозначено трасе.

(2) Обозначаването на нови пътеки и трасета в горски територии се извършва със съгласието на собственика през които преминават.

Чл.77. Организирани обществени или спортни мероприятия в горскитеритории, както и в територии, които граничат с такива, могат да се провеждат след получаване на разрешение от Директора на Регионална дирекция по горите Берковица. Искането се подава най-малко 14 дни преди датата на мероприятието и се издава в срок до 7 дни преди датата на провеждането му.

ГЛАВА XII

СТРОИТЕЛСТВО В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

Чл.78.(1) Допуска се само за изграждане на обекти по чл. 37, ал. 1 от настоящата наредба, и се разрешава при условието и по реда на Закона за устройството на територията и на Наредба на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на земеделието и храните.

 • Не се смята за строителство изграждането на:
 1. Временни горски пътища, временни въжени линии и складове за дървесина.
 2. Технико-укрепителни съоръжения за борба с ерозията и пороите.
 3. Временни пожаронаблюдателни кули.
 4. Ловни и рибностопански съоръжения.
 5. Архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма.
 6. Съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности.
 7. Стационари за мониторинг.
 • Изграждането на сградите и съоръженията по ал. 2 се извършва при условия и по ред определен с Наредбата по ал. 1.

ГЛАВА XIII

ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.79.(1) Опазването на горски територии общинска собственост обхваща действията по предотвратяване и установяване на нарушения на разпоредбите на Закона за горите и се извършва от служители, назначени от кмета на общината.

 • Кмета на общината може да назначи лица за предотвратяване и установяване на нарушения.
 • При изпълнение на служебните си задължения, служителите назначени за опазване на горските територии общинска собственост се легитимират със служебни карти. Същите носят униформено облекло и отличителни знаци, които не могат да ги преотстъпват.
 • Кметът на общината задължително застрахова наетите лица, изпълняващи функции по опазване на горските територии със застраховка „Живот и злополука” съгласно чл. 192 от Закона за горите.
 • Лицата по ал. 1 се ползват с правата на чл. 193 от Закона за горите.

Чл.80.(1) Изпълнителна агенция по горите и нейните структури осъществяват контрол по прилагането на Закона за горите по отношение на всички дейности, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти.Условието и реда на дейностите по контрола е определен с Наредба № 1 от 30.01.2011 година за контрола и опазване на горските територии.

 • Непосредствения контрол върху дейностите, извършвани в горските територии общинска собственост, се осъществяват от горски инспектори – служители на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури.
 • При изпълнение на служебните си задължения, служителите на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури се легитимират със служебни карти
 • Определените за сеч дървета и дървесината, преди нейното транспортиране от временния склад, се маркират с Контролна горска марка при условия и по ред определен в Наредба № 8 за сечите в горите.
 • Право да притежават и използват контролна горска марка имат лицата, упражняващи лесовъдска практика и вписани в регистъра по чл. 235 от ЗГ.
 • Дървесината се транспортира от временен склад с превозен билет.
 • Недървесни горски продукти, които са предмет на стопанска дейност, както и коледните елхи се транспортират с превозен билет за недървесни горски продукти по образец.

ГЛАВА XIV

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.81. (1) Кметът на общината спира дейности и строителство в горските територии общинска собственост при констатиране в тях на нарушения по Закона за горите или на под законните актове по прилагането му.

 • В заповедта за прилагане на принудителна административна мярка се дава и предписание за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от допуснатото нарушение със срок до отстраняването му.
 • Приложените принудителни административни мерки по предходната алинея могат да се обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс.
 • Нарушенията и наказанията констатирани в горските територии общинска собственост са определени в Глава осемнадесета, Раздел II от Закона за горите.
 • Нарушенията по закона и подзаконовите актове по прилагането му се установява с актове на кметовете на кметства, кметските наместници и лицата, които заемат длъжност в общината, за което се изисква лесовъдско образование.
 • Наказателните постановления по Закона за горите и под законовите актове по прилагането му се издават от кмета на общината, за нарушения установени от лицата по ал. 5.
 • Глобите, имуществените санкции, както и сумите получени от продажбата на отнетите вещи или паричната равностойност на липсващите вещи предмет и/или средство на нарушението се внасят в бюджета на общината.
 • Вещите, отнети в полза на държавата с наказателно постановление издадено от кмета на общината могат да бъдат предоставени безвъзмездно на общината от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
 • Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда Закона за административните нарушения и наказания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Наредбата се приема на основание чл.181, ал.6 от Закона за горите.
 • 2 Наредбата е приета от Общински съвет Макреш, с Решение № 126, взето с протокол № 11 /16.06.2020 г. на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 181, ал. 6 от Закона за горите и влиза в сила от …………… година.