НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Макреш

На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл.62 ал.10 от ЗУТ – раздел ХI – глава III

/Приета с Решение № 125 от Протокол № 11 /16.06.2020 година на Общински съвет – Макреш/

Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) С тази Наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Макреш.

(2) Зелената система на Община Макреш е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места в нея, независимо от формите на собственост.

(3) Необходимите средства за поддържане на декоративната растителност в общинските зелени площи се осигуряват от бюджета на Община Макреш.

Чл. 2. Не са обект на тази Наредба озеленените площи със специално предназначение, като ботанически градини, дендрариуми, дървета с историческо значение (обявени по съответния ред), овощните дървета в селищните територии и други, статутът на които е определен с нормативен акт.

Чл. 3. Опазването на озеленени площи, групи или единични дървета, храсти или тревисти растения, обявени за защитени природни обекти, както и тяхното стопанисване и възстановяване се извършват, съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие.

Чл. 4. За опазването на озеленените площи и растителността от въздействието на вредните вещества, изпускани във въздуха, водите и почвата в количества над допустимите норми, се прилагат разпоредбите на специалното законодателство за опазване на околната среда.

Чл. 5. По тази Наредба се установяват всички вреди, причинени на озеленените площи и декоративната растителност от юридически и физически лица или органи на управлението.

Чл. 6.(1) Не подлежат на установяване по реда на тази Наредба вреди, които са причинени от природни бедствия и от трансгранично замърсяване.

(2) В случаите, когато друг нормативен акт предвижда специален ред за установяване на щети или нарушения на озеленените площи и растителността, се прилага съответния нормативен акт.

Глава II

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 7.(1) Органите за управление на зелената система в Община Макреш са: Общински съвет – Макреш, заместник кмета, кмет на населено място село Раковица и кметските наместници на останалите населените места в общината.

(2) С тази наредба се определят функциите на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на Община Макреш.

(3) заместник кмета на общината, кметът на село Раковица и кметските наместници на населените места в Община Макреш изпълняват делегираните им от кмета на община Макреш функции.

Чл. 8.(1) Кметът на Община Макреш организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на общината, съгласно чл. 63, ал. 1 на ЗУТ.

(2) Кметът на община Макреш ръководи цялостната дейност по изграждане, поддържане и опазване на зелената система на общината, организира изпълнението на бюджета по дейност „озеленяване” и на дългосрочните програми за развитието на зелената система.

(3) Оправомощените служители на общинска администрация, дават становища, съгласуват, проучват, проектират, контролират и консултират всички възникнали въпроси и проблеми по опазването на озеленените площи, които са разположени върху общински терени – публична общинска собственост, при което:

1.предлагат категоризация на озеленените площи;

2.разработват и предлагат на кмета на общината проект за необходимите средства за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за поддържане на зелените площи;

3.участват в подготовката на тръжни документации за избор на изпълнител на дейностите по поддържане на зелените площи на територията на община Макреш;

4.контролират изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи;

5.контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, изпълнявани по договор с фирма изпълнител;

6.съгласуват визи за проучване и проектиране на нови озеленени площи;

7.заверяват заснемания и изготвят експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност при изработване или изменение на ПУП и при издаване на визи за проучване и проектиране в определените с тази наредба случаи;

8.съгласуват инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и благоустройство” за проекти и строежи за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура в определените с тази наредба случаи;

9.изразяват становища и дават препоръки за опазване на растителността и указания за извършване на компенсаторно озеленяване;

10.изготвят задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки;

11.осъществяват взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица;

12.правят предписания и определят депозити по реда на спазване на нормативните изисквания за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на община Макреш;

13.организират създаването и поддържането на публичен регистър на зелените площи, на дълготрайните декоративни дървета на възраст над 20 години и на дърветата с историческо значение в общината.

14.извършват проверки за паркоустройствени работи към разрешени строежи;

15.изготвят средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи.

(4) Чрез своята администрация община Макреш подготвя:

1.възлагането на етапни план-програми и програми за целеви действия за прилагане на предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на общината;

2.възлагането на специализирани проучвания по конкретни проблеми, засягащи елементите на зелената система;

3.провеждането на конкурси и възлагането на ПУП за обекти на зелената система при съобразяване с изготвените от структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система и приети от Общинския съвет програми за изграждане на нови зелени площи;

4.възлагането на заданията за изготвяне на програмите, проучванията и плановете по точки 1,2 и 3 или ги изготвя;

5.възлагането, когато се изисква по закон, на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), екологични експертизи (ЕЕ), документации за запитване относно необходимостта от ОВОС (ЕО) и други специализирани проучвания, свързани с екологичните и санитарно-хигиенните изисквания при създаване и изменение на устройствени планове.

Глава III

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл. 9.(1) Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП).

(2) С ОУП на Община Макреш и правилата за прилагането му се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.

Чл. 10. Разрешаване на строителство и разполагане на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване се допуска само въз основа на влязъл в сила ПУП и на план- схемите към него.

Чл. 11.(1) В незастроените имоти, предвидени по ПУП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само временни обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи спортни и детски площадки, летни естради, атракциони, открити изложбени площи и други открити обекти, след получаване на разрешение за строеж.

(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекираната или подлежаща на картотекиране дървесна растителност.

(3) Не се разрешава в обектите по ал.1 изграждане на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции.

Чл.12. Когато в терени, определени за зелени площи попадат поземлени имоти частна собственост, те се отчуждават по ред, предвиден в ЗОС.

Чл. 13. Новоизградените общински зелени площи задължително се предават с гаранционен срок минимум два вегетационни периода за дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност и многогодишни цветя и един вегетационен период за цветна едногодишна растителност, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и да възстанови загиналата растителност.

Глава IV

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл.14.(1) Поддържането на общинските зелени площи се осъществява от изпълнител чрез:

1.договор, сключен по реда на Закона за обществени поръчки;

2.споразумение за сътрудничество;

3.концесии.

 • Дейностите по поддържане на озеленени площи са непрекъснат процес с агробиологичен и строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно функциониране на елементите на зелената система.
 • Общинските зелени площи за широко обществено ползване на всеки пет години се подлагат на преглед и преценка за необходимостта от частична реконструкция на амортизирани биологични или благоустройствени фондове. Прегледът и преценката се извършват от общинска администрация.

Чл.15.(1) Според интензивността на поддържане, зелените площи общинска собственост се разпределят в следните категории:

 • категория – представително поддържане;
 • категория – оптимално поддържане;
 • категория – средно поддържане;
 • категория – частично поддържане;

(2) Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи. 

Глава V

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Раздел I

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ

Чл.16.(1) Всички жители на Община Макреш и временно пребиваващи лица на нейната територия, са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.

(2) Опазването на зелените площи включва:

1.полагане на постоянни грижи за поддържането в добро състояние на зелените площи;

2.недопускане на действие или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките и парковите съоръжения.

Чл.17.(1) Зелените площи на територията на общината за широко обществено ползване се опазват от община Макреш.

(2) Зелените площи и декоративната растителност с ограничено обществено ползване и със специално предназначение в урегулираните поземлени имоти на територията на общината се опазват от техните собственици.

Чл.18. Обществените зелени площи се използват само, съобразно основното им предназначение по чл.1,ал.2 от настоящата наредба.

Чл.19. В обществените зелени площи се забранява:

1.нанасяне на повреди върху дърветата и храстите чрез чупене и рязане на клони, забиване на пирони, метални и други предмети, нараняване на кората, палене на огън и насипване на осолен сняг около стъблата и др.;

2.късането и изкореняването на цветя и храсти, повреждането на декоративни фигури от тях, унищожаването на представители на парковата фауна, техните местообитания укрития и гнезда;

3.нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията, настилките, подпорните стени, водните площи, декоративните елементи, чешми, разместване на пейки, кошчета за отпадъци и други;

4.пускането на свобода и воденето на различни животни и замърсяване от тях;

5.поставянето по дърветата на информационни материали (плакати, некролози и други);

6.изхвърлянето на отпадъци извън поставените за целта съдове;

7.транспортиране на отпадъчната растителна маса в открити превозни средства без предохранителни мерки срещу разпиляването им;

8.правене на огнища в озеленените площи и в детските площадки, палене на огън в близост до паркова мебел и детски съоръжения /пейки, перголи, беседки, люлки и т.н./;

9.неконтролираното събиране на семена, плодове, резници;

10.насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 1 м от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, в следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните платна;

11.складирането на дърва, строителни материали, МПС, гаражи, временни бараки и други подобни в зелените площи;

12.ползването на озеленените площи, тротоарите и други места, предназначени за общо ползване, около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж;

13.изкопаването на пръст, пясък, чакъл и други;

14.унищожаването на полезен дивеч, ловенето на птици и гълъби, събирането и разрушаването на гнездата и хранилките им;

15.брането на билки и събирането на охлюви без издадено писмено разрешение от общината;

16.пашата на домашни животни;

17.косенето и прибирането на трева без разрешение от община Макреш;

18.къпането и ползването на паркови водни площи, не по предназначение.

Чл.20. При ново строителство изпълнителят на обекта е длъжен:

 • Да предприеме необходимите мерки за опазване на зелените площи и декоративна растителност от повреди и унищожаване в района, незасегнат от строителството и прилежащия терен.
 • Да отстранява за своя сметка всички причинени вреди на зелените площи и декоративната растителност в районите по ал.1.

Чл.21.(1) Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места, след издадено писмено разрешение от кмета на община Макреш или от упълномощените от него лица.

 • След края на мероприятията по ал.1, организаторите са длъжни да преведат обекта в първоначалния му вид.

Чл.22.(1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в зелените площи са длъжни да почистват прилежащата им територия в обхват минимум в ширина до 20 метра от всички страни на обекта, както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност.

(2) Зареждането на обектите по ал. 1, е допустимо да се извършва само по проектираните подходи към тях.

Раздел II

ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА

ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл.23.(1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на Община Макреш се опазва по реда на тази наредба.

 • Тази наредба не се отнася за растителността в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти-паметници на културата или други, за които има специален закон.
 • Единични дървета, обявени за „исторически” или за „вековни и забележителни” извън обекти-паметници на културата или защитени територии, се опазват по предвидения ред в Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ), в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Чл.24. В терени на учреждения, училища, детски заведения, стопански и обществени организации и в частни имоти, дървесно – храстовата растителност се опазва от съответните им стопани.

Чл.25.(1) Собствениците на имоти (юридически и физически лица) са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.

 • Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на оправомощените служители на общинска администрация за извършване на огледи, картотекиране и контрол на наличната растителност.
 • В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед от кмета на общината по реда на чл. 194, ал. 3 от ЗУТ.
 • Съществуваща дървесна растителност може да се премахва само по реда на тази наредба.
 • Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, да премахват или увреждат дървета и храсти,освен в случаите по чл. 26 от настоящата наредба.
 • При изграждане на обекти с временен и постоянен статут, съществуващата растителност се опазва при условията и реда на Глава трета и Глава пета от настоящата наредба.

Чл.26. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и/или изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на хората, и при констатация на такива растителни видове са длъжни да предприемат за своя сметка своевременни мерки по тяхното отстраняваме, по реда на чл. 32, ал. 2 от настоящата наредба.

Чл.27.(1) За осигуряване на оптимални условия за развитие на дървесната и храстова растителност, същата следва да се засажда съгласно нормативно регламентираните минимални отстояния от сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници, отразени в Приложение 1.

(2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации, е необходимо да се съгласува задължително с оправомощените служители на общинска администрация.

Раздел III

ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл.28.(1) Писмено разрешение за премахване, преместване, или кастрене на дървета, както и храстова растителност се издава от заместник кмета на общината или кмета (кметския наместник) на населеното място, при доказана необходимост на база експертно становище, в следните случаи:

1.при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанила се растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на хората, безопасността на движението, сградите, съоръженията и обектите на инженерната инфраструктура (подземни и надземни);

2.при реконструкция на съществуващата растителност и озеленените площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;

3.при доказана невъзможност за запазването на наличната растителност при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура, разрешително за нейното премахване се издава след предварително съгласуване на инвестиционния проект;

4.при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.

 • На територията на Община Макреш се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им, без доказана необходимост и получено писмено разрешение по ал. 1.
 • Срокът на валидност на разрешението по ал. 1 е една година.
 • Премахването на клони, преместването и изчистване на растителност, за които има писмено разрешение от Община Макреш се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованото лице.
 • При наличие на строителна дървесина, след оформяне на трупите, същите се маркират с марката на Общината и се издава удостоверение за транспортиране на дървесина. При разрешение за ползване на добитата дървесина от общински терен, тя се заплаща по тарифите на общината от юридическото и/или физическото лице, поискало нейното премахване.
 • В случаите, когато с проектите се предвижда унищожаване на дървесна и храстова растителност в имоти, собственост на общината или придобити от инвеститора общински или държавни имоти, с цел строителство, към искането за издаване на разрешение за строеж се прилага документ за внесено обезщетение по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Макреш.

Чл.29.(1) Писмено разрешение за премахване над 5 (пет) дървета се издава от кмета на общината, при спазване на следния ред:

 1. След постъпване на искане с придружаващи документ по чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от настоящата наредба, се назначава комисия със заповед на кмета в състав:
 • представител на общината – председател;
 • представител на РИОСВ;
 • кмет (кметски наместник) на населеното място или упълномощено от него лице;
 • представител на Държавно лесничейство;
 • представител на Басейнова дирекция, когато се касае за почистване на водни обекти.
 1. За работата на комисията се съставя протокол, който се представя на кмета на общината за одобрение.
 2. В разрешението за сеч се прилагат условията на чл.28, ал.3, ал.5, ал.6 от настоящата наредба.

(2) Писмено разрешение за премахване до 5 (пет) дървета се издава от кмета на общината, по реда на чл.28 от настоящата наредба.

Чл.30.(1) Дърветата и храстите по чл.28, ал. 4 се премахват незабавно от собственика или от аварийните служби, като за състоянието им и предприетите мерки се съставя констативен протокол от общинската администрация. За премахването им собственикът на терена уведомява в тридневен срок Община Макреш – при всички случаи, НИПК – за растителност в обекти -паметници на културата, РИОСВ – за дървета, обявени за защитени.

(2) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот, освен в случаите по чл. 28, ал. 6. от настоящата наредба.

Чл.31.(1) Разрешения за премахване на корени и/или клони на дървета, преминаващи в съседен имот се издават от Община Макреш, въз основа на чл. 52 от Закона за собствеността.

 • Споровете за премахване на дървета по имотни граници и за обезщетения на неправомерно премахнати дървесни видове в частни имоти се решават по съдебен ред.
 • Премахване и/или кастрене на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост, се провежда при условията и по реда на тази наредба, само след декларирано съгласие от всички съсобственици, в противен случай се решават по съдебен ред.
 • Премахване и/или кастрене на растителност от терени – общинска собственост, разположена в непосредствена близост до многоетажни жилищни постройки, се провежда при условията и по реда на тази наредба, само след декларирано съгласие на над 50 % от живущите в тях.

Чл.32. (1) Искане за издаване на разрешение за кастрене, премахване и засаждане на растителност по реда на Раздел трети от настоящата наредба се подава до кмета на общината (респективно до кмет/или кметските наместници на населените места), след предварително заплащане на административна такса, предвидена по реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Макреш.

 • Искането може да се подава от собственика на имота и от заинтересовани физически или юридически лица.
 • Към искането се прилагат копия от следните документи:
 1. Квитанция за платена административна такса, предвидена по реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Макреш;
 2. Нотариален акт за собственост, когато проблемната растителност попада в частни имоти;
 3. В случаите по чл.28, ал.1, т.3 от настоящата наредба се прилагат нотариален акт за собственост и скица на имота, в която е отразено местоположението на проблемните дървета в строителното петно;
 4. В случаите по чл.31,ал.3 и ал.4 от настоящата наредба, се прилага декларация от заинтересованите лица;
 • Оправомощените служители на общинска администрация преглеждат подадените документи, извършват оглед на място и подготвят експертно становище – отговор.
 • Кметът на общината издава разрешение или мотивиран отказ, след разглеждане на предоставено експертно становище от оправомощените служители на общинска администрация.
 • В случаите, когато подаденото искане не е от неговата компетентност, преписката се изпраща на органите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и/или на Националния институт за паметниците на културата (НИПК), Държавно горско стопанство и др.

Глава VI

КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от заместник кмета на Община Макреш, чрез ръководените от него структурни звена.

Чл.34. (1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на Община Макреш – растителност и цветя, тревни площи и съоръжения, виновните лица освен глоба, дължат обезщетение в размер достатъчен за възстановяването им, отразен в констативен протокол.

(2). Обезщетение не се дължи, когато в срок, определен от оправомощените служители на общинска администрация, виновните лица възстановят причинените щети.

(3). Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от лица от общинската администрация, поддържащи озеленените площи по съответните териториални структури на Oбщина Макреш, за сметка на нарушителите.

(4). Не се дължи обезщетение при премахване на дървета, по време на природни бедствия, аварии и други, които създават непосредствена опасност за живота и здравето на хората.

Чл.35.(1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица от общинска администрация.

 • Въз основа на акта за установяване на административно нарушение, кметът на общината издава наказателно постановление.
 • Установяването на нарушенията, определянето на наказателно- отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.36.(1)  Наказва се с глоба от 5000 до 10 000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание:

 1. лице, което разпореди или отсече, изкорени, унищожи или увреди дълготрайна растителност, зелена площ, паркова територия и други, без писмено разрешение на компетентния орган;
 2. изпълнителят на новоизградени зелени площи или компенсаторна растителност, който в определения гаранционен срок не отстрани допустимите пропуски и не възстанови загиналата растителност.
 3. лице, което премахне повече от определения брой дълготрайна декоративна растителност от описаните в разрешението за премахване;
 4. лице, което създава нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване.

(2).Наказва се с глоба от 200 до 1000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание:

1.лице, което пуска на свобода кучета или други домашни животни в озеленените площи, поляни, цветни фигури, фонтани и детски площадки и не събира техните екскременти;

2.лице, което пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност или коси трева без разрешение;

3.лице, което предизвиква шум и безпокойство, което замърсява озеленените площи с отпадъци от всякакво естество;

4.лице, което замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество;

5.лице, което извършва продажба без разрешение в озеленените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления;

6.лице, което организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в озеленените площи без разрешение;

7.лице, което чупи или поврежда съоръжения за игра, детски съоръжения, осветителни стълбове, паркови елементи, ВиК съоръжения и други видове съоръжения в зелени площи;

8.лице, което поставя по дървета в обществените озеленени площи рекламно- информационни елементи или други съоръжения.

(3).За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба от 50 до 500 лева.

(4). При къпане в паркови водни площи се заплаща глоба от 150 до 300 лева.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 • 1. По смисъла на тази Наредба:
 1. „Декоративна растителност” (вегетативни елементи), е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включено в зелените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. „Дълготрайна декоративна растителност” са всички местни и чуждоземни декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти.
 2. “Интензитет (степен) на поддържане” е повторяемостта на видовете дейности според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.
 3. „Експертното становище” за състоянието на растителността се изготвя от оправомощените служители на общинска администрация и съдържа:
 • Определяне местоположението и собствеността;
 • Определяне на декоративния вид и състояние – възраст, диаметър на ствола на височина 1,20 метра от почвата, диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда;
 • Заключение с конкретни предложения – да се запази и да се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.
 1. „Озеленени площи за широко обществено ползване” са:
 • паркове;
 • скверове;
 • улично озеленяване.
 1. Озеленени площи с ограничено обществено ползване” са:
 • жилищни терени;
 • терени край обществени сгради.
 1. „Озеленени площи със специално предназначение” са:
 • спортни терени;
 • гробищни паркове;

– зоологически градини.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 2. Кметът на Община Макреш утвърждава категоризацията на общинските зелени площи, предназначени за обществено ползване по интензитета на поддържане, в срок до 6 месеца след влизане в сила на тази наредба.
 • 3. Настоящата наредба се издава на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл.62 ал.10 от ЗУТ – раздел XI
 • 4. Наредбата е приета с решение на общински съвет – Макреш №125 от Протокол № 11 /16.06.2020 година и влиза в сила 7 дни след публикуването й.