Проект „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания – Компонент 3“

Във връзка с изпълнение на  Проект „Патронажна грижа в Община Макреш“ по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.,

Община Макреш обявява прием на заявление-декларация за получаване на патронажна грижа за потребители с постоянен или настоящ адрес в община Макреш.

Кой може да се ползва от услугата?

Целева група:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Служители на доставчици на социални услуги;
  • Възрастни в риск.

За целите на настоящата процедура „Възрастен в риск” е лице, което е:

– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Какви услуги са допустими по програмата?

  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
  • Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Образец на необходимите документи  може да се получи във административната сграда  на Община Макреш на адрес: с. Макреш, ул.. „Георги Бенковски“ № 88, кметства, кметски наместничества в Община Макреш или да изтеглите от сайта на Община Макреш makresh@b-trust.org.

На телефон или на място  възрастни хора и хора от рискови групи  може да заявят доставка до дома на стоки от първа необходимост и лекарства. Наети служители за разнос ще оказват съдействие и в заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Заявки ще се приемат всеки работен ден от 08,00- 16,00 ч.

Услугата за доставка на стоки от първа необходимост ще се предоставя в населени места на община Макреш.

Важно е да знаете: Служителят, който ще ви обслужва, ще бъде снабден с отличителен знак с легитимация. В удобно за Вас време той ще Ви посети, за да приеме Вашата заявка и парични средства за извършването й. След закупуване ще Ви я достави, и ще се отчете за закупените продукти. За закупуване на лекарства се представя, рецепта, рецептурна книжка.

Доставките ще се извършват при спазването на високи санитарно-хигиенни мерки.

Срок за подаване на документи от 04.06.2020г. до 10.06.2020г.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по  процедурата е до 31.12.2020 г.

Повече информация за услугата може да получите в Общинска администрация Макреш, и в създадения диспечерски център на адрес с. Макреш, ул. „Георги Бенковски“ № 88, както и в кметствата и кметските наместничества в Община Макреш.

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3”, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз