Заповед временни противоепидемични мерки на територията на община Макреш

З А П О В Е Д № 78/14.05.2020 година

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 4 и чл.63в от Закона за здравето и чл.73 от Административно процесуалния кодекс, и във връзка с решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 година за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-263 от 14.05.2020 година на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Макреш, считано от 14 май 2020 година до 14 юни 2020 година:
І.Не се разрешава посещенията в:
1. Увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове; Закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения- ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници;
2.Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционно форма на обучение.
ІІ. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационаната им форма;
ІІІ. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини;
ІV. Не се разрешава провеждането на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места;
V. Забранява се провеждането на масови мероприятия (конфренеции, симпозиуми и други);
VІ. Забранява се провеждането на масови, културно масови мероприятия на закрито, с изключение посещения на библиотеки;
VІІ. Забранява се провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица;
VІІІ. Определя се часови диапазон от 8,30 часа до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителни магазини;
ІХ. Забранява се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места;
Х. Заповедта влиза в сила от 14.05.2020 година;

Заповедта да се сведе до знанието на заместник кмета на община Макреш, кмета на село Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, които да уведомят заинтересованите лица, населението на община Макреш, и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш:

/ п/

/М.Антов/

М.А/ М.А