За извънредни мерки за ограничаване на достъпа до помещенията на ДБТ Кула

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми клиенти,
Информираме и приканваме лицата, които желаят да се регистрират като търсещи работа и имат профил в Системата за сигурно електронно връчване, могат да подадат заявлението- декларация за регистрация чрез него, като изпълнят следните стъпки:
– да свалят заявлението-декларация за регистрация от сайта на Агенция по заетостта – https://www.az.government.bg/…/zajavlenie-deklaracija-za-re…;
– да попълнят и подпишат заявлението- декларация за регистрация, собственоръчно или с електронен подпис;
– и да го изпратят чрез Системата за сигурно електронно връчване до дирекция „Бюро по труда” по адреса, по който желаят да се регистрират (постоянен или настоящ) заедно с копие на документа за самоличност.
Системата за сигурно електронно връчване може да бъде ползвана от лицата и за уведомяване на дирекция „Бюро по труда” и за промяна в декларираните при регистрацията обстоятелства, спазвайки посочените по горе стъпки за заявлението-декларация за промяна в обстоятелствата – https://www.az.government.bg/…/zajavlenie-deklaracija-za-pr….
С УВАЖЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА!