Отмяна Заповед №62 от 30.03.2020 година

З А П О В Е Д № 63
31.03.2020 година

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63 от Закона за здравето и чл.73 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020 година на Министъра на здравеопазването, във връзка с допълване на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 година, изменена и допълнена, със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 година, Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 година, Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 година, Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 година, и Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 година,

Н А Р Е Ж Д А М :

1.Отменям моя Заповед № 62 от 30.03.2020 година .

2.Заповедта да се сведе до знанието на зам.кмета на община Макреш, кмета на с. Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение за хранителни магазини и аптеки на територията на общината, и населението на община Макреш, за сведение и изпълнение.

Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш:
/ п /
/М.Антов/

М.А/Л.Л