Заповед във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка

З А П О В Е Д № 62

30.03.2020 година

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63 от Закона за здравето и чл.73 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 година на Министъра на здравеопазването, във връзка с допълване на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 година, изменена и допълнена, със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 година, Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 година, Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 година, и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 година

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места, са длъжни да имат поставени защитни маски за лице.

2. Заповедта да се сведе до знанието на зам.кмета на община Макреш, кмета на с. Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение за хранителни магазини и аптеки на територията на общината, и населението на община Макреш, за сведение и изпълнение.
3. На основание чл.60, ал.1, във връзка с чл.74 от Административно процесуалния кодекс разпореждам предварителното изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите.Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за живота и здравето на хората.

Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш
/ п /
/М.Антов/

М.А/Л.Л