З А П О В Е Д № 59 26.03.2020 година

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63 от Закона за здравето и чл.73 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 година на Министъра на здравеопазването, във връзка с изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 година, изменена и допълнена, със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 година, Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 година и Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 година,

Н А Р Е Ж Д А М :

1.Изменям Заповед № 51/ 13.03.2020 година, Заповед № 55 от 13.03.2020 година, Заповед № 57 от 19.03.2020 година, Заповед № 58 от 20.03.2020 година, като удължавам срока на противоепидемичните мерки на територията на община Макреш до 12.04.2020 година включително.

2.Заповедта да се сведе до знанието на зам.кмета на община Макреш, кмета на с. Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение за хранителни магазини и аптеки на територията на общината, и населението на община Макреш, за сведение и изпълнение.

Копие на заповедта да се обявена обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш
/ п /
/М.Антов/

М.А/Л.Л