Заповед противоепидемични мерки

З А П О В Е Д № 58

20.03.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Заповед № РД-01-143/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, на основание чл.63, ал.1 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и обявеното с Решение от 13.03.2020 година от Народното събрание на Република България извънредно положение.

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Макреш, област Видин, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 година:

1. Преустановява се посещението на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

2. Забранява се лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 часа до 10.30 часа всеки ден.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение хранителни магазини и аптеки, да организират дейността си по начин, който не допуска нарушаването на т. 2 от настоящата заповед.

II. Заповедта да се сведе до знанието на зам. кмета на община Макреш, кмета на с.Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение хранителни магазини и аптеки на територията на общината, и населението на община Макреш, за сведение и изпълнение.

III. Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на зам. кмета на община Макреш, кмета на с. Раковица, кметски наместници по населени места в общината и РУП гр. Кула.

IV. Мерките са в сила до изричната им отмяна.

Копие на заповедта да се обяви на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш:
/ п /
/М.Антов/