Изменение в наредба за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Макреш

Уведомяват се всички заинтересовани лица, че считано от 01.01.2020 г в

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

Има изменение в :
Раздел III , Чл.36. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) 0,6 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 4 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а“, както и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 3 /три/ на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
Същият размер на Данък придобиване е валиден и за движимото имущество

Сумите следва да се превеждат по приходната сметка на Оба Макреш:
IBAN: BG13CREX92608415813700
BIC:CREXBGSF – 442500 / код вид плащане /