ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МАКРЕШ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 ГОДИНА

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата Програма за управление на кмета на община Макреш,  Митко Левчев Антов, избран за кмет с Решение на общинска избирателна комисия-Макреш № 96-МИ от 03.11.2019 г., е разработена в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и се отнася за периода 2019 – 2023 година. Тя е средносрочен планов документ и съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение, и очакваните резултати.

Програмата за управление е разработена на база предизборната програма на Митко Левчев Антов, която бе представена пред избирателите и в която са включени поети ангажименти към жителите на общината. При подготовката на документа са взети под внимание национални и регионални стратегически документи. Програмата е съобразена с действащите планове и програми за развитие на община Макреш, приети от Общински съвет-Макреш.

Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета на общината, съгласно действащото национално законодателство, с изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от Европейския съюз. Програмата е разработена с уважение към правата и възможностите на гражданите на общината да участват в местното самоуправление, гарантирани от чл.17 на ЗМСМА. Тя е отворен динамичен документ, чието реализиране, в съответствие на ЗМСМА ще бъде отчитано на годишен период, ще бъде извършван анализ на постиженията, проблемите и трудностите пред изпълнението на конкретните мерки и ще бъде подлаган на актуализиране, в процеса на изпълнение.

Настоящата програмата е продължение на  работата ни през предходния мандат, в който  показахме, че добрите резултати отчетени в края на мандата са плод на диалог и сътрудничество между всички.

II.ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Програмата за управление, цели постигане на качествена промяна при

управлението на общината в няколко посоки:

 • Създаване на подходящи условия за икономическо развитие на общината и нейното съживяване;
 • Поемане на отговорност – йерархична отговорност, функционална отговорност, самоотговорност и постигане на управленска устойчивост;
 • Целесъобразно, активно и прозрачно финансиране на общинските проекти и дейности;
 • Ефективно и рационално управление на общинското имущество;
 • Благоустройство и изграждане на съвременна инфраструктура;
 • Прилагане на адекватни социални мерки, участие в проекти и програми с цел интегриране на малцинствените групи, и хората с увреждания;
 • Прилагане на мерки за подобряване на обществения ред и сигурност;
 • Осъвременяване на базата за спорт и младежки дейности;
 • Сближаване на общността.

Всички заложени приоритети и дейности ще бъдат отчитани пред Общински съвет-Макреш и обществеността до 31 януари след изтичане на съответната година.

III. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

Приоритетите, заложени в настоящата програма за управление, са съобразени с визията и стратегическите цели, заложени в общинския план за развитие за периода 2014-2020 година, и са идентични с приоритетите от последния, както следва:

ВИЗИЯ: Община Макреш – привлекателно място, с развито селско и

горско стопанство, екологично чиста природа и запазено културно-

историческо наследство, създаващи благоприятни условия за устойчиво икономическо развитие и интелигентен растеж, трудова и социална реализация, висок жизнен стандарт, и приоритет на своите жители.

Стратегическа цел 1: Изграждане на качествена жизнена среда, осигуряваща благоприятни условия за живот, висока трудова заетост и производителност на труда.

 • Укрепване на човешкия капитал;
 • Създаване на благоприятни условия на труд и повишаване на заетостта;
 • Устойчиво селско развитие.

Стратегическа цел 2: Подобряване на финансовата стабилност на общината;

Ø  Недопускане на неразплатени и просрочени задължения;

Ø  Намаляване на наличните задължения, за разходи по бюджета на общината;

 • Ефективно управление на общинската собственост;
 • Законосъобразно управление и разпореждане с общинска собственост /гори и земи/, с грижата на добър стопанин, в интерес на гражданите;
 • Увеличаване равнището на събираемост на данък сгради, данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, такса смет;
 • Подобряване качеството на услугите и повишаване събираемостта на местните приходи;

Ø  Оптимизиране на разходите;

Ø  Оптимизация на структурите и числения състав.

Стратегическа цел 3: Постигане на балансиран и устойчив икономически растеж чрез ефективно и рационално използване на местните ресурси;

 • Развитие на конкурентно селско и горско стопанство;
 • Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика, основана на знания и иновации;
 • Оземляване на малоимотни и безимотни граждани със земи от общинския поземлен фонд;
 • Съхраняване на културно-историческото наследство и развитие на туризма;
 • Подобряване на административния капацитет на Общинска администрация – Макреш;
 • Създаване и развитие на партньорства.

Стратегическа цел 4: Провеждане на успешна инвестиционна политика на общината, чрез използване на финансовите възможности на  Eвропейските фондове и целевите средства за капиталови разходи;

 • Реконструкция и обновяване на централните части в населените места на общината – с нови настилки, пейки и осветление;
 • Ще работим за привличане на европейско финансиране за проектиране и реконструкция на уличната, водопроводната мрежа, и изграждане на канализационни системи в населените места на общината;
 • Реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа;
 • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в Общината чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление и подобряване на нивото на уличното осветление в съответствие с утвърдените стандарти;
 • Изграждане на система за видеонаблюдение в населените места на територията на общината;
 • Реализиране на проект, чрез инициативата WIFI4EU- Безплатен интернет за европейци, която насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, реализиране на проекта в с. Макреш и с. Раковица;
 • Разширяване на част от гробищните паркове, подобряване на пътната инфраструктура към тях;
 • Изграждане на ЦНСТ за 15 деца и 14 души обслужващ персонал в с. Раковица.

Стратегическа цел 5: Повишаването на административния капацитет, усъвършенстването и модернизирането на административното обслужване през мандат 2019-2023. Дейностите в тази насока ще бъдат свързани с:

 • Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите;
 • Повишаване квалификацията на служителите, работещи в администрацията;
 • Засилване на отговорното и компетентно отношение на служителите при предоставяне на услуги на гражданите качествено, и в срок;
 • Продължаване на дейността по осигуряване на по-голяма достъпност на предлаганите услуги, чрез поетапно внедряване и прилагане на цялостна система за интегрирано обслужване;
 • Максимален достъп на гражданите до информация, разширяване и актуализиране на съдържанието на интернет страницата на общината;
 • Доизграждане на административния капацитет – професионално работеща, добре подготвена и обучена администрация, повишаване качеството на предлаганите услуги и улеснение на гражданите;
 • Ще запазим и подобрим вече утвърдения модел на активна комуникация, и индивидуален подход към проблемите, запитванията, предложенията и сигналите на нашите съграждани;
 • Ще започнем поетапно въвеждане на електронни административни услуги и по този начин съществено ще улесним както гражданите, така и бизнеса.

Стратегическа цел 6: Опазване на обществения ред;

В рамките на дадените от закона правомощия ще се работи в следните насоки:

 • Подобряване на деловото сътрудничество и диалог с представителите на  правоохранителни, и правораздавателни органи на местно, областно и национално ниво;
 • Търсене на възможност за организиране на охрана в населените места;
 • Работа с младежите срещу разпространение и употреба на наркотични вещества, хулигански прояви, детска престъпност, създаване на по-добри условия за спорт и други занимания в свободното време;
 • Изграждане на система за видео наблюдение;
 • Засилване на контрола и санкциите при нарушаване на обществения ред, и сигурност;
 • по-ефективна система за ранно оповестяване на пожари и наводнения.

Очаквани резултати: Постигане на по-сигурна и спокойна среда на живот на жителите на община Макреш. Оптимизиране работата на Комисията по обществен ред и сигурност и на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непьлнолетни.

Стратегическа цел 7: Образование;

 • Ще инвестираме в модернизирането на образователната инфраструктура на територията на общината, която да стане привлекателна за децата;
 • Ще насърчаваме образователната интеграция на децата в риск;
 • Ще изградим нови детски и спортни площадки, в по-големите населени места на общината, където има такава необходимост;
 • Ще подобрим сигурността на всички учебни и детски заведения чрез въвеждане на видеонаблюдение.
 • Ще осигурим безплатно /без такси/, посещение на Детска градина на всички деца на територията на общината;
 • Ще осигурим стипендии на учениците в ОУ “Христо Ботев“

с. Раковица постигнали, много добър и отличен успех;

 • Ще осигурим безплатен транспорт за всички ученици до 16-годишна възраст.
 • При необходимост, ще подновим училищният транспорт;

Стратегическа цел 8: Социални дейности и здравеопазване;

Ще запазим действащите социални услуги и ще разкрием нови, насочени към възрастните хора и деца в риск. Сред тях са:

 • Разкриване на ново звено за социални услуги – „Център за настаняване от семеен тип“ за деца с капацитет 15 места и 14 души персонал в с. Раковица;
 • Ще продължим предоставянето на услугите “Лична помощ” “Социален асистент” и “Домашен помощник”. По този начин ще подобрим качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания, и ще създадем нови работни места;
 • Ще продължим предоставянето на „Топъл обяд” на социално слаби граждани в Обществената трапезария;
 • Ще подобрим ефективността на Домашния социален патронаж;
 • Ще продължим да осигуряваме работа по проект „Приеми ме“ на 3 души приемни родители, ще осигурим и обучение на желаещи и отговарящи на условията за нови приемни родители;
 • Ще продължим финансирането на Пенсионерски клубове, Клубове на инвалида на територията на общината, ще подпомагаме тяхната дейност, като същевременно поддържаме и обновяваме материалната база, и оборудване;
 • Ще продължим да подпомагаме социално слаби граждани с еднократни финансови помощи, като ще се стремим да окажем подкрепа на възможно най-много домакинства в общината, отговарящи на условията за подпомагане приети от Общински съвет;
 • Ще продължим да подпомагаме семействата с новородени деца, живеещи на територията на общината, както и ще повишим размера на помощта при раждане;
 • Ще продължим да подпомагаме финансово кръводарители, дарили кръв за нуждаещи се граждани от общината, и ще увеличим размера на финансовата помощ;
 • Подобряване, снабдяването на населението с хранителни продукти и продукти от първа необходимост;
 • Ще работим за подобряване здравното обслужване на населението, като подобряваме материалната база и условията за работа на личните лекари, работещи на територията на общината;
 • Ще работим за подобряване, снабдяването на населението с лекарства от първа необходимост.

Стратегическа цел 9: Култура, вероизповедания, спорт и младежки дейности;

 • Ще продължим да развиваме утвърдени културни формати, като продължим да организираме фестивалът “Пее ми се, играе ми се…” организирано от Народно читалище „Мито Марков – 1912 “, както и други инициативи на читалища, ще осигурим допълнително финансиране за дейност на читалищата на територията на общината;
 • Ще продължим да осигуряваме възможности за изява и старт на млади творци от нашата община, както и участие на самодейни колективи в национални събори и конкурси;
 • Опазване на природното и културно-историческо наследство, включително чрез, обогатяване съдържанието на културния календар на общината;
 • Ремонт и оборудване на читалищата;
 • Ще продължим да финансираме, всички празници, панаири, събори и други общоселски мероприятия, провеждани в населените места от общината, както сме го правили и до сега;
 • Ще продължим съвместната ни работа с Видинска митрополия, относно участване и реализиране на проекти, за обновяване на храмовете на територията на общината и тяхното последващо поддържане, и функциониране;
 • Ще продължим да поддържаме изградените паметници и паметни плочи на загинали във войните, изградени на територията на общината;
 • Ще продължим да работим и съдействаме за развитието на спорта в общината, като подкрепяме всички спортни клубове– футбол, и други видове спортове при разкриването на такива;
 • Ще продължим поддържането на спортната база стадиони, спортна зала с. Раковица и спортни площадки на територията на общината;
 • Ще продължим да организираме, „Шахматен турнир мемориал 17 партизани“ в с. Макреш, „Турнир по спортен бридж“ в с. Раковица и други инициативи;
 • Подобряване работата с младежите в младежките клубове в с. Макреш и с. Раковица на територията на общината, разширяване тяхната дейност в други населени места, както и подобряване материалната база;

Стратегическа цел 10: Екология;

 • Опазване на околната сред чрез осигуряване на чиста, зелена и красива среда в селата на общината;
 • Подобряване качеството на управление на отпадъците на територията на общината и въвеждане на система за разделно събиране;
 • Ежегодно участие с проекти в инициативата на ПУДООС „Чиста околна среда“;
 • Намаляване на количествата депонирани отпадъци, чрез въвеждане на добра практика за компостиране в домакинствата на биоразградими домакински отпадъци – зелени отпадъци от градини, клони, листа, тор и хранителни отпадъци;
 • Почистване на речните корита и поддържане на хидромелиоративните съоръжения – общинска собственост;
 • Озеленяване и снегопочистване, включително чрез закупуване на нови машини и съоръжения за всяка една от посочените дейности;
 • Повишаване капацитета на общинския горски фонд чрез планиране на лесотехнически мероприятия;
 • Създаване звено в общинската администрация за стопанисване на общинските гори.

МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 • Подобряването на условията на живот в малките населени места на територията на Община ще бъде наш приоритет;
 • Ще стимулираме инициативността и предприемчивостта на
  кметските наместници, и ще ги подкрепяме при реализирането на
  проекти, които са в интерес на местните общности;
 • Ще продължим с още по-ускорени темпове да рехабилитираме
  общинската пътна инфраструктура, ще асфалтираме уличната мрежа, ще изградим нови тротоари, ще поставим пътни
  табели и камери за наблюдение на възлови точки;
 • Подновяване уличното осветление с нови енергоспестяващи
  осветителни тела;
 • Ще реновираме свободни общински сгради;
 • Още по-активно ще подкрепяме усилията на кметовете и кметските наместници за облагородяването и поддържането на обществените места–здравни служби, спирки, зелени площи, гробищни паркове;
 • Ще работим за подобряване качеството на обслужване, в обществения транспорт от областната транспортна схема на територията на общината и ще направим междуселищните линии по-удобни, и достъпни за пътуващите.
 1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:
 • Законосъобразност – спазване на закона, зачитане на морала;
 • Отговорност;
 • Сътрудничество;
 • Делегиране на права и отговорности;
 • Децентрализация;
 • Информираност и активен диалог с гражданите и бизнеса;
 • Прозрачност и добро управление – икономичност, ефикасност и ефективност;
 • Стабилност.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ СА ПОСТИЖИМИ ЧРЕЗ:

 • Разумно планиране на разходите по приоритети на бюджетните средства;
 • Успешно усвояване на средствата от Европейските фондове чрез разработване и реализация на проекти;
 • Използване на възможностите за кредитиране;
 • Партньорство с държавната власт за взаимни ползи;
 • Прилагане и развитие на формите на публично-частно партньорство.

Програмата е приета с Решение №……., взето с Протокол №……от ……2020г.

Периодът за постигане на целите и изпълнение на дейностите е 2019-2023 година.

 

Кмет на Община Макреш:

/ Митко Антов /