Заповед Подвижна избирателна секция 052500008

З А П О В Е Д №257/30.09.2019 г.

На основание чл.8,от ИК и постъпили необходим брои заявления

УТВЪРЖДАВАМ :

Подвижна избирателна секция 052500008 на територията на община Макреш
С. Макреш, ул.“Георги Бенковски“№88

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кметовете на кметства и кметските наместници
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,ОИК –Макреш, Областен управител,кметовете на кметства,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение

И.Д КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:
/съгл.Р-гие№361 на ОбС. Протокол №61/