Oтворен първи прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата патронажна грижа

nzО Б Я В А
от 13.09.2019 г. да 13.08.2020 г. включително е отворен първи прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата патронажна грижа по проект BG05M90P001-2.040-0077, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ”,
Целта на дейността е да се проведе прозрачна и ясна процедура за подбор на потребители, при прилагане на индивидуален подход. Дейността включва информиране, подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат – потребителите на услугата патронажна грижа. Патронажната грижа ще е вид мобилна форма на социална услуга и ще включва комплекс от услуги като:
1. помощ в дома, която включва социални контакти и др.;
2. медицински услуги, недублиращи тези предоставяни от НЗОК – мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.;
3. подкрепа, която ще създаде възможности за водене на самостоятелен и независим живот, да изпълняват социално значими роли и да бъдат активно участващи и допринасящи граждани в обществения живот.
За ползване на услугата могат да кандидатстват:
1. Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, поради причини от различен характер, живущи на територията на община Макреш;
2. Хора с увреждания , в невъзможност за самообслужване, които поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация, живущи на територията на община Макреш.
Жителите на Общината, които попадат в гореописаните рискови групи по проекта и желаят да получават услугата патронажна грижа, ще имат възможност да подадат заявление, като след извършена оценка на индивидуалните им потребности и направен подбор, ще могат да получават здравно-социални услуги до 2 часа на ден.
Услугите, които ще получават потребителите, ще се осъществяват от 2 броя медицински специалист, 1 брой специалист в областта на социалните дейности.
Екипът за управление и изпълнение на проекта ще извърши класиране на кандидатите за потребители въз основа на оценка на индивидуалните потребности на кандидатите.
Процедурата ще съдържа: подготовка на документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугата; извършване на оценка на индивидуалните нужди на кандидат-потребителите; класиране и подбор на потребителите на услугата патронажна грижа.
Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите за потребители в Общинска администрация или на интернет страницата на община Макреш – e-mail: makresh@b-trust.org.
Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: Общинска администрация Макреш, ул. „ Георги Бенковски” №88, всеки работен ден от 8.30 до 13.00 часа.