Обява

nzДнес, 16.09.2019 г., в Община Макреш се проведе начална пресконференция по Проект №BG05M9OP001-2.040-0077 „Патронажна грижа в община Макреш“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. В нея участваха ръководителят на проекта Ванюша Василева Тошева, и счетоводителят Тихомир Иванов Георгиев.
Основна цел на проекта да се подобри качеството на живот на възрастни хора и лица с увреждания в община Макреш, чрез предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. От патронажната грижа ще могат да се възползват лица на възраст над 65 години; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.
Услугата ще се предоставя на 50 потребители до края на периода в общината от специално нает и обучен за целта персонал. Той ще се състои от 3 души – медицински сестри, социален асистент Те ще извършват посещения в домовете на потребителите и ще оказват съдействие при извършване на ежедневни дейности, психологическа подкрепа, консултиране, медицински услуги и придружаване на потребителите до различни институции. Към всеки потребител ще се прилага индивидуален подход, в зависимост от конкретното състояние или заболяване.
Услугите ще бъдат предоставяни в съответствие с разработена от Министерство на здравеопазването програма /методика/ за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество.
Договорът, подписан от кмета на община Макреш и Министерството на труда и социалната политика, е по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Срокът на изпълнение е 14 месеца, считано от 01.09.2019 г. до 01.11.2020 г. Общата стойност на договора е 21 974,40 лева, от които 18 678,24 лв. европейско и 3296,16 лв. национално съфинансиране.