Съобщение за набиране на лични асистенти и потребители в Община Макреш по Механизма личната помощ

Стартира предоставянето на лична помощ в общ. Макреш по ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ / в сила от 01.01.2019 г /.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на община Макреш,

Общинска администрация Макреш уведомява, че от 01.09.2019 г. стартира предоставянето на лична помощ по ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ / в сила от 01.01.2019 г /.

Ползватели на лична помощ, ще имат право да са:

  1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Личната помощ ще се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление от Дирекция социално подпомагане – Димово по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.

Броят на часовете за лична помощ ще се определя в направлението, издадено от ДСП – Димово

Кандидатите за лични асистенти трябва да отговарят на следните условия:

  1. да не са поставено под запрещение;
  2. да не са осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатът за асистент подава заявление по образец, към което прилага:

  1. автобиография;
  2. копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
  3. декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

Заявленията са по образец и  ще се приемат в сградата на Община Макреш, всеки работен ден от 08, 00 ч. до 15,30 ч.

Прикачени файлове