КАТАЛОГ НА УСЛУГИТЕ ОБЩИНА МАКРЕШ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ГРАЖДАНСКО  СЪСТОЯНИЕ  И  ЕСГРАОН

 

 1. Издаване на удостоверение за наследници.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение за наследници по образец от един от наследниците;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице.

Срок за предоставяне – 14дни , 3 дни или 1 работен  ден.

Цена – 3.00 лв.;  4,50 лв.  или  6.00 лв.

 

 1. 2. Издаване на удостоверение за семейно положение.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице.

Срок за предоставяне – 14дни, 3 дни или 1 работен  ден.

Цена – 3.00 лв.;  4.50 лв.  или 6.00 лв.

 

 1. 3. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице.

Срок за предоставяне – 14дни,3дни  или 1 работен  ден.

Цена – 3.00 лв.;  4.50 лв.  или 6.00 лв.

 

 1. 4. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице.

Срок за предоставяне – 14дни,3дни или 1 работен  ден.

Цена –3.00 лв.; 4.50 лв.  или 6.00 лв.

 

 

 1. 5. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице.

Срок за предоставяне – 14дни, 3дни или 1 работен  ден.

Цена – 3,00 лв.; 4,50 лв.  или 6.00 лв.

 

 1. 6. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице.

Срок за предоставяне –14дни ,3дни или 1 работен  ден.

Цена –  3.00 лв.; 4.50 лв.  или 6.00 лв.

.

 

 1. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице.

Срок за предоставяне –  14дни ,3дни или 1 работен  ден.

Цена – 3.00 лв.; 4.50 лв.  или 6.00 лв.

.

 

 1. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път.

Необходими  документи:

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;

– попълнено заявление по образец;

– документ за собственост на жилището, договор за наем или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота, договор за настаняване в специализираните институции;

– документ за самоличност;

– декларация на основание чл.92, ал.3 от ЗГР (по образец) за съгласие от собственика на жилището;

– декларация на основание чл.92, ал.6 от ЗГР (по образец).

Срок за предоставяне – до 14   дни.

Цена – 2.00 лв.

 

 1. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност.

Срок за предоставяне –до 14  дни.

Цена –2.00 лв.

 

 1. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес.

Необходими  документи:

искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;

– попълнено заявление по образец;

– документ за собственост на жилището, договор за наем или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота, договор за настаняване в специализираните институции;

– документ за самоличност;

– декларация на основание чл.92, ал.3 от ЗГР (по образец) за съгласие от собственика на жилището;

– декларация на основание чл.92, ал.6 от ЗГР (по образец).

Срок за предоставяне – до 14  дни.

Цена – 2.00 лв.

 

 1. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност.

Срок за предоставяне – до 14  дни.

Цена – 2.00 лв.

 

 1. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път.

Необходими  документи:

– искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;

– попълнена адресна карта по образец;

– документ за собственост на жилището, договор за наем или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота, договор за настаняване в специализираните институции;

– документ за самоличност;

– декларация на основание чл.92, ал.3 от ЗГР (по образец) за съгласие от собственика на жилището;

– декларация на основание чл.92, ал.6 ат ЗГР (по образец).

Срок за предоставяне –до 14  дни.

Цена – 2.00 лв.

 1. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност.

Срок за предоставяне –до 14  дни.

Цена – 2.00 лв.

 

 1. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.

Необходими  документи:

– искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;

– попълнена адресна карта по образец;

– документ за собственост на жилището, договор за наем или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота, договор за настаняване в специализираните институции;

– документ за самоличност;

– декларация на основание чл.92, ал.3 от ЗГР (по образец) за съгласие от собственика на жилището;

– декларация на основание чл.92, ал.6 ат ЗГР (по образец).

Срок за предоставяне –до 14  ден.

Цена – 2.00 лв.

 1. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност.

Срок за предоставяне – до 14  дни.

Цена – 2.00 лв.

 

 

 1. Издаване на удостоверение за родените от майката деца.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

                – удостоверения за раждане на децата.

Срок за предоставяне – 1дни, 3дни или 14 работни  дни.

Цена – 6.00 лв.;  4.50 лв.  или 3.00 лв.

 

 1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал.

Необходими документи:

– съобщение за раждане;

– документ за самоличност.

Срок за предоставяне – 7 дни.

Цена – безплатна

 

 1. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина.

Необходими  документи:

– документ за самоличност;

– заявление по чл.118, ал.1 от КМЧП;

– декларация по чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП;

– акта, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал или съдебно решение;

– пълномощно, в случаите, когато искането се подава от пълномощник.

Забележка: Чуждестранните документи следва да бъдат легализирани и преведени на български език.

Срок за предоставяне – 1 дни.

Цена – безплатна

 

 1. Промяна в актовете за гражданско състояние.

Необходими документи:

– съдебно решение;

– молба от лицето в свободен текст;

– Указ на президента за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство.

Срок за предоставяне – 1 ден.

Цена – безплатна

 

 1. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

                – при необходимост – документ за промяна на имената.

Срок за предоставяне – 1ден, 3дни или 14 работни  дни.

Цена – 6.00 лв.; 4.50 лв.  или 3.00 лв.

 

 1. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал.

Необходими  документи:

– искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;

– документи за самоличност на встъпващите в брак;

– документи за самоличност на свидетелите;

– декларация по образец, че не съществуват пречки за сключване на брак по чл.9 от СК;

– медицински свидетелства;

– обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим, ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществените си отношения;

За сключване на брак с чужденец освен горепосочените документи се представят удостоверителни документи от чуждия гражданин, че няма пречки за сключване на гражданския брак.

Срок за предоставяне – в зависимост от избраната от заявителите дата.

Цена – безплатна

 

 1. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице.

Срок за предоставяне – 1ден,3дни или 14 работни  дни.

Цена – 6.00 лв.;  4.50 лв.  или 3.00 лв.

 

 1. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път.

Необходими документи:

– Обявителят представя съобщението за смърт, издадено от компетентно медицинско лице заедно с документа за самоличност на починалото лице.

Срок за предоставяне – веднага след настъпване на смъртта.

Цена – безплатна

 

 1. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец от пряк наследник на починалото лице ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице.

Срок за предоставяне – 1, 3 или 14 работни  дни.

Цена – 6.00 лв.;  4.50 лв.  или 3.00 лв.

 

 1. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт).

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице.

Срок за предоставяне –1, 3 или 14 работни  дни.

Цена – 6.00 лв.;  4.50 лв.  или 3.00 лв.

 

 1. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице.

Срок за предоставяне – до 14 работни  дни.

Цена – 6.00 лв.

 

 1. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

– разрешение за постоянно пребиваване или карта за пребиваване на чужденец;

– копие от чуждестранен документ за самоличност;

– нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице.

Срок за предоставяне – до 14 работни  дни.

Цена – 2.00 лв.;

 

 1. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност.

Срок за предоставяне – до 14  дни.

Цена – 1.00 лв./ страница

 

 1. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност.

Срок за предоставяне – до 14  дни.

Цена – 1.00 лв./ страница

 

 1. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции.

– Писмено по поща или e-mail  запитване от различни институции

Срок за предоставяне – до 14 дни

Цена – безплатна

 1. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи.

– Съпрузите представят декларация по образец за избор или промяна на режима на имуществени отношения с нотариална заверка на подписите.

Срок на предоставяне – веднага

Цена – безплатна

 1. Припознаване на дете.

Необходими документи:

–  декларация или заявление по образец нотариално заверени;

–  документи за самоличност на двамата родители;

– акта за раждане на детето.

Срок на предоставяне – веднага

Цена – безплатна

 1. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители.

– Съдебният изпълнител изпраща писмено искане за справка и заплаща таксата за услугата по банков път.

Срок на предоставяне – до 14 дни

Цена – безплатна.

 1. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство.

Необходими документи:

– документ за самоличност;

– ксерокопие от регистър население или ЛРК по последния постоянен адрес или местожителство на лицето преди напускане на РБ;

– ксерокопие от акт за раждане;

– удостоверение от съответното кметство за датата на напускане на РБ;

– платена държавна такса по сметка на Министерство на правосъдието – 50 лв.;

– 2 бр. снимки.

Цена – безплатна

 1. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние.

Необходими документи:

– попълва се искане за издаване на удостоверение въз основана регистъра на населението  по образец ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице.

1, 3 или 14 работни  дни.

Цена – 6.00 лв.;  4.50 лв.  или 3.00 лв.

 

ОБЩИНСКО  ИМУЩЕСТВО

 1. 1. Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение.

Необходими  документи:

– заявление по образец;

– декларация по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища;

– ксерокопие на лични карти;

– удостоверение за адресна регистрация;

– от Агенцията по вписванията – документ, че не са извършвали сделки в последните 10 години;

– удостоверение за декларирани имоти;

– служебна бележка за доходите от предходната година;

– притежание на автомобил или селскостопанска техника;

– документи от ТЕЛК, ЛКК или НЕЛК.

Срок на предоставяне – 2 месеца

Цена – безплатна

 

 1. 2. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост.

Необходими документи:

– Подава се заявление свободен текст.

Срок на предоставяне – 5 дни

Цена – 2.00 лв. на страница на заверено копие от документ.

 

 1. 3. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот.

– Деактуване на имоти общинска собственост, които са възстановени на частни лица.

Срок на предоставяне – 5 дни

Цена – безплатна

 

ТЕХНИЧЕСКИ  УСЛУГИ

 1. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот.

Необходими документи:

– попълва се заявление  по образец ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

                – документ за собственост на имота.

Срок за предоставяне – 3 работни  дни.

Цена –  15.00 лв.

 

 1. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти.

Необходими документи:

– попълва се заявление  по образец ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

                – документ за собственост на имота.

Срок за предоставяне – 7 работни  дни.

Цена –50.00 лв.

 

 1. 3. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове.

Необходими документи:

– попълва се заявление  по образец ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

                – документ за собственост на имота;

                – скица на имота.

Срок за предоставяне – 7  дни.

Цена –40.00 лв.

 

 1. 4. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми.

Необходими документи:

Заинтересуваните лица подават устно искане за справка и техника прави справката на момента.

Цена – 30,00 лв.

 

 1. 5. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове.

Необходими документи:

– попълва се заявление  по образец ;

                – документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

                – документ за собственост на имота;

                – предходен ПУП.

            – заповед за одобрение на ПУП -30,00 лв. за 7 дни

Срок за предоставяне – 14  дни.

Цена –60.00 лв.

 

 1. 6. Издаване скица-виза за проучване и проектиране.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

–  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

–  документ за собственост на имота или договор за наем.

Срок за предоставяне – 7 дни,3  дни.

Цена –20.00 и 40,00 лв.

 

 1. 7. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

– 3 бр. комплекти от проекта, съгласуван със съответните институции;

–  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

–  документ за собственост на имота или договор за наем.

Срок за предоставяне – 30  дни.

Цена –3% промила от строителната стойност на обекта с ЕСУТ

 

 1. 8. Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

– 3 бр. комплекти от проекта, съгласуван със съответните институции;

–  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

–  документ за собственост на имота или договор за наем.

Срок за предоставяне – 30  дни.

Цена –2% промила от строителната стойност на обекта

 1. 9. Издаване на разрешение за строеж.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

– одобрен от ОЕС проект.

Срок за предоставяне – 30 дни след ЕСУТ,или 7 дни с комплектовани документи

Цена –5% промила от строителната стойност на обекта,

 

 1. 10. Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж).

Необходими документи:

– Подава се молба свободен текст до Кмета на общината и се заплаща съответния депозит за възстановяване на тротоарната настилка.

Срок на предоставяне – 7 дни

Цена –  10 лв. на кв.м.

 

 1. 11. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

–  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

–  документ за собственост на имота.

Срок за предоставяне – 14  дни.

Цена –100.00 лв.

 

 1. 12. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

– инвестиционния проект;

–  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

–  документ за собственост на имота;

Срок за предоставяне – 14  дни.

Цена –2 промила от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 50.00 лв.

 

 

 1. 13. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Необходими документи:

– Посещение на обекта от строителния техник на общината, участие в откриване на строителната площадка и оформяне на съответните документи.

Срок на предоставяне – 3 дни

Цена – 20,00 лв.

 1. 14. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация.

Необходими документи:

– Подава се заявление по образец, придружено с екзекутивна документация на изпълнения проект.

Срок на предоставяне – 14 дни

Цена – 100.00 лв.

 1. 15. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория.

Необходими документи:

– Подава се заявление по образец, придружено с акт образец 15 за приключване на обекта и комплексен доклад.

Срок на предоставяне – 14 дни, 7 дни

Цена – IV -200,00 лв. V категория.-100,00 лв. IV-400,00 лв., V категория.-200,00 лв.

 

 1. 1 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж .

Необходими документи:

– Подава се заявление по образец;

– документ за собственост на имота;

– нотариално заверена декларация кога е построен имота;

–  наличната техническа документация.

Срок на предоставяне – до 14 дни

Цена –  0,3 %промила от строителната стойност по т.7, но не по-малко от 50.00 лв.

 

 

 1. 1 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии .

Необходими документи:

–  Допускане изработването на ПУП от главния архитект, одобряване на ПУП-а и изпращане в МЗХ.

              Такса молба за допускане, изменение на ПУП -10,00лв.

              -за предписание за изменение на ПУП-30,00лв. 

Срок на предоставяне – 30 дни

Цена – 50,00 лв за разглеждане от ОЕСУТ.

 1. 1 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж.

Необходими документи:

– Подава се заявление по образец;

– 2 екземпляра технически паспорт на обекта ( единия се връща заверен на заявителя, а другия остава на съхранение в общината).

Срок на предоставяне – 7 дни

Цена – 50,00 лв.

 

 1. 1 Издаване на скици за недвижими имоти.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

–  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

–  документ за собственост на имота;

удостоверение за наследници, ако имота е наследствен.

Срок за предоставяне – 7дни, 3дни 1ден

Цена –15.00 лв.;  30.00 лв. ;45,00лв.

 

 1. 2 Попълване/поправка на кадастрален план.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

–  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

–  документ за собственост на имота.

Срок за предоставяне –  7  дни.

Цена – 15,00 лв.

 1. 21. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

–  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

–  документ за собственост на имота.

Срок за предоставяне – до 7  дни.

Цена –20.00 лв.

 

 1. 22. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

–  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

–  документ за собственост на имота.

Срок за предоставяне – 7  дни.

Цена –15.00 лв.

 

 1. 2 Издаване на акт за узаконяване на строеж.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

–  акт образец 15;

– окончателен доклад от надзорната фирма.

Срок за предоставяне – 14  дни.

Цена –  промила от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 50.00 лв.

 

 

 1. 2 Одобряване на подробен устройствен план.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

–  проект за ПУП.

Срок за предоставяне – 30  дни.

Цена – 50.00 лв.

 

 1. 25. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

–  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

–  документ за собственост на имота;

оригиналната скица на имота.

Срок за предоставяне – 3  дни.

Цена –10,00 лв.

 

 1. 26. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

–  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице;

–  документ за собственост на имота (отстъпено право на строеж);

други документи при необходимост.

Срок за предоставяне – 7  дни.

Цена –15.00 лв.

 

 1. 27. Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и кадастралните регистри.

-Издават се устни справки за собствеността на имота, площта и застрояването му, както и има ли отразен документ за собственост в разписния лист.

Срок за предоставяне – до 3 дни

Цена – 10,00 лв.

 1. 28. Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план.

– Ежемесечно службата по вписванията при Районен съд гр.Кула изпраща актовете за извършени сделки с недвижими имоти за вписване в разписния лист на съответното населено място.

Срок за предоставяне – 3 дни

Цена – 15,00 лв.

ЕКОЛОГИЯ

 1. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни масис камион ГАЗ

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

–  разрешение за строеж;

–  количествено-стойностна сметка.

Срок за предоставяне – 3  дни.

Цена – 1.70 лв. на км.

 

 1. 2. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд.

– Измерване на място на добитата дървесина, маркиране с общинската марка и издаване на превозен билет.

Цена – видно в Наредбата за местни данъци и такси на община Макреш

 

 

 1. 3. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

–  документ за собственост на имота;

– актуална скица на имота;

удостоверение за наследници, ако имота е наследствен.

Срок за предоставяне – 7  дни.

Цена –2.00 лв. на дърво

Цена – орехови дървета 20,00 лв. за 1 брой, ясен, бряст, явор, дива круша-20, 00 лв. за 1 брой

 

 

 1. 4. Издаване на разрешително за достъп до горски територии.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

–  скица на имота;

–  позволително за сеч;

– технологичен план.

Срок за предоставяне – срока на позволителното за сеч

Цена – за един месец 10,00 лв.

 

 1. 5. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар.

Необходими документи:

– подава се заявление по образец;

–  документ за собственост на имота;

– актуална скица на имота;

удостоверение за наследници, ако имота е наследствен.

Срок за предоставяне – 5 дни

Цена – 2,00 лв. на един брой дърво без защитените видове

 

 1. 6. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

– След издаване на разрешението за отсичане, измерването на място на добитата дървесина, маркирането й с общинската марка се издава превозен билет, в който е уточнен номера на колата, с която ще се превози дървесината, количеството на дървесината и името на шофьора.

Срок за предоставяне – 1 ден

Цена – 2.00 лв. на курс.

МЕСТНИ  ДАНЪЦИ  И  ТАКСИ

 1. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси.

Необходими документи:

– подава се искане по образец;

                – документ за самоличност.

Срок за предоставяне – 7 дни

Цена – безплатно

 1. Издаване на копие от подадена данъчна декларация.

Необходими документи:

– подава се искане по образец;

                – документ за самоличност.

Срок за предоставяне – 7 дни

Цена – безплатно

 

 1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство.

                Необходими документи:

– подава се искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка по образец;

– документ за собственост на имота;

–  скица на имота;

–  удостоверение за наследници, ако имота е наследствен;

–  характеристика на земята, ако е нива, ливади, пасища и гори.

Срок за предоставяне – 1ден,3дни,14 дни

Цена – физически лица-8,00лв.,6,00лв.,4,00лв.

Цена-юридически лица-10,00лв.,8,00лв.,6,00 лв.

 

 1. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства.

Необходими документи:

– подава се искане по образец;

                – документ за самоличност.

Срок за предоставяне –7  дни

Цена – безплатно

 

 1. 5. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство.

Необходими документи:

– подава се искане по образец;

– удостоверение за наследници;

–  удостоверение от банки за наличие на влогове.

Срок за предоставяне – 7дни

Цена – безплатно

 

 1. 6. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък.

Необходими документи:

– подава се искане по образец;

                – документ за самоличност.

Срок за предоставяне –7 дни

Цена – безплатно

 

 1. 7. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация.

Необходими документи:

– подава се искане по образец;

                – документ за самоличност.

Срок за предоставяне –7 дни

Цена – безплатна

 

 1. 8. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси.

Необходими документи:

– подава се искане по образец;

                – документ за самоличност.

Срок за предоставяне –1 ,3 ,14 дни

Цена –6.00 лв. ,4.00 лв. ,2,00 лв.

 

 1. 9. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж.

Необходими документи:

– подава се искане по образец;

                – документ за самоличност;

                – разрешително за строеж.

Срок за предоставяне – 1ден,3дни ,14 дни

Цена – физически лица-8,00лв.,6,00лв.,4,00лв.

юридически лица-10,00лв.,8,00лв.,6,00 лв.

 

 

 1. 10. Издаване на удостоверение за декларирани данни.

Необходими документи:

– подава се искане по образец;

                – документ за самоличност.

Срок за предоставяне –1ден,3дни,14 дни

Цена – 6.00 лв. 4.00 лв.,2,00 лв.

 

 1. 11. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване.

Услугата се извършва в селата на територията на община Кула от кметовете и кметските наместници. Подписите се полагат пред кмета на селото и той прави нотариалната заверка на момента.

Срок за предоставяне – в рамките на работния ден

Цена – съгласно Закона за нотариата.