Заповед определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на избори за членове на ЕП на 26.05.2019 г

З А П О В Е Д №86/27.03.2019 г.

На основание чл.41, ал. 3 от ИК

О П Р Е Д Е Л Я М :
Местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на избори за членове на ЕП на 26.05.2019 г. , както следва :
с.Макреш – Читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
с.Вълчек – Кметството, ул. „Четвърта„ № 3
с.Толовица – Кметство , ул. „Ленин„ № 20
с.Цар Шишманово – Кметството ул. „Георги Димитров„ № 49
с.Подгоре – кметството, ул. „Ленин„ № 1
с.Раковица – Читалища “Надежда” ,ул. „Четвърта„ № 9
с.Киреево – пенсионерски клуб – ул. ”Втора” №32

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК Видин ,“ГРАО“ Видин,секретаря на общината ,кметове на кметства,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ :
/п / М. АНТОВ /

М.А / В.В