Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Макреш

ПРОЕКТ!
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни – от 05.03.2019 г. до 05.04.2019 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите страни да направят своите предложения и становища по проекта на следния електронен адрес: makresh@b-trust.org
или в деловодството на Общински съвет Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 91
Вносител: Красимир Кръстев-Председател на Общински съвет Макреш

П Р А В И Л Н И К за организацията и дейността на Общински съвет – Макреш

О Б Щ И П О Л О Ж Е Н И Я

Чл.1.Общински съвет – Макреш създава вътрешната организация и осъществява дейността си въз основа на Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно разпоредбите на този правилник.
Чл.2. Общинския съвет :
1.Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
2.Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината;
3.Избира и освобождава председателя на Общинския съвет;
4.Определя размера на възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
5.Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му ;
6.Приема правилници , наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение , които се изпращат на областния управител и кмета на общината в 7-дневен срок;
7.Определя размера на местните такси;
8.Приема решенията за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметства;
9.Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване дейността на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях;
10.Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон;
11.Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове на територията на общината и техни изменения на територията на общината или за части от нея при условията и реда на Закона за устройство на територията;
12.Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитиe на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
Определя изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
14.Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дареното имущество;
15.Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представители на общината в тях;
16.Създава кметства при условия и по ред определен със закон;
17.Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
18.Приема решения за именуване и преименуване на улици,площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
19.Обсъжда и приема решения по предложения на кметовете по въпроси от своята компетентност;
20.Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
21.Одобрява символ и печат на общината;
22.Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
23.Решава и други въпроси с местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи;
упражнява текущ и послeдващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
25.Приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
26.По въпроси, които не са уредени с този правилник, общинския съвет приема отделни решения, съгласно ЗМСМА;
27.Общинския съвет определя приоритетните въпроси за работата си за всяка година;

ГЛАВА ПЪРВА

УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ

Чл.3 Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени със закон.
Чл.4 (1) Общинският съвет избира с тайно гласуване от своя състав председател на съвета. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.
(2) Общинския съвет избира с тайно гласуване от своя състав двама заместник председатели на съвета .За избрани се смятат кандидатите , които са получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците .
(3) Правомощията на председателя на Общинския съвет и на заместник председателите се прекратяват предсрочно при:
подаване на оставката;
трайна невъзможност или несправяне, неизпълнение задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на Общинския съвет, взето по реда на ал.1;
(4) При предсрочно прекратяване пълномощията на председателя , както и при обсъждане на дейността му заседанието на съвета се председателства от един от заместник председателите .
(5) При продължително отсъствие на председателя , правомощията му по чл.6 се поемат от заместник председателите .
Чл.5.(1) Общинският съвет няма самостоятелен щат неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация.
(2) Създава се звено , което подпомага и осигурява работата на Общинския съвет, като служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет.
Чл.6.Председателят на съвета:
(1)Свиква съвета на заседание.
(2)Ръководи подготовката на заседанията на съвета.
(3)Ръководи заседанията на съвета.
(4)Координира работата на постоянните комисии.
(5)Подпомага съветниците в тяхната дейност.
(6)Представлява съвета пред външни лица и организации.
Чл.7.Общинският съвет определя възнаграждение на председателя на общинския съвет, съгласно чл.26, ал.1 от ЗМСМА.

ГЛАВА ВТОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Чл.8(1) Правомощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетва и се прекратяват с изтичането на срока на правомощията на общинския съветник.
(2) Правомощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1.при поставяне под запрещение;
2.когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3.при подаване на оставка чрез общинския съвет до общинската избирателна комисия;
4.при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник министър, заместник областен управител , заместник кмет , кметски наместник или при назначаването му на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5.когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или общо пет заседания на общинския съвет през годината ;
6.при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от шест месеца или смърт;
7.при извършване на административно териториални промени, водещи до закриване на общината;
8.при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник , синдик или ликвидатор на търговско дружество с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемане на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава –членка на Европейския съюз;
9.при неизпълнение на задълженията си по чл.34, ал.6 от ЗМСМА
(3) Обстоятелствата по ал.2 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по т.3 на ал.2 в тридневен срок от подаването на оставката председателя на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.
Чл.9(1) На първото заседание общинския съветник полага следната клетва:
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на Макрешка община и да работя за тяхното благоденствие”.
(2)Общинският съветник има право:
1.да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
2.да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решение;
да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
да отправя питания към кмета. На питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветникът реши друго;
да получава от държавните органи, стопанските и обществените организации съдействие и документи, които са му необходими във връзка с действията му като съветник, освен ако те съставляват държавна или служебна тайна по закон;
да получава неплатен служебен отпуск за времето, през което е зает във връзка с дейността си на съветник;
7.да получава неплатен служебен отпуск за заседанията;
Чл.10.(1) Заместник председателите получават възнаграждение като редови общински съветници .Заместник председателите не получава допълнително възнаграждение за участието си в комисиите .
(2) Месечното възнаграждение на общинския съветник се определя за изпълнение на своите задължения , включително срещи с избиратели , разработване и прилагане на решения по местни проблеми , запознаване с постъпилите материали в общинския съвет , обсъждане с експерти и консултанти , подготовка за заседания на общинския съвет и участие в тях , както и на неговите комисии .
(3)При провеждане на съвместни заседания на постоянните комисии , възнаграждението е едно .
(4) Общинския съветник не получава възнаграждение при отсъствие от всички обявени през календарния месец заседания на общинския съвет – Макреш и на постоянните комисии , в които участва , без уважителна причина .
(5) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец да бъде 70% от средната брутна заплата в общински администрация за предходния месец , като сумата не надвишава 420/ четиристотин и двадесет / лева .Решението влиза в сила от 01.04.2019 г..
(6)Заплащането на предходната точка става на база справка от председателя на общинския съвет , която се представя в общинска администрация до 10-то число на следващия месец .
(7) За привлечените външни лица като експерти и консултанти в комисиите се изплаща възнаграждение в размер на 8 (осем) лева на час.
Чл.11 Трудовото правоотношение с общински съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл.328,ал.1,т.2,3и 4 от КТ.
Чл.12. Общинският съветник е длъжен:
1.да присъства на заседанията на общинския съвет и на постоянните комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
2.да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;
Чл.13 /1/ При неизпълнение на задълженията си за участие в заседанията на общинския съвет и на комисиите, без уведомление и/или без уважителна причина на общинския съветник се удържат средства в размер на 10% от възнаграждението .
Отсъствия без предоставяне на молба, декларация , удостоверение , служебна бележка от съветника за своето отсъствие , се счита за неуважителна причина за неговото неучастие в съответното заседание .
/2/ Уважителни причини за отсъствие на общински съветник са:
здравословни проблеми;
при ползване на отпуск и отсъствие от територията на общината;
неотложна служебна ангажираност;
при неуведомление за заседанието удостоверено с подпис;
Чл.14. Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнася до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Чл.15.(1) Общинският съвет избира от състава на своите членове постоянни и временни комисии, в които могат да бъдат включени и други специалисти.
(2) Комисиите са органи на общинския съвет, които изпълняват инициативни, съвещателни и контролни функции.
Чл.16.(1) Общинският съвет утвърждава ръководството на всяка комисия , която се състои само от съветници.Ръководството на комисията организира работата и заседанията на комисията.
(2)Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.
Чл.17. (1)Постоянните и временни комисии имат за задача:
1.да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложение за решаване на проблемите;
2.да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси внесени за обсъждане и решаване;
3.да осъществява контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет;
(2) На заседанията на постоянните и временните комисии се води протокол, който се подписва от председателя на съответната комисия.
Чл.18. При обсъждането и решаването на отделни въпроси в работата на комисиите могат да бъдат включвани и външни лица, специалисти в дадена област на които се заплаща съгласно чл.10, ал.2.
Чл.19. По разглежданите въпроси постоянните и временните комисии приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересовани лица .
Чл.20. Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя и състава на постоянните комисии.
Чл.21. Постоянната комисия се свиква на заседание от нейният председател и по негова инициатива, по искане на най-малка 1/3 от нейните членове, по искане на председателя на съвета или по решение на общинския съвет.
Чл.22.(1) Заседанията на постоянните комисии са открити. По решение на съответната комисия заседанията могат да бъдат и закрити.
(2)Общинските съветници , които не са членове на съответната комисия, могат да участват в заседанията без право на глас.
Чл.23. Постоянните комисии заседават и вземат решения, когато присъстват повече от половината от нейните членове.Решенията се приемат с явно гласуване.
Чл.24.(1) Постоянните комисии могат да провеждат съвместно заседание, които се ръководят от един от председателите по споразумение, при спазване на чл.22 по отделно за всяка комисия;
(2) При съвместни заседания всяка комисия взема по отделно решения по обсъждания въпрос;
(3) При различни становища на комисиите, всяка от тях прави свой съдоклад пред общинския съвет.
(4) На съвместни заседания на две и повече комисии се води общ протокол от една от комисиите по споразумение между председателите.
Чл.25.(1) Временните комисии се образуват по конкретен повод за проучване и предложение за решаване на отделни въпроси.
(2) Предложение за образуване на временна комисия се прави от председателя на съвет, от постоянна комисия или най-малко от трима съветника.
(3)Задачите, числеността, състава и срока на дейността на временните комисии се определя от общинския съвет.
(4) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и за временна комисия.

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.26.(1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация, както и идеи и виждания за развитието на общината.
(2)Минималния брой за образуване на група на общинските съветници е 3(три).
(3) Ако броя на членовете в една група спадне при определения минимум тя преустановява своето съществуване.
(4)Групите на общинските съветници осъществяват своята дейност въз основа на предизборните си платформи и програми.
Чл.27.Не могат да образуват групи, общинските съветници, които да представляват частни , местни, етнически, религиозни или професионални интереси.
Чл.28. (1)Всяка група представя на председателя на общинския съвет решение за образуването, списък на членовете на ръководството и на общинските съветници, включени в нея. Решението и списъка се подписват от всички общински съветници от състава на групата.
(2)Председателят на общинския съвет обявява състава и ръководството на групите на общинските съветници.
(3)Групите на общинските съветници и промените в техния състав и ръководство се вписват в специален регистър в Общинския съвет.
Чл.29.(1)Всеки общински съветник може да членува в една група на общинските съветници.
(2)Условията за членуване,възникване и прекратяване на членство,както и правата и задълженията на членовете се определя от самата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.

ГЛАВА ТРЕТА

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.30.(1)Общинският съвет се свиква на първо заседание от областния управител в 14-дневен срок от избирането му.
(2)Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:
1.по негова инициатива;
2.по искане на една трета от общинските съветници;
3.по искане на една пета от избирателите на общината;
4.по искане на областния управител;
(3)В случаите на т.2,3 и 4 на ал.2 председателят на съвета свиква заседание,което се провежда в седемдневен срок от внасяне на искането.След изтичане на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя , то се свиква от вносителя на искането и се провежда в седем дневен срок от свикването.
Чл.31.(1)Общинският съвет се свиква на заседание ежемесечно и при потребност за решаване на важни въпроси от местно значение и повече от един път в месеца.Ако в продължение на 3 месеца общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват с решение на общинската избирателна комисия и в три месечен срок се провеждат нови избори за общински съвет.
(2)Заседанията на съвета са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.
(3)Решенията на съвета се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.Съветът може да реши гласуването да бъде тайно.
(4)Решенията на общинския съвет по чл.2,ал.1,т.1,2,3,5,7,8,9, 10, 16,17 и 20 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой съветници, съгласно чл.27, ал.4 от ЗМСМА.
/5/ Решенията на общинския съвет по чл.2, ал.1, т.5, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
Чл.32.(1)Заседанията на общинският съвет и на неговите комисии са открити.Съветът може да реши някой от заседанията да се проведат при закрити врати.
(2)Решенията взети на закрити заседания,се обявяват публично, само ако не съставляват държавна тайна по закон.
(3)Предложение за закрито заседание може да направи председателя на общинския съвет или всеки общински съветник,като бъде обявен въпросът,който ще се обсъжда в закрито заседание,както и необходимостта заседанието да бъде закрито.
(4)При постъпило предложение по ал.2 председателят поканва и външните лица да напуснат залата.След като изслушат подробна мотивировка на вносителя на предложението и го обсъдят, общинските съветници гласуват предложението за провеждане на закрито заседание.Съобразно резултатите от гласуването заседанието продължава като открито или като закрито.
(5)Кметът, заместник кмета и секретаря присъстват, а кметовете и кметските наместници на отделните селища могат да присъстват на заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас.
(6)Лица,които не са общински съветници или длъжностни лица по чл.44, могат да присъстват на заседанията, като заемат определено от председателя място.
/7/ Гражданите могат да се изказват да отправят питания, становища и предложения в рамките на 5 /пет/ минути и да получават писмени или устни отговори веднага или на следващото редовно заседание.
(8)Председателят въдворява ред и тишина сред публиката и може да разпореди отделни граждани да бъдат отстранени от залата, ако са изчерпани всички други методи..
Чл.33.(1)Заседанията на общинския съвет по правило се провеждат в един ден.
(2)Общинският съвет може да реши заседанието да се проведе в два и повече дни, в зависимост от тематиката на предварително обявения дневен ред.За всеки ден от заседанието се води отделен протокол.
Чл.34.(1)Председателят на съвета открива заседанието,ако присъстват най-малко 6/шест/ съветници.
(2)Общински съветник, на който се налага да напусне заседанието, преди то да е завършило е длъжен да уведоми за това председателя.
(3)Ако общински съветник изрази съмнение,че няма кворум,председателя разпорежда да се извърши преброяване на присъстващите общински съветници.
(4)Председателят на съвета прекратява заседанието, ако в залата присъстват по-малко от 6/шест/ съветници.
Чл.35.(1)Предложения за дневен ред на заседанията се правят в писмен вид до председателя на съвета най-малко 5/пет/ дни преди заседанието.
(2)Председателят на съвета известява на общинските съветници,кмета и населението с проекта за дневен ред най-малко 3/три/ дни преди заседанието.
(3)В началото на всеки ден от заседанието,при обсъждане на дневния ред, могат да се правят предложения или изменения към него, когато те засягат спешни или важни въпроси или обстоятелства, които са настъпили след насрочване на заседанието и решаването им не търпи отлагане.
(4)Не могат да се обсъждат въпроси,които не са включени в дневния ред на заседанието.
Чл.36.(1)Председателят на общинският съвет ръководи заседанията на съвета и дава думата на ораторите.
(2)Никой не може да се изказва без да е получил думата от председателя.
(3)Думата се иска от място с вдигане на ръка или с писмена заявка.
(4)Председателят съставя списък на желаещите за изказване и определя реда на ораторите, като се съобразява с реда на заявките.
Чл.37.(1)По процедурни въпроси думата се дава веднага,независимо от реда на ораторите.
(2)Процедурни са въпросите, които съдържат предложения за изменение на приетия ред за развитие на заседанието на съвета както и такива, които са свързани с неспазване на реда за водене на заседанието:
1.за прекратяване на заседанието;
2.за отлагане на заседанието;
3.за отлагане на разискванията;
4.за прекратяване на разискванията;
(3)Процедурно изказване е до 2/две/ минути и не засяга същността на обсъждания въпрос.
/4/ Председателят прекъсва заседанието за определено време когато се обяви почивка. Искане за почивка има всеки един общински съветник по веднъж на заседание. Почивката се дава веднага след като бъде поискана за определено от председателя време.
Чл.38.Изказванията се правят само от трибуната, а по желание и от място.По процедурни въпроси предложенията се правят само от място.
Чл.39.Ако ораторът се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи,му отнема думата.
Чл.40.Участващите в заседанието не могат да говорят по един и същ въпрос повече от един път.
Чл.41.(1)Ораторът има право да се изказва до 10 /десет/ минути, ако не е прието друго.
(2)Ако ораторът превишава определеното време, председателят го предупреждава и след това го прекъсва.
Чл.42.(1)Общинският съветник има право на реплика.
(2)Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване, прави се веднага след изказването и не може да трае повече от 3 /три/ минути.
(3)По едно и също изказване могат да се правят най-много две реплики.
(4)Не се допуска реплика на репликата.
(5)След направените реплики изказалият се общински съветник има право на отговор до 2/две/минути.
Чл.43.(1)При нужда времето за изказвания се определя предварително от председателя на общинския съвет съгласувано с ръководителите на групите на общинските съветници и се разпределя между тях пропорционално на тяхната численост.
(2)Всяка група има право да поиска удължаване на предварително определеното време за изказване на конкретен въпрос.В този случай останалите групи имат право на съществуващото удължаване и на определеното за тях време.
Чл.44.(1)Народен представител, член на правителството, областния управител, кметът, заместник кмета и секретаря на общината когато присъстват на заседанието на съвета и поискат думата, я получават с предимство.
(2)Кметовете на кметства и кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас.Те се изслушват задължително, при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства и населени места.
Чл.45.Ако списъкът на ораторите е изчерпан и никой не иска думата, председателят обявява разискванията за прекратени.
Чл.46.(1)В случай когато е постъпило предложение за прекратяване или отлагане на разискванията, преди гласуване на предложението думата се дава на още един оратор, които не е съгласен с него.
(2) Предложението за прекратяване на разискванията се подлага на гласуване преди предложението за отлагане.
Чл.47. Заседанието на общинския съвет може да бъде отложено по предложение на председателя или група общински съветници и с решение на общинския съвет.
Чл.48. (1) Гласуването е лично.Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно или тайно.
(2) Тайното гласуване се извършва с бюлетина.
(3) Явното гласуване се извършва :
чрез вдигане на ръка;
2.чрез саморъчно написване на имената;
по именно . По именното гласуване става, като председателя прочита имената на общинските съветници , които отговарят “за”, “против” и “въздържал се”.
Чл.49. Всеки съветник или всяка група на общинските съветници може да предложи гласуването да бъде поименно, чрез саморъчно записване на имената или тайно. Предложението се поставя на гласуване без разисквания.
Чл.50. Председателят обявява , че се пристъпва към гласуване. Ако по това време има общински съветници , които са напуснали временно залата, се изчаква тяхното завръщане, но не повече от 3-минути. Докато трае гласуването , думата не се дава на никого.
Чл.51.Предложение за отхвърляне се поставя за гласуване най-напред. Предложение за отменяне, изменение или допълнение се поставя на гласуване преди цялостното гласуване по основния въпрос. Направените предложения се поставят на гласуване по реда на тяхното постъпване.
Чл.52(1) Предложението се счита за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите съветници.
(2) В случай че гласовете “за” и “против” се разделят по равно, предложението се счита за не прието.
Чл.53(1) Преброяването на гласовете при явно гласуване се извършва от председателя на общинския съвет.
(2)Тайно гласуване се извършва от комисия, избрана за всеки отделен случай от общинския съвет от състава на съветниците .
Чл.54(1) Резултатите от гласуването се обявяват от председателя на общинския съвет.
(2) Когато протичането на гласуването или резултатите от него бъдат оспорени, председателя разпорежда да бъде повторено. Резултата от повторното гласуване е окончателен.
Чл.55.(1) На заседанието на общинския съвет се води протокол.
(2) Протокола се прави в писмен вид и отразява изказванията на ораторите тяхната аргументация и мотивировка. При необходимост се ползва стенограф или звукозапис.
(3) На следващия ден след заседанието протоколчика окончателно редактира протокола и го подписва с председателя.
(4) Протоколът от заседанието , оформен по преходната алинея, заедно с черновата се съхранява в архивата на звеното на общинския съвет. Книгата с оригиналните протоколи от заседанията да се прономерова , прошнурова и заверява от общинския съвет.
Чл.56.(1)Общинските съветници и кмета могат да искат поправки в протокола тогава, когато те са открили в него пропуски или грешки. Искането за това се прави в писмен вид до председателя на съвета в 7-дневен срок от деня на заседанието.
(2)Ако пропуските и грешките са от техническо естество, председателят на общинският съвет нарежда те да се поправят в протокола.
(3)Когато пропуските и грешките са фактически или значителни и когато предложителят на поправката не е доволен от решението, председателя на следващото заседание на съвета прави предложение по този въпрос. Решението на съвета е окончателно.
Чл.57.С оглед на качеството на внасяните материали и на цялостната подготовка редовните заседания на общинския съвет могат да се провеждат най-рано една седмици след последното заседание на съвета.
Чл.58. Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината.
Чл.59. Общинският съвет разгласява своите актове на населението в общината чрез таблата за осведомяване в всяко населено място и в интернет страницата на общината.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ВНАСЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Чл.60.(1)Постоянните комисии, общинските съветници, кмета, заместник кмета и секретаря на общинската администрация могат да внасят проекти за решения, наредби и други актове на общинския съвет.
(2)Проектите заедно с мотивите се отправят до председателя на общинския съвет и се регистрират от него.
Чл.61.(1)Председателят на общинския съвет в 3-дневен срок определя комисията, която ще бъде водеща за всеки проект.
(2)Водещата комисия организира и координира обсъждането на проекта, следи за спазването на сроковете и подготвя основния доклад за заседанието на съвета.
(3)Възражение по разпределението на проектите могат да се правят от заинтересованите постоянни комисии пред председателя на съвета в 3-дневен срок от получаването им.
Чл.62.(1)Постоянните комисии обсъждат проектите и депозират пред председателя на съвета своите мотивирани доклади по тях не по-късно от 14 дни след постъпването им в комисията.
(2)По предложение на съответните комисии срокът по ал.1 може да бъде удължен с разрешение на председателя на съвета;
(3)След приключване обсъждането на проектите в комисиите, те се включват от председателя на съвета в дневния ред, но не по-късно от следващото заседание на общинския съвет.
Чл.63.(1)В своите доклади комисиите се произнасят по необходимостта, целесъобразността и финансовото осигуряване на проекта.Те правят мотивирано предложение до общинския съвет за приемане на проекта така, както е внесен с изменения и допълнения, както и да го отхвърлят.
(2)Когато са внесени два или повече проекта по един и същ предмет, водещата комисия изработва общ проект, които внася от свое име за разглеждане на заседание на съвета;
(3)Когато отделния вносител по ал.2 не е съгласен с общия проект,
той прави свой съдоклад пред съвета.
Чл.64.След обсъждането им в комисиите проектите заедно с мотивите към
тях и докладите на комисиите се раздават на общинските съветници в 2-дневен срок преди заседанието, на което ще бъдат разгледани.
Чл.65.(1) Проектът се разглежда, след като общинския съвет изслуша доклада на вносителя и докладите на съответните постоянни комисии.
(2)Вносителят може да не прави доклад, за което трябва да уведоми съвета;
(3)Общинските съветници могат писмено да правят предложения по отделени текстове, които представят на председателя.
Чл.65.Общинския съвет приема решения по проектите с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници, освен в случаите по чл.31, ал.4 от правилника .
Чл.66(1) Когато счете за необходимо, общинския съвет приема решение за допълнителни обсъждания на проекта и го изпраща на съответната постоянна комисия.
(2)Проектът се включва в дневния ред на следващото заседание, ако съветът не реши друго.
Чл.67.Вносителят на проекта може да го оттегли до започване на обсъждането в заседание в съвета, а след това само с негово съгласие.
Чл.68(1)Право да внасят проекти за декларации или обръщения имат постоянните комисии, група съветници по чл.26, ал.1 или отделен общински съветник.
(2)По правило обръщенията и декларациите се разглеждат в края на заседанието, след изчерпване на дневния ред и се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.
(3)Заявките по ал.1, се правят в началото или по време на заседанието до председателя на съвета.

ГЛАВА ПЕТА
КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.69.(1) Общинските съветници имат право да отправят до кмета, заместник-кмета и секретаря на общинската администрация както и към кметовете на кметства и кметските наместници питания, които имат актуален характер.
(2)Питанията на съответните лица се отнасят до въпроси, които са от тяхната компетентност или до дейността на администрацията, за която отговарят.
Чл.70(1)Питанията се правят в писмена форма до председателя на съвета най-късно 24 часа преди началото на заседанието, подписано от съответния вносител.Председателят съобщава за постъпилите искания на първото заседание след тяхното постъпване.
(2)Председателят на съвета уведомява своевременно лицата по ал.1, до които е отправено питането, но не по-късно от 10(десет) дни от неговото постъпване.
(3)Общинските съветници могат и устно да отправят питанията си.
Чл.71.На питането се отговаря на едно от следващите заседания, освен ако общинския съвет не реши друго.
Чл.72.(1)След като лицето, до което е отправено питането, заяви, че е готово с отговора, председателят на съвета го включва в дневния ред.
(2)Питането се снема от дневен ред, когато съветникът, който го е направил отсъства.
(3)Когато лицето не е в състояние да отговаря, задължително посочва причините за това.
(4)Съветниците могат до получаването на отговор на тяхно питане да го оттеглят с писмено искане.
Чл.73.Лицето, което не отговори на питането в срока , определен по чл.71 и не е поискало продължаване на срока , е длъжно да се яви лично на следващото заседание и да даде обяснение пред Общинския съвет.
Чл.74.При разглеждане на питането вносителят може да го изложи в рамките на три минути.
Чл.75.(1) Отговорът на питането може да бъде устен или писмен.Той се дава в писмен вид, когато съветникът изрично посочи това в питането си.
(2)След отговора на питането съветникът, който го е направил има право да зададе не повече от два уточняващи въпроса.
(3)По отговора на питането не се провеждат разисквания.
(4)Последен има право на реплика общинският съветник, направил питането, в което заявява дали е доволен от отговора.
(5)Когато лицето не е в състояние да отговори, задължително посочва причините за това.
(6)Съветниците могат до получаването на отговор на тяхно питане да го оттеглят с писмено искане.
Чл.76.(1)Когато на питането се получи писмен отговор, председателят на съвета съобщава за това на следващото заседание и връчва екземпляр от него на общинският съветник, който го е направил.
(2)Общинският съветник, получил писмен отговор на питането, може да поиска устен отговор.

ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.77.Общинските съветници нямат право да прекъсват оратора, да отправят лични нападки, оскърбителни думи или заплахи против своите колеги или против когото и да било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот и увреждащ доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение и да извършват постъпки нарушаващи реда на заседанието.
Чл.78.Председателят на общинския съвет може да прилага следните дисциплинарни мерки спрямо общинските съветници:
1.напомняне-когото ораторът нарушава реда на заседанието или в съответствие с чл.39 и 41,ал.2.
2.забележка-когото ораторът на когото вече е направено напомняне на същото заседание,продължава да нарушава реда;
2.1.забележка се прави и на общинския съветник, който се е обърнал към друг с оскърбителни думи или заплахи;
3.порицание се налага, когато въпреки мерките по т.1 и 2, съветникът продължава да нарушава реда на заседанието или създава безредие в залата;
4.отнемане на думата-когато има наложени две от предвидените по-горе дисциплинарни мерки и продължава да нарушава реда и съгласно чл.41,ал.2;
Чл.79.(1)Председателят на съвета може да прилага дисциплинарните мерки,предвидени по чл.78 и спрямо кмета, заместник кмета,секретаря и кметовете на кметства и кметските наместници.
(2)Председателят на съвета, може да отстрани горните лица от заседание или по следващото гласуване, или общински съветник, който:
1.възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
2.призовава към насилие;
3.оскърбява общинския съветник.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет – Макреш може да се изменя по предложение на председателя на съвета или по искане на най-малко три съветника и с решение на общинския съвет.
2.”Председател” по смисълът на този правилник е председателстващия съответното заседание на Общинския съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

3.Този правилник се приема на основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА.
4.Правилникът влиза в сила от деня на приемането му от Общински съвет- Макреш , с изключение на чл. 10 , който влиза в сила от 12.11.2015г.
5.С Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет- Макреш се отменя правилника приет на заседание на съвета на 11.11.2011г ., с Решение № 02 , Протокол № 02 , актуализиран с Решения № 111,112 и 113 взети с Протокол № 12 от 22.08.2012 г.,актуализиран с Решение № 121 взето с Протокол №14 от 20.09.2012 г.,актуализиран с Решение № 126 взето с Протокол № 15 от 24.10.2012г, актуализиран с Решение №134 взето с Протокол №16 от 27.11.2012 г., Решение № 204 взето с Протокол № 23 от 19.04.2013 г., актуализиран с Решение № 302 взето с Протокол № 33 от 22.01.2014 г.
6.Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Макреш е приет с Решение № 02 , взето с Протокол № 02 от 18.11.2015 г.,актуализиран с Решение № 213 , взето с Протокол № 21 от 25.01.2017 г., актуализиран с Решение № 370 , взето с Протокол № 37 от 26.01.2018 г. Протокол № ….. от ………, актуализиран с Решение № ….. ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАКРЕШ:…………………….

/ Кр. Кръстев /