Годишен доклад за наблюдение на общинския план за развитите за 2018 година община Макреш

Общата цел, която стой пред община Макреш за следващия програмен период е: Привличане на инвестиции в община Макреш за преодоляване на икономическия застой и подобряване на условията на живот на местното население. Основните приоритетни области, определят насоката на стратегическата рамка и определят фокуса на интервенциите за следващия програмен период. В община Макреш са налице много проблеми, които представляват пречка както пред икономическото, така и пред социалното развитие на общината. Поради тази причина стратегическата рамка на общината е насочена предимно към разрешаването на тези проблеми и смекчаването на застрашителните процеси на намаляване на населението и икономически застой, които бавно, но сигурно стопяват финансовия и човешкия капитал на общината. За преодоляването на проблемите на общината са необходими големи по обем инвестиции. Именно затова е важен правилния фокус на инвестициите през следващия програмен период, за постигане на максимални резултати и минимални средства. Основните приоритетни области са: развитие на човешките ресурси, качествена жизнена среда, конкурентноспособна, модернизирана и екологично чиста икономика.
Основни и специфични цели:
Специфична цел: 1. Конкурентноспособна, модернизирана и екологично чиста икономика.
Основните потенциали са в сферата на земеделието и туризма и именно натам следва да са насочени усилията през следващия програмен период.
Мерки за развитие, насочени към подобряване на общите условия за развитие на общинската икономика с цел:
Мярка 1.1. Подкрепа за развитие на екологосъобразно и модерно земеделие;
Под тази мярка през отчетния период общината не се е намесила достатъчно ( не съществува законова рамка за инвестиции на общината в земеделието )
Мярка 1.2. Създаване на условия за развитие на малкия и средния бизнес
Мярка 1.3. Стимулиране развитието на туризма
В общината има създадена стратегия за развитие на туризма, поддържа и рехабилитира пътищата към туристическите обекти.
На сайта на общината са качени туристическите обекти.
Специфична цел 2: Качествена жизнена среда – изграждане, поддържане, модернизация на техническа инфраструктура, опазване на околната среда.
Мярка 2.1. Подобряване на техническата инфраструктура в община Макреш
Население с подобрен транспортен достъп – През миналата 2018г. беше проведен търг и избрана фирма, която да обслужва редовна линия от гр. Видин до всички населени места на територията на общината. Линията се използва практически от 100 % от населението на общината.
Рехабилитирана / реконструирана пътна мрежа – С капиталови средства беше извършено благоустрояване на улици в с. Киреево – 4 900 лв. , с. Толовица 3 600 лв., с. Вълчек – 4 500лв.
Разширена и реконструирана ВиК мрежа – всички населени места са водоснабдени. Изградената към момента канализационна мрежа работи, но се наложи през годината да се ремонтират няколко участъка: в с. Макреш бяха ремонтирани два участъка от канализацията на обща стойност 16 000 лв., в с. Цар Шишманово беше ремонтиран канал на стойност 8 000 лв. С проекта за дренажната канализация на няколко квартала в с. Макреш беше кандидатствано отново по оперативните програми за средства.
Създадена / обновени градски зелени площи ( относителен дял в % ) от зелените площи – След извършения ремонт през миналата година на парка в с. Макреш, през 2018 година в него беше изградена детска площадка.
Брой проекти за подобряване качеството на средата и живота в селските райони. Общо през 2018г. бяха изпълнени 21 проекта за подобряване качеството на средата и живота в селските райони включващи ремонт на улици, площади, сгради, читалища, младежки клуб и др.
Мярка 2.2. Поддържане на горските ресурси в община Макреш.

1. Изготвяне на план за поддържане на горските ресурси в община Макреш
2. Залесяване и възстановяване на горските територии
3. Създаване на система за контрол и превенция от горски пожари Общината разполага 20 535,3 декара гора, за която има договор с горско стопанство за поддържане, залесяване и възстановяване на общинската гора.

Мярка 2.3. Опазване на екологичното състояние на община Макреш
Пречиствателна станция за отпадни води е построена само в с. Раковица.
Не съществуват нерегламентирани сметища. Сметосъбирането и сметоизвозването е осигурено със собствена машина и контейнери. Следващите мерки ще бъдат предприети през остатъка от програмния период.
Специфична цел при: 3: Развитие на човешките ресурси и социално сближаване – образувание и обучение, здравеопазване, пазар на труда, социални услуги. Специфична цел 3 е насочена към ограничаване на трайната безработица, осигуряване на достъпно и качествено здравеопазване; осигуряване на достъпно и качествено образование и повишаване квалификацията на работната сила; Въздействие върху неблагоприятните демографски процеси и обезлюдяване на селата; Осигуряване на достъпни и качествени социални услуги.
Брой реконструирани и образователни заведения – Беше извършен ремонт на ЦДГ. в с. Макреш на стойност 6 900лв. включващ, шпакловки и боядисване, подмяна на дограма, облицовки и настилки, доставка.
Мярка 3.1. Повишаване на квалификацията на работната сила.
Приоритет на община Макреш, който се изпълнява ежегодно и постоянно.
Мярка 3.2. Подобряване на качеството на образованието и развитието на културата в община Макреш.
Провеждане на допълнителни занятия с деца, застрашени от отпадане от училището.
В община Макреш, има едно училище с 4 слети паралелки. Обезлюдяването и застаряването на населението се отразява негативно и върху образованието в общината

Провеждат се извънкласни занимания
Провеждат се допълнителни занятия с деца, застрашени от отпадане от училище.
Ремонт на читалищни сгради
Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата – през 2018г. беше извършен ремонт на читалището в с. Раковица на стойност 28 200лв. включващ ремонт на целия покрив и подмяна на покривното покритие и читалището в с. Подгоре, включващ ремонт на покрива на стойност 17 000 лв.
Провеждане на културни мероприятия, събори, фестивали, фолклорни мероприятия. Наличието на четири читалища поддържа българщината и традициите в общината. Организацията на честванията на националния празник, събори и фестивали е приоритет в сферата на културата.
Мярка 3.3. Осигуряване на качествено здравеопазване и социални услуги в община Макреш.
Здравеопазването е на много ниско ниво в общината.
Функционира домашен социален патронаж, който постоянно увеличава патронажниците. В село Макреш през 2018 г. беше извършен пълен външен ремонт на сградата на Здравната служба.
Социалните услуги за възрастни и трудноподвижни хора в общината са осигурени и финансирани от европейски проекти и програми.
Мярка 3.4. Повишаване на административния капацитет в община Макреш.
Тематичните обучения на служители на община Макреш са ежегодни.
В процес е внедряването на електронни административни услуги.
Всички тези цели и подцели се реализират или предстоят да се реализират с план за бюджет на общината. Количествените индикатори за измерване на реализацията се изразяват в този план, а именно:

Разпределение по източници на финансовата рамка.
Отчет на бюджет 2018 г. е 1 000 050 лв.
За 2018г. собствените ни приходи и преходния остатък са
– 925 469 лв. или 40 % от бюджета
от националния бюджет, за 2018г. са получени
– 1 378 241 лв. или 59 % от бюджета.
От европейските структури и кохезионни фондове през 2018г. са отчетени само
– 457 382 или 20 % от целия бюджет

Отчет на Бюджет 2018г. по дейности в проценти

АДМИНИСТРАЦИЯ – 24%
ОТБРАНА – 3%
ОБРАЗОВАНИЕ – 17%
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 2%
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – 9%
ЧИСТОТА – 2%
КУЛТУРА – 7%
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО БКС И ПЪТИЩА – 34%
СПОРТ – 2%