СЪОБЩЕНИЕ

Община Макреш, област Видин съобщава, че срокът за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет: „Асфалтиране и отводнителни канали в населените места на територията на община Макреш“ по обособени позиции
е удължен до 15,00 часа на 20.07.2018 година.
Офертите ще бъдат разглеждани на 23.07.2018 година от 10,00 часа.