СЪОБЩЕНИЕ

Община Макреш, област Видин съобщава, че срокът за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сгради общинска собственост на територията на Община Макреш“ по обособени позиции
е удължен до 15,00 часа на 20.07.2018 година .
Офертите ще бъдат разглеждани на 23.07.2018 година от 10,30 часа.