Проект Наредба за организация дейност на клубове на пенсионери и инвалиди