Решение процедура предоставяне концесия – управление и поддръжка на язовир „Дарков дол”

РЕШЕНИЕ №275/ 10.11.2017 година, с.Макреш
На основание чл.44, ал. 1 от ЗМСМА , във връзка с чл.40 от Закона за концесиите и решение №318/25.10.2017 година, взето с Протокол №32 на Общински съвет Макреш
РЕШИХ:
I. Открива процедура по предоставяне на концесия на обект публична общинска собственост:
Имот № 000405, е площ 19,891 дка, находящ се в землището на с. Киреево, община Макреш, област Видин с АПОС № 119 от 09.04.2009 година – язовир.
1.Предмет на концесията: управление и поддръжка на язовир „Дарков дол”.
2.Определям вида на процедурата: открита процедура
3.Описание и обем на услугите и стопанските дейности , които концесионерът може да извършва чрез обекта на концесията : Чрез обекта на концесията ще се осъществяват дейностите : управление , поддържане на язовирната стена на яз.“Дарков дол“ и на съоръженията към нея в изправно техническо състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършване на дейностите: рибовъдство,риболов ,както и дейности свързани с отдих на населението от региона, спортни и увеселителни атракции.
4. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията: рибовъдство, риболов, дейности свързани с отдиха на населението от региона, спортни и увеселителни атракции.
5. Максимален срок на концесията: 5 /пет/ години.
6. Начална дата на концесията: датата на сключване на договора.
7. Условия за осъществяване на концесията, основни права и задължения по концесионния договор:
7.1.Основни условия:
– язовирът да се ползва, съгласно неговото предназначение при спазване на изискванията за стопанисването и експлоатацията на язовирите;
– да не се извършва и да не се допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на изградените съоръжения на обекта на концесията;
– да се съгласуват с КОНЦЕДЕНТА наложилите се последващи
изменения на инвестиционната програма, след съгласуване с
компетентните органи;
– да се изпълняват стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
– да се опазва водният обект от замърсяване и увреждане с цел
поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите и
предотвратяване на стопански щети;
– да не се прехвърлят правата и задълженията по концесионния договор на трети лица и да не се обременява с тежести;
– да се осигури достъп на КОНЦЕДЕНТА до концесионната площ;
– да се върне недвижимия обект на КОНЦЕДЕНТА след изтичането на срока на договора.
7.2. Основни права на КОНЦЕСИОНЕРА:
-да ползва язовира съобразно предназначението му и търговски цели, като запази предмета на дейност за целия период на концесията;
-да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност чрез експлоатация на обекта, предмет на концесията;
-да извършва търговска и стопанска дейност при спазването на действащите нормативни разпоредби;
-да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни, при условие, че измененията са в рамките на решението за откриване на процедурата, решението за определяне на концесионер и офертата;
-да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите, които има право само той да извършва съгласно този договор.
7.3. Основни задължения на КОНЦЕСИОНЕРА:
-да заплаща на КОНЦЕДЕНТА дължимото концесионно плащане в сроковете и при условията, определени в концесионния ДОГОВОР;
-да съгласува с КОНЦЕДЕНТА наложилите се последващи изменения на инвестиционната програма, след съгласуване с компетентните органи; да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената му земя, които не са предвидени в инвестиционната програма;
-да поддържа обекта на концесията в добро техническо състояние; да не извършва и да не допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на изградените съоръжения;
-да опазва водния обект от замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите и предотвратяване на стопански щети;
-да предприема всички необходими мерки за намаляване негативното въздействие от упражнявана от концесионера дейност върху естественото физично, химично и биологично състояние на водите във язовира.
-да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на трети лица и да не се обременява с тежести;
-да получи разрешително за водоползване и/или ползване за осъществяване на дейността по концесията в съответствие с изискванията на чл. 46, чл. 52, чл. 56 и чл. 60 от Закона за водите;
– да разработва и представя на КОНЦЕДЕНТА веднъж годишно отчет, относно изпълнение на задълженията по концесионния договор и извършените инвестиции за предходната година; срокът за предоставяне е до 31 (тридесет и първи) март на съответната година;
-да заплаща всички разходи и такси по поддържането и експлоатацията на обекта, и по ЗМДТ;
-да спазва писмените препоръки на община Макреш и Държавна агенция „Гражданска защита” за нивото на водата в язовира с цел безопасната експлоатация на обекта; да допуска по всяко време до концесионната площ контролни органи и оторизирани представители на КОНЦЕСИОНЕРА;
-да предоставя при поискване и необходимост вода от язовира за напояване в землището на населеното място срещу заплащане по утвърдени държавни цени при спазване на санитарния минимум на водата;
да изпълни инвестиционните предложения и да инвестира минимум за 5 години сумата от 15 000 лева;
– да разкрие и поддържа минимум три работни места за срока на концесията;
7.4. Основни права на КОНЦЕДЕНТА:
-да получава дължимото от концесионера концесионно плащане в сроковете и при условията, определени в концесионния договор;
-да контролира изпълнението на поетите задължения и условията на концесията, включително чрез право на достъп по всяко време до концесионната площ;
-да придобие, след изтичане срока на договора или неговото преждевременно прекратяване, правото на собственост върху постройките и другите трайно прикрепени към земята дълготрайни материални активи, инженерната инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена във връзка с концесията;
-да прекрати едностранно ДОГОВОРА при неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, на което и да е от основните задължения или условията на концесията, определени с настоящото решение или при неизпълнение на задълженията по договора, при условията разписани в ДОГОВОРА, както и в случаите, предвидени в нормативен акт.
7.5. Основни задължения на КОНЦЕДЕНТА:
– да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния ДОГОВОР;
– да не създава ограничения на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и концесионния договор;
– да осъществява контрол по спазване изпълнението на инвестиционните предложения;
7.6 Други изисквания:
– всички извършени подобрения в обекта на концесия са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА, за което КОНЦЕДЕНТА не дължи обезщетение поради прекратяване или изтичане на договора.
– КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да съгласува предварително с КОНЦЕДЕНТА извършването на подобрения на обекта на концесията по този договор.
-приращенията върху вещите, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, стават общинска собственост.
8. Гаранцията за изпълнението на концесионния договор и/или други обезпечения – потвърдена безусловна неотменяема банкова гаранция в размер, на не по – малко от 50% от годишното концесионно плащане от КОНЦЕСИОНЕРА на КОНЦЕДЕНТА за съответната година. В случай на неспазване на сроковете за заплащане на годишното концесионно плащане дължимо от КОНЦЕСИОНЕРА, същото се прихваща от КОНЦЕДЕНТА от паричната гаранция, като в тези случаи КОНЦЕСИОНЕРА дължи внасяне на нова гаранция в едномесечен срок.
9. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители: не се разрешава.
10. Условия за извършване на концесионното плащане:
10.1. размерът на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията, е в размер на I 500 (хиляда и петстотин ) лева и се дължи считано от началото на концесията;
10.2. редът за извършване на концесионното плащане: сумите предвидени за плащане от КОН ЦЕДЕН ГА се заплащат по банков път по сметка на Община Макреш, ежегодно на четири равни части за текущата година.
10.3. Концесионното плащане се индексира с натрупване всяка година от 2017 година в срок до 31.01 на текущата година с индекса на инфлация /ИИ/, посочен от НСИ за предходната година.
11. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред: експлоатацията на язовира не може да нарушава равновесието в съществуващата екосистема, както и да води до унищожаване на растителните и животински видове в и около обекта на концесия.
12. КОНЦЕСИИЕРЬТ задължително застрахова ежегодно за своя сметка и в полза на КОНЦЕДЕИТА обекта на концесията.
13. Документация за участие да се продава до 15,00 часа на 28.12.2017 година срещу 50 лева от касиера на Община Макреш.
14. Документи за участие да се приемат до 15,00 часа на 04.01.2018 година от техническият сътрудник в общинската администрация;
15. Комисията да разгледа постъпили документи на участниците в 10,00часа на 05.01.2018 година в заседателната зала на Община Макреш.
С настоящето решение УТВЪРЖДАВАМ приетата от Общински съвет- Макреш документация за предоставяне на концесия на обекта , обявление за провеждане на процедурата, документация за участие в процедурата и проект на концесионен договор.
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на юриста на общината, касиера и главния счетоводител, звеното на Общинския съвет и техническия сътрудник за изпълнение и сведение

Иван Каменов, кмет Община Макреш