НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – 2018 г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ І

Определянето на размера на общинските такси и

цени на услуги

Чл.1 С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрарането на местните такси и цени на предоставени на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Макреш.

Чл.2, ал./1/ На територията на общината се събират следните местни такси :

за обезвреждане на битовите отпадъци;
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна ;
за ползване на детски ясли, детски градини, домове за стари хора и домашен социален патронаж ;
за технически услуги ;
за административни услуги ;
други местни такси определени със закон .

ал./2/ Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване .

Чл.3, ал./1/ Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово в брой.

ал./2/ Местните таски и цени на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

Чл.4, ал./1/ Размерът на местните такси и цени на услугите се определя при спазване на следните принципи :

възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата ;
създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество ;
постигане на по- голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси ;

ал./2/ За услугата, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл.5, ал./1/ Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за : работни заплати и осигуровка на персонала ; материални,

режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на такси и други разходи, имащи отношение към формиравето на размера на таксата.

ал./2/ Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

Чл.6, ал./1/ Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определената услуга когато Общинския съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

ал./2/ В случайте по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи .

ал./3/ Не се допуска разлика между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет .

ал./4/ При освобождаване от такса с решение на Общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи .

Чл.7ал./1/ Общинския съвет освобождава категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси, както следва :

инвалиди / категория/ ;

сираци / непълнолетни / собственици на имоти и др.

Чл.8, ал./1/ Събирането на местните таски и цени на услуги се извършва от и за

сметка на общината.

ал. /2/ Местните такси се събират от общинската администрация.

ал./3/ Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет

РАЗДЕЛ ІІ

Промени в размера на местните такси и цените на услугите

Чл.9 Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

Чл.10,ал./1/ Кметът на общината внася в Общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.

ал./2/ Анализът по ал.1 задължително съдържа :

оценка до колко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена ;
оценка на потребностите от предоставянето на услугите .
информация за привлечени средства от проекти, донорски програми , дарения и завещания ;
препоръки за подобряване на администрирането на таксите ;

ал./3/ При необходимост Общинския съвет променя размера на местните такси и цени на услугите .

Чл.11Общинската администрация поддържа данни за :

услугите и дейностите, за които има определени такси и цени ;
ползвателите на предоставената услуга ;
изключенията от общата политика / преференции ;
използваната информация при определяне на такси и цени и конкретна методика

/ методики, използвани за определяне на размера им / ;

събираните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга .

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ І

Такса за битови отпадъци

Чл.12 Таксата се заплаща за услугите по обезвреждането в депа или други съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Размерът на таксата се определя за всякат услуга поотделно – обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване.

Чл.13 Таксите се заплащат от :

собственика на имота ;
ползвателя – при учредено вещно право на ползване ;
концесионера – при предоставяне на особено право на ползване – концесия .

Чл.14,ал./1/ Таксата се определя в левове върху основа за всяка календарна година,

в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет върху данъчната оценка на имотите :

т.1 за жилищни имоти за физически и юридически лица –данъчната оценка на имотите

т.2 за нежилищни имоти на физически лица- данъчната оценка, а за юридическите лица- по-високата между отчетната стойност и дан. оценка на имотите

ал./2/ Решение на Общинския съвет и одобрена план – сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за :

1.събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации- депа както следва:

– за жилищни имоти- 2,7 промила

– за нежилищни имоти- 4 промила

третиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации-депа

– за жилищни имоти- 0,4 промила

– за нежилищни имоти- 0,8 промила

подържане на чистотата на териториите за обществено ползване в нас. места и селищните образувания в общината

– за жилищни имоти- 0,4 промила

– за нежилищни имоти- 0,2 промила

ал./3/Когато до края на предходната година Общинския съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година , таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година .

Чл.15, ал./1/ Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове – от 01.03.2018 г. до 30.06.2018 г. и до 30.10.2018 г..

ал. /2/ На предплатилите от 01.03.2018 г. до 30.04.2018 г. се прави отстъпка от 5 на сто.

Чл.16, ал./1/ Собственика на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота, в случай , че не е платена от продавача .

ал./2/ Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месец, следващ месец, пред който ползването е започнало;

ал./3/ За сради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й ;

ал. /4/ Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл.15.

ал./5/За жилищни имоти на граждани и юридически лица , както и на имоти със стопанско предназначение на граждани – за услугите на база данъчната оценка на имота , определена по Приложение № 2 от ЗМДТ .

ал./6/За нежилищните имоти на юридическите лица – за услугите на база по – високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота , определена по Приложение № 2 от ЗМДТ .

Чл.17, ал./1/ Лицата, не ползващи услугата сметосъбиране и сметоизвозване на съответната година заплащат такса по чл.66 , ал.1 ,т.1 и т.4 от ЗМДТ.

ал./2/ Лицата , които не ползват през цялата година и са подали декларации по образец от собственика или ползвателя да края на предходната година , се освобождават от такса за сметосъбиране и сметоизвозване .

РАЗДЕЛ ІІ

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Чл.18, ал./1/ Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари / открити и покрити /, тържища, панаири, както и терени с друга предназначение, които са общинска собственост.

ал./2/ Таксата се заплаща от физически и юридически лица ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1 ;

ал./3/ Таксите се определят на квадратен метър :

на ден – 0.50 лв. ;

на месец – 7.00 лв .

ал./4/ Таксите се заплащат при издаване на разрешително за посочения от него период ;

ал./5/ При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно не по-късно от 5 дни преди започване на месеца ;

ал./6/ При прекратяване ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за пероида от прекратяването на крайния срок на издаденото разрешително за ползване;

ал./7/ При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея .

Чл.19, ал./1/ За ползване на пазари с цел търговия от производители таксата се определя както следва :

производители на селскостопанска продукция – 30 % от размера на таксата по чл.18, ал.1 или 4.00 лв. ;
производител – пенсионер на селскостопанска продукция ползва отстъпка в размер на 40 % от размера на таксата по чл.18, ал.4 или 0,30 лв. на ден и на месец 4,20 лв.
производител на друга продукция – 30 % от размера на таксата по чл.18, ал.4 или 0,35 лв. на ден и на месец – 4,90 лв. ;

ал./2/ За І, ІІ и ІІІ група инвалиди размерът на таксата се намалява с 50 % от размера на таксата по чл.18, ал.4 или на ден – 0,25 лв. и на месец – 3,50 лв.

Чл.20 Таксата се събира от ФСО, ТСУ и други служби определени със заповед на кмета на общината.

РАЗДЕЛ ІІІ

Таксите за детската ясла, детските градини, Домашен социален патронаж и Дом за стари хора

Чл.21, ал./1/За целодневните детски градини и ясли размерът на таксите се определя според дохода на член от семейството , както следва :

1.Доход до МРЗ се заплаща постоянна такса за всяко дете – 10 лева и по 0,50 лева за храна на всеки посетен ден за първо дете , за второ дете по 0,45 лева и за трето и всяко следващо по 0,40 лева .

2.Доход над МРЗ до 300 лева се заплаща постоянна такса за всяко дете – 10 лева и по 0,60 лева за храна за всеки посетен ден за първо дете , за второ дете 0,55 лева и за трето и всяко следващо по 0,50 лева на ден .

3.Доход над МРЗ над 300 лева се заплаща постоянна такса за всяко дете- 10 лева и по 0,70 лева за храна за всеки посетен ден за първо дете , за второ дете по 0,65 лева и за трето и всяко следващо по 0,60 лева .

ал./2/ Не се заплаща такса за деца , чиито поне един от родителите са с призната група инвалидност , децата на загинали при производствени аварии или природни бедствия, децата на загинали при изпълнение на служебен дълг , след подаване на декларация при директора на детското заведение и прилагане на документ доказващ основания за освобождаване.

ал./3/ Заплащането на намаления размер на таксата започва от началото на следващия месец от подаване на декларацията .

Чл.22, ал./1/ Лицето ползващо услугите на ДСП, заплаща месечна такса в размер на 50.00 лв. и броят поръчан хляб по доставна цена

ал./2/ Дължимата такса включва част от реалните разходи на едно лице за храна, работно облекло, хигиенни материали , ел.енергия и вода и социални осигуровки. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите от спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност ;

ал./3/ Дължимата такса се заплаща ежемесечно до 10-то число на следващия месец от лицето ползвало услугата .

РАЗДЕЛ ІV

Такси за технически услуги

Чл.23 Такси се заплащат за технически услуги, които извършва общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищно устройство , архитектурата , строителството , благоустройството , кадастъра в селищните и извън селищни територии.

Чл.24 Таксите за технически услуги се заплащат от физически и юридически лица, ползватели на услугата , при предявяване на искането .

Чл.25 Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи , организациите на бюджетна издръжка и БЧК .

Чл.26 Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва :

ТАКСА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Такси за техническо обслужване

Сума, лв.

1

Издаване на скица за недвижим имот:

– Срок на изпълнение до 7 дни

15,00 лв.

– Срок на изпълнение до 3 дни

30,00 лв.

2

Издаванее на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване:

– Срок на изпълнение до 7 дни

20,00 лв.

– Срок на изпълнение до 3 дни

40,00 лв.

3

Презаверяване на скици от издаването на които са изтекли шест месеца:

10,00 лв.

4

За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с приемане от ОЕСУТ – 0,3 % върху стойността на обекта , определена за :

– жилищна сграда – 500 лв./кв.м. ;

0,3 %

– производствени и търговски сгради – 600 лв./ кв.м. ;

0,3 %

– стопански и спомагателни сгради – 300 лв./ кв.м. ;

0,3 %

– фотоволтаични централи – / КСС или декларация / ;

0,3 %

– гаражи – 200 лв./ кв.м.;

0,3 %

– огради – 1,50 лв./л.м.;

0,3 %

– инженерни проекти / по КСС или декларация / .

0,3 %

5

За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с комплексен доклад – 0,2 % върху стойността на обекта , определена за :

– жилищна сграда – 500 лв./кв.м. ;

0,2 %

– производствени и търговски сгради – 600 лв./ кв.м. ;

0,2 %

– стопански и спомагателни сгради – 300 лв./ кв.м. ;

0,2 %

– фотоволтаични централи – / КСС или декларация / ;

0,2 %

– гаражи – 200 лв./ кв.м.;

0,2 %

– огради – 1,50 лв./л.м.;

0,2 %

– инженерни проекти / по КСС или декларация / .

0,2 %

6

За издаване на разрешение за стоеж, основен ремонт и преустройство с промяна на предназначението на съществуващите сгради и помещения в тях – 0,5 % от строителната стойност по видове сгради , както следва :

– жилищна сграда – 500 лв./кв.м. ;

0,5 %

– производствени и търговски сгради – 600 лв./ кв.м. ;

0,5 %

– стопански и спомагателни сгради – 300 лв./ кв.м. ;

0,5 %

– фотоволтаични централи – / КСС или декларация / ;

0,5 %

– гаражи – 200 лв./ кв.м.;

0,5 %

– огради – 1,50 лв./л.м.;

0,5 %

– инженерни проекти / по КСС или декларация / .

0,5 %

7

За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство:

15,00 лв.

8

За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях:

15,00 лв.

9

За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за павилиони, кабини и други:

50,00 лв.

10

Такса за право за:

– преминаване през общински поземлен имот на елементи от техническата инфраструктура / кабели , канали , водопроводи /

10,00 лв./л.м.

– прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

5,00 лв./л.м.

11

Такса за Удостоверение за търпимост & 16 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията / ЗУТ/ – 0,3 % от строителната стойност по т.7 , но не по – малко от 50,00 лв.

12

Такса за искане за:

– допускане изменение на подробен устройствен план / ПУП /

20,00 лв.

– предписание за изменение на ПУП

40,00 лв.

– издаване на заповед за одобрение на ПУП или изменение на ПУП

Срок на изпълнение до 14 дни

30,00 лв.

Срок на изпълнение до 7 дни

50,00 лв.

– издаване на становище от главния архитект

Срок на изпълнение до 14 дни

20,00 лв.

Срок на изпълнение до 7 дни

40,00 лв.

13

За издаване на становище от главния архитект

Срок на изпълнение до 14 дни

20,00 лв.

Срок на изпълнение до 7 дни

40,00 лв.

14

За издаване на заповед за одобрение на ПУП

15

Такса за подаване на жалба по Закона за устройство на територията и извършване на обстоятелствена проверка по жалби и молби

30,00 лв.

16

Такса за издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР

30,00 лв.

17

Депозит за възстановяване на:

-асфалтова настилка

200 лв/м2

-тротоар базалтови плочи

100 лв/м2

-бетонов бордюр

40 лв/м2

-зелени площи

40 лв/м2

18

Регистриране на технически паспорт на сграда

50,00 лв.

19

Заверяване на протокол за строителна площадка

20,00 лв.

20

Издаване на справка – декларация за нотариален акт

20,00 лв.

21

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж/обект/

а/четвърта категория:

– Срок на изпълнение до 14 дни

200,00 лв.

– Срок на изпълнение до 7 дни

400,00 лв.

б/пета категория:

– Срок на изпълнение до 14 дни

100,00 лв.

– Срок на изпълнение до 7 дни

200,00 лв.

в/шеста категория:

– Срок на изпълнение до 14 дни

50,00 лв.

– Срок на изпълнение до 7 дни

100,00 лв.

22

За издаване на заповед за смяна на титуляря на разрешение за строеж:

Срок на изпълнение до 14 дни

20,00 лв.

Срок на изпълнение до 7 дни

40,00 лв.

Чл.27 ,ал./1/ Срокът за извършване на технически услуги е 14 / четиринадесет / дни, ако не е определен в друг нормативен акт.

ал/2/При неспазване на срока по ал.1 , размерът на таксата се намалява с 1 на сто на ден , считано от деня на забавянето , но не повече от 30 на сто от пълният й размер .

ал./3 / За извършване на бърза услуга до 3 дни таксата се увеличава с 50% и за експресна – до един работен ден таксата се увеличава със 100% .

РАЗДЕЛ V

Такси за административни услуги

Чл.28 За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси :

1.За издаване на удостоверение за наследници:

– срок на изпълнение до 1 ден 6,00 лв.

– срок на изпълнение до 3 дни 4,50 лв.

– срок на изпълнение до 14 дни 3.00 лв.

2.За издаване на удостоверение за идентичност на имена:

– срок на изпълнение до 1 ден 6,00 лв.

– срок на изпълнение до 3 дни 4,50 лв.

– срок на изпълнение до 14 дни 3.00 лв.

3.За издаване на удостоверение за семейно положение:

– срок на изпълнение до 1 ден 6,00 лв.

– срок на изпълнение до 3 дни 4,50 лв.

– срок на изпълнение до 14 дни 3.00 лв.

За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца

– срок на изпълнение до 1 ден 6,00 лв.

– срок на изпълнение до 3 дни 4,50 лв.

– срок на изпълнение до 14 дни 3.00 лв.

5.За издаване на удостоверение за съпруг / а и родствени връзки:

– срок на изпълнение до 1 ден 6,00 лв.

– срок на изпълнение до 3 дни 4,50 лв.

– срок на изпълнение до 14 дни 3.00 лв.

За издаване на удостоверение за родените от майката деца.

– срок на изпълнение до 1 ден 6,00 лв.

– срок на изпълнение до 3 дни 4,50 лв.

– срок на изпълнение до 14 дни 3.00 лв.

За издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението.

– срок на изпълнение до 1 ден 6,00 лв.

– срок на изпълнение до 3 дни 4,50 лв.

– срок на изпълнение до 14 дни 3.00 лв.

Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път.

– срок на изпълнение до 14 дни 2.00 лв.

За издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

– срок на изпълнение до 14 дни 2.00 лв.

За издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване

или за промяна на постоянен адрес

– срок на изпълнение до 14 дни 2.00 лв.

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

– срок на изпълнение до 14 дни 2.00 лв.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път.

– срок на изпълнение до 14 дни 2.00 лв.

За издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

– срок на изпълнение до 14 дни 2.00 лв.

За издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

– срок на изпълнение до 14 дни 2.00 лв.

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година

– срок на изпълнение до 14 дни 2.00 лв.

За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт:

– срок на изпълнение до 1 ден 6,00 лв.

– срок на изпълнение до 3 дни 4,50 лв.

– срок на изпълнение до 14 дни 3.00 лв.

За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или

граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт:

– срок на изпълнение до 1 ден 6,00 лв.

– срок на изпълнение до 3 дни 4,50 лв.

– срок на изпълнение до 14 дни 3.00 лв.

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние.

– срок на изпълнение до 1 ден 6,00 лв.

– срок на изпълнение до 3 дни 4,50 лв.

– срок на изпълнение до 14 дни 3.00 лв.

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г

– срок на изпълнение до 14 дни 1,00 лв. на страница

За издаване на заварен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението.

– срок на изпълнение до 14 дни 1,00 лв. на страница

21.За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документи за сключване на граждански брак в Република България.

– срок за изпълнение да 1 ден 3,00 лв.

– срок на изпълнение до 3 дни 4,50 лв.

– срок на изпълнение до 14 дни 6,00 лв.

22.За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина.

– срок за изпълнение да 1 ден 3,00 лв.

– срок на изпълнение до 3 дни 4,50 лв.

– срок на изпълнение до 14 дни 6,00 лв.

23.За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина:

– срок на изпълнение до 14 дни 6,00 лв.

24.За всички други видове удостоверения и служебни бележки по

искане на гражданите:

– срок за изпълнение до 1 ден 6,00 лв.

– срок на изпълнение до 3 дни 4,50 лв.

– срок на изпълнение до 14 дни 3,00 лв.

25.За заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в

Република България:

– срок за изпълнение до 1 ден 3,00 лв.

– срок на изпълнение до 3 дни 4,50 лв.

– срок на изпълнение до 14 дни 6,00 лв.

За заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са с българско гражданство:

– срок за изпълнение до 1 ден 3,00 лв.

– срок на изпълнение до 3 дни 4,50 лв.

– срок на изпълнение до 14 дни 6,00 лв.

За нотариална заверка на съдържанието на документите :

1.За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес – върху първия екземпляр :

– за първа страница – 3.00 лева ;

– за всяка следваща – 2.00 лева ;

– оставащите екземпляри се таксуват като преписи – 2.00 лева .

2.за удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес:

– за първи подпис 5.00 лева ;

– при преупълномощаване таксата за подпис е в двоен размер – 10.00 лева ;

– за всеки следващ подпис – 2.00 лева ;

– на документ , който ще се ползва за учредяване , промяна или прекратяване на права върху имот , за всеки подпис – 10.00 лева ;

– при преупълномощаване таксата за подпис на документ , който ще се ползва за учредяване , промяна или прекратяване на права върху имот е в двоен размер – 20.00 лева .

3.За удостоверяване верността на подписи и извлечения от документи и книжа :

– за първа страница – 3.00 лева ;

– за всяка следваща – 2.00 лева .

4.За действие , извършено по искане на молителя извън администрацията , в неработно време или в почивни или празнични дни , върху съответната нотариална заверка се заплаща допълнително , както следва :

– извън общинска администрация в работно време – 25 на сто ;

– в общинска администрация в неработно време – 25 на сто ;

– извън общинска администрация в неработно време – 50 на сто .

За всички други удостоверения и служебни бележки по искане на гражданите – 1,50 лева ;
За преписи на документи – 2.00 лева ;
По чл.34 от ЗСПЗЗ – 8.50 лева ;

Чл.29 Подалият искане по чл.34 от ЗСПЗЗ заплаща пълната стойност на направените разходи по установяване неправилното използване на имота , по калкулация . Плащането се извършва при входиране на жарбата и последваща проверка – 2,50 лв.

Чл.30 За издаване на свидетелство за собственост при продажби се заплаща такса в размер на – 2.00 лв.

Чл.31 Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането.

Чл.32, ал./1/ При прекратяване на дейността на даден търговски обект общината възстановява част от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява;

ал./2/ При сезонна работа годишната такса се заплаща в размер пропорционален на периода на извършването й.

ГЛАВА ТРЕТА

Цени на неуредени със Закона услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

Чл.33 За всички услуги, предоставени от общината се заплащат следните такси :

за издаване на заверен препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори – 1.00 лева на страница ;
за издаване на удостоверения от общ характер и служебна бележка – 2,00 лева;
за копирни услуги за страница – 0.10 лева;
заявление за разрешение за осъществяване на таксиметрова дейност и ползването на стоянки на територията на общината на общината да заплаща – 30.00 лева;
за заверка на копия от актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други документи – 1,00 лев на страница ;
за попълване приложения на данъчни декларации – 2.50 лева;
за издаване на маршрутен пропуск за преминаване през общинска пътна мрежа на претоварени МПС , в зависимост от дължината на маршрута за 1 месец :/

– за лекотоварни транспортни средство – 30 – 60 лева;

за тежкотоварни транспортни средства – 70 -120 лева;

за услуга с камион “ ГАЗ” Общинска собственост – 1.70 лева за 1 км , с товарен автомобил до 3,5 тона – 0,50 лева за изминат километър и престой – 0,20 лв. на минута ,

– организации на бюджетна издръжка плащат само цената на горивото по разходна норма ;

за услуга с багер – 18.00 лева за 1 час.+ 0,60 лева на километър пробег ;
за разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили –20,00 лева;
за издаване на удостоверение за частна ветеринарно–медицинска практика–20.00лева ;

12 . за използване на зали общинска собственост – 5 лева на час ;

13 . за ползване на зали за граждански ритуали – 10 лева .

за услуги за погребение, както следва :

а/ за некролог – 0.30 лева за брой със снимка, 0.15 лева за брой без снимка ;

б/ за изкопаване и зариване – 8.00 лева;

в/ за ковчег – по доставна цена;

г/ за превоз – 5.00 лева.

за разрешение за изсичане на :

– орехови дървета –20.00 лева за 1 брой;

– ясен , бряст ,явор , дива круша – 20 ,00лева за 1 брой.

– всички други видове дървета – 2.00 лева за 1 брой;

за окосяване на трева на терени в регулация – 10,00 лева за 1 декар
за паша на добитък в общински гори и мери, както следва :

– за едър рогат добитък – 2,00 лева за 1 брой ;

– за овце – 0.50 лева за 1 брой;

– кози – 1,00 лева за 1 брой .

18.за регистрация на кучета – 5,00 лева.

19.За издаване на разрешение за достъп до горски територии за срок от 1 месец – 10 лева .

20.АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ ПО ЗМДТ

УСЛУГА

СРОК

ЦЕНА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ЦЕНА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

1

Удостоверение по декларирани данни

-обикновена

14 дни

2 лева

2 лева

-бърза

3 дни

4 лева

4 лева

-експресна

1 ден

6 лева

6 лева

2

Удостоверение за наличие и/или липса на задължения

-обикновена

14 дни

2 лева

2 лева

-бърза

3 дни

4 лева

4 лева

-експресна

1 ден

6 лева

6 лева

3

Удостоверения и справки искане на физически и юридически лица

-обикновена

14 дни

2 лева

2 лева

-бърза

3 дни

4 лева

4 лева

-експресна

1 ден

6 лева

6 лева

4

Удостоверение за данъчна оценка по чл.264 от МДТ

-обикновена

14 дни

4 лева

6 лева

– бърза

3 дни

6 лева

8 лева

-експресна

1 ден

8 лева

10 лева

5

Удостоверение за платен данък МПС

-обикновена

14 дни

2 лева

2 лева

-бърза

3 дни

3 лева

3 лева

-експресна

1 ден

5 лева

5 лева

6

Удостоверения за платен данък върху наследствата

-обикновена

14 дни

2 лева

2 лева

-бърза

3 дни

3 лева

3 лева

-експресна

1 ден

5 лева

5 лева

7

Препис от платен данък върху МПС,недвижими имоти и такса битови отпадъци

-обикновена

14 дни

2 лева

2 лева

-бърза

3 дни

3 лева

3 лева

-експресна

1 ден

5 лева

5 лева

8

Заверка на документи по МДТ за чужбина

-обикновена

14 дни

2 лева

2 лева

-бърза

3 дни

3 лева

3 лева

-експресна

1 ден

5 лева

5 лева

9

Заверено копие от данъчна декларация

-обикновена

14 дни

2 лева

2 лева

-бърза

3 дни

3 лева

3 лева

-експресна

1 ден

5 лева

5 лева

10

Служебна бележка за МПС

-обикновена

14 дни

2 лева

2 лева

-бърза

3 дни

3 лева

3 лева

-експресна

1 ден

5 лева

5 лева

11

Заверка на удостоверение за ДО по чл.3, ал.4 от Приложение№2 към ЗМДТ

-обикновена

14 дни

2 лева

2 лева

-бърза

3 дни

3 лева

3 лева

-експресна

1 ден

5 лева

5 лева

12

Справка по искане на съдебен изпълнител

50 лева

Чл.34 За измерване, кубибане и маркиране на дървесина ,добита идвън горския фонд:

1.Маркиране и сортиментиране дървесина на корен

лв./куб.м.

Едра

3,00

Средна

1,50

Дребна

2,00

дърва

2,50 / лв./ пр.м/

2.Измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние

Лв./ куб.м.

Едра

0,65

Средна

0,75

Дребна

0,85

дърва

0,50 / лв./пр.м./

3.Маркиране на дървесина в лежащо състояние

Лв./ куб.м.

Едра

0,40

Средна

0,50

Дребна

0,60

дърва

0,50 / лв./пр.м./

4.Издаване на разрешително

Лв. / бр.

2,00

5.Издаване на удостоверение за превоз

Лв. / бр.

1,20

6.Такса на корен за добив на дървесина в т.ч.

Лв. пр.м.

Дърва над 8 см. в диаметър

10,00

Дърва от 4 до 8 см. в диаметър

5,00

вършина

1,00

Чл.35 Не подлежат на таксуване следните услуги:

Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане.
Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално

удостоверение за граждански брак.

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него.
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина и издаване на оригинално удостоверение.
Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско

състояние.

Подържане на регистъра на населението.
Отразяване на промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населението.
Припознаване на дете.
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Отразяване на избор или промяна на режима на имуществените отношения между съпрузи.
Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство.
УП – 3
УП – 2
Удостоверение за доход

Чл.36 Услугата е обикновена, когато е предоставена в рамките на 14 работни дни, бърза за 3 работни дни и експресна когато молбата е подадена до 12.00 часа и при технологична възможност се изпълнява в рамките на един работен ден.

Чл.37Сроковете за извършване на услугата текат от деня на подаване на молбата или необходимите документи за услугата и заплащане цената на съответния вид услуга.

Чл. 38 Заплащането се извършва в брой при длъжностните лица , които се отчитат в касата на общината всеки месец . При бърза услуга увеличението е с 50 % .

Чл.39, ал./1/ необходимите документи за извършване на услугата или предоставяне на правото от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.

ал./2/ мястото на изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината .

Чл.40 При неспазване на сроковете по чл.35 размерът на цената на услугата се намалява с две на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл.41 Наеми.

За жилища.

а/ Макреш и Раковица :

за апартаменти – 0.30 лева на кв.м. за месец;

б/ за останалите населени места на общината – 0.10 лева на кв.м. за месец.

За помещения предназначени за социални, образователни, и други подобни дейности – 0.10 лева на кв.м. за месец;

3.За настаняване на общински ръководства на политически партии , съгласно чл.31,ал.1 от ЗПП , синдикални организации и юридически организации с нестопанска цел , осъществяващи дейност с обществена полза без търговска дейност на основание чл.14 , ал.4, 5 и 6 от ЗОС – не се заплаща такса.

4 За административни,стопански и производствени нужди :

а/ за всички населени места в общината – 1.00 лева на кв.м. за месец начална тръжна цена ;

5.Наеми и аренда на земеделски земи :

а/ За земеделски земи от І до X категория включително по 35 .00 лева на декар за стопанска година .

За ливади и пасища за добиване на сено – 7.00 лева на декар за стопанска година.
За обработваема земя в чертите на регулация – начална тръжна цена 0.10 лева/кв.м. за една стопанска година.

8.Терени , общинска собственост в регулация се отдават с месечен наем – 0,10 лева.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Допълнителни разпоредби

По смисъла на тази Наредба :

“ Услуга за всеобщо ползване “ са тези общински услуги, при които конкретния ползвател не може да бъде определен.
“ Ползватели “ са физически и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси .
“ Личен доход “ са всички доходи на лицата с изключение на :

а/ добавката на чужда помощ на идвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ ;

б/ помощите, определени с акт на МС ;

в/ дарения с хуманитарна цел, направени на лица, ползващи услуги и форми на социално обслужване ;

г/ еднократно изплащани суми към пенсиите по решение на МС .

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. Наредбата е изготвена на базата на списъка на услугите извършени от общината и тяхната себестойност предоставени от кмета на община Макреш .

&2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него длъжностни лица.

&3. При започналото, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се извършва по реда на тази Наредба с оглед размер и срок.

&4. Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси ДВ бл.119 / 27.12.2002 г- и влиза в сила от деня на приемането и от Общинския съвет

&5. С приемането на Наредбата се отменя действието на приетата тарифа за местните такси и цени на услуги на Общински съвет – Макреш .

&6 Настоящата наредба е прието на заседание на Общинския съвет – с. Макреш , с Протокол / от 2018г. , Решение № 55 , актуализирана с Решение № 103 , Протокол № 13 / 30.04.2008г ; Решение №129 , Протокол № 16 / 25.07.08г. ; Решение № 147 , Протокол № 19 / 07.10.08г.; Решение № 182, Протокол №21 / 20.11.2008г ; Решение № 202 взето с Протокол № 25 от 28.01.2009 г. ; Решение № 228 , взето с Протокол № 28 / 09.04.2009г., Решение № 267 , взето с Протокол № 32 от 17.07.2009 г.,Решение № 328 взето с Протокол № 38 /22.12.2009 г., Решения № 368,369 и 370 взети с Протокол № 41 от 10.03.2010 г. ,Решения № 470 , 471 и 472 взети с Протокол № 52 от 31.01.2011 г., Решение № 31 взето с Протокол № 04 от 21 .12.2011г,Решения № 35 и 36 , взети с Протокол № 05 от 27.01.2012г, актуализирана с Решение №136 и Решение №138 , взети с Протокол № 18 от 20.12.2012 г., актуализирана с Решение № 255 взето с Протокол № 29 от 10.09.2013 г.,актуализирана с Решение №281 и Решение № 285 взети с Протокол № 32 от 18.12.2013 г., актуализирана с Решение № 402 , взето с Протокол № 47 от 10.12.2014 година, актуализирана с Решение № 34, взето с Протокол № 05 от 29.12.2015 г.,актуализирана с Решение № 177 , взето с Протокол № 19 от 12.12.2016 г., актуализирана с решение № 237 , взето с Протокол № 24 от 25.04.2017 година , актуализирана с Решение №284 и Решение № 286 взети с Протокол №28 от 31.07.2017 г. .