Заповед Макреш услуги чл.62 Закон местни данъци и такси

3 А П О В Е Д №263/24.10. 2017 год., с.Макреш

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 62 и чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

1.     У слуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на територията на Община Макреш през 2018 година, са както следва:

–     събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

–      за третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации;

-поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в

населените места и селищните образования в общината.

2.     Границите на районите с извършване на услугите по т.1 са регулационните граници на всички населени места в община Макреш. Извън регулационните на населените места организирано сметосъбиране и сметоизвозване ще се извършва на територията на гара Макреш.

3.Честотата на обслужване на съдовете за битови отпадъци и сметоизвозване:

-за всички населени места и територията на гара Макреш – 3 пъти месечно.

4.Място за обезвреждане на твърдите битови отпадъци е в местността „Козя Гърби на“ гр. Видин.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Пепи Велков и кметските наместници в населените места в община Макреш.

Настоящата заповед да се обяви публично в срок до 31.10.2017 година, а препис от нея да се връчи на отговорните и заинтересованите лица за сведение и изпълнение .

 

Иван Каменов, кмет Община Макреш