ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА МАКРЕШ / 2017-2019/

I.ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата стратегия е резултат от анализ на състоянието на основните показатели на общинската образователна система, отчита програмите и стратегиите за развитие на детската  градина, училището и КБППМН  община Макреш и основните стратегически планови и  нормативни документи на Европейския съюз и Република България.

Предназначението на Стратегията е да анализира проблемите в системата на предучилищното и училищното образование в общината, да определи мястото на  институцийте в системата и насоките за развитие за периода 2017-2019 г. при прилагане разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/.

Разработването на Стратегията цели да се определят приоритетите в развитието за системата на предучилищното и училищното образование в общината, целите и мерките за тяхното реализиране и да се ангажират отговорните за това институции. Промените, настъпващи в българското образование днес, са свързани със свободното движение на хора, правото на избор и изискванията на родителите относно образователните институции. Община Макреш , със споделените отговорности на всички институции, свързани с нашите деца, е призвана да работи за адекватност и конкурентност в обучението и възпитанието им. На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. Подкрепата за личностно развитие осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на децата и учениците. Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик. Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигуряват там, където са децата или учениците – в детските градини, в училищата. За реализиране на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата е необходимо да работят психолог или педагогически съветник, логопед, социален работник и ресурсни учители. В детската градина и училището може да работят и други специалисти в зависимост от оценката на индивидуалните потребности на детето или ученика. Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите и  от специалистите в центъра за подкрепа за личностно развитие-Видин . Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в зависимост от плана за подкрепа на детето или ученика. Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците се организира и осигурява в съответствие с разработените областни стратегии за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребностите от обща и допълнителна подкрепа във всяка община на територията на областта.

Подкрепата за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици и цели да осигури:- съответствие с индивидуалните им потребности;

– подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на  способностите и уменията им;

– осъществяване на подкрепата за детето и ученика най-близко до мястото,  където живее и учи.

Осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование се осъществява в партньорство между държавните и местните органи и структури, както и с доставчиците на социални услуги.

Общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците която институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват, е неразделна част от самостоятелно разработени и прилагани цялостни политики, чиито основни принципи са:

 • изграждане на позитивен организационен климат, което изисква създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование;
 • утвърждаване на позитивна дисциплина, основана на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри  поведенчески модели спрямо себе си и останалите, превенция на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях;
 • развитие на училищната общност, съгласно идентифицираните  предизвикателства, цели и дейности в Областната стратегия за личностно развитие на децата и учениците.

Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските градини, училищата ,  МКБППМН  и външни специалисти :

 1. Занимания по интереси;
 2. Библиотечно-информационно обслужване;
 3. Грижа за здравето;
 4. Поощряване с морални и материални награди;
 5. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 6. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
 7. Логопедична и психологична работа.

Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:

 1. Работа с дете и ученик по конкретен случай;
 2. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
 3. Осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
 4. Ресурсно подпомагане.

Стратегията за развитие на личностното развитие на децата и учениците в Община Макреш  в периода 2017 – 2019 година е дългосрочен документ разработен на база  на стратегиите за развитие на учебните заведения в общината  и Областната стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2016-2018 г , които се основава на извършения  анализ на потребностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в  общината  и идентифициране на тенденциите за развитие, като определя визията и  общите стратегически цели на общинската политика за личностно развитие на децата и  учениците до 2019 година.  Настоящата Стратегия е основана на разбирането, че в центъра на образователната система е личността на детето и ученика. Работата и интересите на всички участници в образователния процес трябва да бъдат в посока на основната цел– равен достъп и качествено образование за всички деца.

Стратегията прилага принципите, въведени с чл. 3 на ЗПУО.  Според закона   образованието,  като процес на обучение, възпитание и социализация е национален приоритет и се развива в  съответствие със следните принципи:

 • ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността да

прилага усвоените компетентности на практика;

 • равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки

ученик;

 • равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на

предучилищното и училищното образование;

 • хуманизъм и толерантност;
 • съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
 • иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на

резултатите от иновациите;

 • прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и

училищното образование;

 • автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и

децентрализация;

 • качество на образованието;

Подкрепата извежда на преден план  аспекта  на обучителните отношения между ученика и учителя и отношенията между учениците, учителите, родителите, специалистите и другия персонал, при който всеки един участва в процеса на разкриване и развитие на индивидуалния потенциал и приобщаване. Успехът на този процес минава през преместване центъра на  приобщаващото образование в детската градина и в училище, през овластяване на  образователните институции и на тяхното лидерство, през превръщането на детската градина  и училището в общност от професионалисти, които имат и знанията и уменията как да бъдат полезни на децата, които работят в отношения на доверие, в екип, с участието на родителите  и най-вече с участието на самите деца.

Задачата на Стратегията е да формулира целите за развитие на училищното образование и  предучилищното обучение, подготовката и личностното развитие на децата и учениците в община Макреш  както и да очертае основните мерки за тяхното постигане.

Настоящият документ се приема за периода до 2019 година. За по-добра ефективност и устойчивост на мерките, се предвижда възможност за внасяне на необходими промени. Стратегията може да бъде продължена, допълнена или изменена, в зависимост от постигнатите резултати и актуалната обстановка в образователната система в общината.

ІІ. ВИЗИЯ

Устойчива и ефективна образователна система, отворена за промени и иновации, която създава среда, осигуряваща на всяко дете качествено, достъпно и отговарящо на реалните нужди на пазара на труда образование, възможност да се учи и израства като личност, мотивирана според своите желания, възможности и приоритети.

ІІІ. ОБЩА ЦЕЛ

Стимулиране на развитието на образователния процес, насочено към подобряване на знанията, уменията и възможностите за реализация.

ІV. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Стратегическа цел 1: Създаване на условия за повишаване качеството и ефективността на системата за образование и обучение в община Макреш.

1.1.Конкретна цел: Административна и финансова устойчивост на системата.

Мерки:

– съгласувани и координирани действия на директорите на образователните институции, община Макреш , РУО -Видин;

– участие на директори на училища в съвместни комисии с Общинска администрация при разрешаване на финансови въпроси;

– постоянен финансов контрол от страна на община Макреш  като първостепенен разпоредител с бюджет;

– участие на учители и родители в управлението на образователния процес в конкретните учебни и детски заведения.

Очаквани резултати:

– Бързо разрешаване на възникнали проблеми;

– Подобряване на психологическия климат, толерантност и колегиалност между  образователните институции и работещите в тях;

– Финансова стабилност.

1.2. Конкретна цел: Осъвременяване на условията за предоставяне на качествено предучилищно и училищно образование по отношение на материалната база в училища и детски градини.

Мерки:

– Извършване на анализ на потребностите и прогноза относно нуждите от развитие и осъвременяване на материалната база на субектите на общинската образователна система;

– Подобряване на сградния фонд чрез мерки относно енергийна ефективност

– Осигуряване на оптимални условия /хигиенни, здравни и безопасни/ за обучение, възпитание и спорт.

Очаквани резултати:

– Ежегоден преглед на състоянието на материалната база и предложения за приоритетни обекти за интервенция;

– Подобряване на сградния фонд в образователните институции в общината;

– Подобряване на хигиенно-битовите условия за деца, ученици и учители, осигуряване на достъпна среда за деца и ученици със специални образователни потребности.

1.3. Конкретна цел: Икономически ефективно използване на ресурсите в системата.

Мерки:

– Изработване на критерии за оценка на ефективността на използваната материална база;

– Изграждане на система за обмен на информация и анализи относно човешкия ресурс в общинското образоване, вкл. и търсещи работа по специалността учители;

– Осигуряване на мобилност на учителите в общинската образователна система;

– Преструктуриране на училищната мрежа при необходимост.

Очаквани резултати:

– По-добра ефективност при управление и поддръжка на материалната база;

– Изграждане на общинска информационна система за събиране и обработка на информация относно човешките ресурси в образованието;

– Финансова и ресурсна ефективност при образователни институции с прогресивно намаляващ брой на деца или ученици.

1.4. Конкретна цел: Повишаване квалификацията и мотивацията на педагогическите  кадри.

Мерки:

– Създаване на възможности за участие на учителите в проекти.

– Мотивация за повишаване на квалификацията и прилагане на иновативни методи в обучението чрез изяви на общинско ниво.

Очаквани резултати:

– Подобряване на училищната среда и резултатите от обучението;

– Издигане авторитета на учителя в обществото;

– Повишаване мотивацията за учене при деца и ученици.

– Навременна и коректна информираност на родители и общественост за образователния процес и извънкласни прояви в общината;

– Преодоляване на негативни и преднамерени нагласи към образователни институции.

Стратегическа цел 2: Осигуряване на равен достъп до обучение и образование на децата и учениците в община Макреш .

2.1. Конкретна цел: Осигуряване на условия за образователна и социална интеграция.

Мерки:

– Подобряване на педагогическата и психологическа подкрепа, оказвана в детската градина и училище;

– Условия за интегрирано предучилищно и училищно образование на деца, чийто майчин език не е български;

– Условия за интегрирано обучение на деца със СОП;

– Оказване на подкрепа на деца в неравностойно социално положение.

Очаквани резултати:

– Подобряване на условията за деца и ученици в училищната и обкръжаващата среда;

– Повече интегрирани деца и ученици със СОП в масовите групи и класове;

– Повишаване броя на децата и учениците, обхванати в задължителната предучилищна подготовка и училищно образование.

2.2. Конкретна цел: Превенция на ранното напускане на образователните институции

Мерки:

– Координирани усилия на директори, общинска администрация, общински съветници, НПО,

социални работници, за обучение на родители и младежи от местните общности.

– Навременна съвместна работа на директорите и Общинска администрация при прилагане изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование и Закона за административните наказания.

Очаквани резултати:

– Информиране на родители и ученици от общността, формиране на мотивация за редовно посещаване на училище и недопускане на ранно семейно съжителство.

2.3. Конкретна цел: Създаване на привлекателна учебна среда и практическа реализация на образованието.

Мерки:

– Създаване на условия за разнообразна извънкласна и извънучилищна дейност. Максимално използване на общинската база за спортни и културно-масови изяви;

– Поощряване на талантливите деца и младежи за развитието им в различни области;

Очаквани резултати:

– Възприемане на детската градина и училището като привлекателно, интересно и сигурно място за децата и младежите;

– Припокриване на желанията и полученото образование с реалния пазар на труда в община

Макреш.

Стратегическа цел 3: Създаване на условия за развитие на системата на образованието в община Макреш , като носител на национални ценности и традиции.

3.1. Конкретна цел: Поощряване на работещите в сферата на образованието за активно гражданско участие и формиране на ценности в духа националните и местните традиции.

Мерки:

– Подкрепа на форми на обучение и изяви, базирани на традициите и настоящето на Общината

– Подкрепа на съвместни инициативи между образователни, граждански и други институции в областта на образованието за активно гражданско общество;

– Разширяване на възможностите на общинските образователни институции за участие в проекти по РЧР.

Очаквани резултати:

– Възпитание на младите хора в родолюбие и обич към родния край;

– Създаване на устойчиви сътрудничества с образователни институции и граждански  организации за съвместни инициативи и обмяна на добри практики;

– Разширени възможности на детски градини и училища за съфинансиране на проекти.

Стратегическа цел 4: Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на децата и учениците. Превенция на рисковото поведение.

4.1 Конкретна цел: Прилагане на индивидуален подход към децата и учениците за  подкрепа на личностното развитие.

Мерки:

– Осигуряване на педагогическа подкрепа за децата и учениците с трудности при овладяване  на учебния материал;

– Осигуряване на педагогическа подкрепа за децата и учениците с изключителни  способности, дарби и интереси;

– Разширяване и разнообразяване на формите за осмисляне на свободното време чрез  дейността на спортни клубове и читалища;

– Превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и  непълнолетни.

Очаквани резултати:

– Осигуряване на психологична, логопедична и социална и/ или комплексна подкрепа на деца и ученици от уязвими групи и общности;

– Реализирани програми и проекти, насочени към подобряване на средата и приобщаване към образователния процес на деца с увреждания;

– Подобряване на условията за активен спорт и участие в спортни състезания;

– Активно участие на училищата, детските градини в честването на национални и  местни празници;

– Реализиране на дейности в областта на превенциите.

 1. УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ
 2. Община Макреш отговаря за цялостното изпълнение на Стратегията за развитие на образованието в общината за периода 2017-2019 година.
 3. След приемане на Стратегията от Общински съвет – Макреш със заповед на Кмета се

определя „Звено за изпълнение, мониторинг и контрол” на Стратегията за развитие на

образованието в община Макреш за периода 2017-2019 година.

Звеното има следната структура:

 • Ръководител – Заместник   кмет;
 • Експерт – Секретар , ресорен за образованието;
 • Представители на образователните институции – директори на детска градина , директор на училище; Секретар на МКБППМН
 • Представител на Комисията по култура , образование, здравеопазване ,  младежки дейности и спорт  към Общински съвет – Макреш