Наредба за условията и реда за запиване , отписване и преместване на децата в ЦДГ