Наредба за условията и реда за запиване, отписване и преместване на децата в ЦДГ