Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА

УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

 

НАРЕДБА   за   определянето  и  администрирането  на местните  такси  и  цени  на  услуги – 2017 г.

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЕ

 

РАЗДЕЛ І

 

Определянето на размера на общинските такси и

цени на услуги

 

Чл.1 С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрарането на местните такси и цени на предоставени на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Макреш.

 

Чл.2, ал./1/ На територията на общината се събират следните местни такси :

 1. за обезвреждане на битовите отпадъци;
 2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна ;
 3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за стари хора и домашен социален патронаж ;
 4. за технически услуги ;
 5. за административни услуги ;
 6. други местни такси определени със закон .

 

                     ал./2/ Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване .

 

Чл.3, ал./1/ Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово в брой.

          ал./2/ Местните таски и цени на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

 

Чл.4, ал./1/ Размерът на местните такси и цени на услугите се определя при спазване на следните принципи :

 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата ;
 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество ;
 3. постигане на по- голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси ;
 4. Отм. с Решение № 237;

5.Отм. с Решение № 237;

ал./2/ За услугата, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

 

Чл.5, ал./1/ Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за : работни заплати и осигуровка на персонала ; материални,

 

НАРЕДБА   за   определянето  и  администрирането  на местните  такси  и  цени  на  услуги – 2017 г.

 

режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на такси и други разходи, имащи отношение към формиравето на размера на таксата.

 

        ал./2/ Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

 

Чл.6, ал./1/  Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определената услуга когато Общинския съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

ал./2/  В случайте по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи .

ал./3/ Не се допуска разлика между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет .

ал./4/ При освобождаване от такса с решение на Общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи .

 

Чл.7, ал./1/ Лицата, не ползващи услугата сметосъбиране и сметоизвозване на съответната година заплащат такса по чл.66 , ал.1 ,т.1 и т.4 от ЗМДТ.

ал./2/ Лицата , които не ползват през цялата година и са подали декларации по образец от собственика или ползвателя да края на предходната година , се освобождават от такса за сметосъбиране и сметоизвозване .

 

Чл.8, ал./1/ Общинския съвет освобождава категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси, както следва :

 • инвалиди / категория/ ;
 • сираци / непълнолетни / собственици на имоти и др.

 

Чл.9,  ал./1/ Събирането на местните таски и цени на услуги се извършва от и за

сметка на общината.

ал. /2/ Местните такси се събират от общинската администрация.

ал./3/ Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет

ал./4/Отм. с Решение № 237;

ал./5/Отм. с Решение № 237;

            ал./6/Отм. с Решение № 237

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

Промени в размера на местните такси и цените на услугите

 

 

Чл.10  Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

 

Чл.11,ал./1/ Кметът на общината внася в Общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.

ал./2/ Анализът по ал.1 задължително съдържа :

 1. оценка до колко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена ;
 2. оценка на потребностите от предоставянето на услугите .
 3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми , дарения и завещания ;

НАРЕДБА   за   определянето  и  администрирането  на местните  такси  и  цени  на  услуги – 2017 г.

 

 1. 4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите ;

ал./3/ При необходимост Общинския съвет променя размера на местните такси и цени на услугите .

 

Чл.12 Общинската администрация поддържа данни за :

 1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени ;
 2. ползвателите на предоставената услуга ;
 3. изключенията от общата политика / преференции ;
 4. използваната информация при определяне на такси и цени и конкретна методика

/ методики, използвани за определяне на размера им / ;

 1. събираните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга .

 

 

 

ГЛАВА  ВТОРА

 

МЕСТНИ ТАКСИ

 

РАЗДЕЛ І

 

Такса за битови отпадъци

 

Чл.13 Таксата се заплаща за услугите по обезвреждането в депа или други съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Размерът на таксата се определя за всякат услуга поотделно – обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжетия и чистотата на териториите за обществено ползване.

 

Чл.14 Таксите се заплащат от :

 1. собственика на имота ;
 2. ползвателя – при учредено вещно право на ползване ;
 3. концесионера – при предоставяне на особено право на ползване – концесия .

 

Чл.15,ал./1/ Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет върху  данъчната  оценка  на  имотите  и  одобрена план – сметка  за  всяка  дейност, включваща необходимите разходи за :

1.осигуряване  на  съдове  за  съхраняване  на  битовите  отпадъци ,  както  следва :

–   0,2  промила върху данъчната оценка на имотите на физически лица  ;

–   0,2  промила върху по – голямата от отчетната стойност и данъчната оценка на юридически лица  .

 1. събиране на  битови  отпадъци  и  транспортирането  им  до  депа  или  други  инсталации  и  съоръжения  за  обезвреждането  им , както  следва :

–  2,5  промила върху данъчната оценка на имотите на физически лица ;

–  3,8  промила върху по – високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имотите на юридически лица .

3.проучване , проектиране , изграждане , поддържане , закриване  и  мониторинг  на  депата  за  битови  отпадъци   :

–   0,4  промила върху данъчната оценка на физически лица  ;

–   0,8  промила върху по – голямата от отчетната стойност и данъчната оценка на имотите за юридически лица .

 

 

НАРЕДБА   за   определянето  и  администрирането  на местните  такси  и  цени  на  услуги – 2017 г.

 

4.почистване  на  уличните  платна,площадите , алеите , парковете  и  други места предназначени   за  обществено  ползване . За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа , както следва :

–   0,4  промила върху данъчната оценка на физически лица ;

–  0,2  промила върху по – голямата от отчетната стойност и данъчната оценка на имотите на юридическите лица .

ал./2/Когато  до  края  на  предходната  година  Общинския  съвет  не  е  определил  размер  на  таксата  за  битови  отпадъци  за  текущата  година , таксата  се  събира  на  база  действащия  размер  към  31  декември  на  предходната  година .

          

Чл.16, ал./1/ Таксата се заплаща на две  равни  вноски  в  следните  срокове – от  01.03.2017 г.  до  30.06.2017 г.  и  до  30.10.2017 г..

ал. /2/  На предплатилите  от  01.03.2017 г.  до  30.04.2017 г. се прави отстъпка от 5 на сто.

 

Чл.17, ал./1/ Собственика на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота, в случай , че не е платена от продавача .

ал./2/ Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месец, следващ месец, пред който ползването е започнало;

ал./3/ За сради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й ;

ал. /4/  Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл.15.

ал./5/За  жилищни  имоти  на  граждани  и  юридически  лица , както  и  на  имоти  със  стопанско  предназначение  на  граждани – за  услугите  на  база  данъчната  оценка  на  имота , определена  по  Приложение  № 2  от  ЗМДТ .

                       ал./6/За  нежилищните  имоти  на  юридическите  лица – за  услугите  на  база  по – високата  между  отчетната  стойност  и  данъчната  оценка  на  имота , определена  по  Приложение  № 2  от  ЗМДТ .

ал./7/Отм. с Решение № 237;

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

 

            Чл.18, ал./1/ Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари / открити и покрити /, тържища, панаири, както и терени с друга предназначение, които са общинска собственост.

ал./2/ Таксата се заплаща от физически и юридически лица ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1 ;

ал./3/ Зоните по ал.2 се определят от Общинския съвет ;

                        ал./4/ Таксите се определят на квадратен метър :

 

 • на ден – 0.50 лв. ;
 • на месец – 7.00 лв .

ал./5/ Таксите се заплащат при издаване на разрешително за посочения от него период ;

ал./6/ При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно не по-късно от 5 дни преди започване на месеца ;

НАРЕДБА   за   определянето  и  администрирането  на местните  такси  и  цени  на  услуги – 2017 г.

 

ал./7/ При прекратяване ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за пероида от прекратяването на крайния срок на издаденото разрешително за ползване;

ал./8/ При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея .

 

Чл.19, ал./1/ За ползване на пазари с цел търговия от производители таксата се определя както следва :

 1. производители на селскостопанска продукция – 30 % от размера на таксата по чл.18, ал.1 или 4.00 лв. ;
 2. производител – пенсионер на селскостопанска продукция ползва отстъпка в размер на 40 % от размера на таксата по чл.18, ал.4 или 0,30 лв. на ден и на месец 4,20 лв.
 3. производител на друга продукция – 30 % от размера на таксата по чл.18, ал.4 или 0,35 лв. на ден и на месец – 4,90 лв. ;

ал./2/ За І, ІІ и ІІІ група инвалиди размерът на таксата се намалява с 50 % от размера на таксата по чл.18, ал.4 или на ден – 0,25 лв. и на месец – 3,50 лв.

 

Чл.20 Таксата се събира от ФСО, ТСУ и други служби определени със заповед на кмета на общината.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

 

Таксите  за детската ясла, детските  градини, Домашен социален патронаж и Дом за стари хора

 

Чл.21, ал./1/За целодневните  детски градини и ясли  размерът на таксите се определя  според дохода на член от семейството , както следва :

1.Доход до МРЗ  се заплаща  постоянна такса  за всяко дете – 10 лева и по 0,50 лева за  храна  на всеки  посетен  ден  за първо  дете , за второ дете  по 0,45 лева   и  за  трето и  всяко  следващо  по 0,40 лева .

2.Доход  над  МРЗ  до  300 лева се  заплаща  постоянна  такса за  всяко  дете – 10  лева и  по  0,60  лева  за  храна  за  всеки  посетен  ден  за  първо  дете , за  второ  дете  0,55  лева и  за  трето  и  всяко  следващо  по  0,50  лева  на  ден .

3.Доход над  МРЗ  над  300 лева  се  заплаща  постоянна  такса  за  всяко  дете- 10 лева  и  по  0,70  лева  за  храна  за  всеки  посетен  ден  за  първо  дете , за  второ  дете  по 0,65 лева  и  за  трето  и  всяко  следващо  по  0,60 лева .

ал./2/ Не  се  заплаща  такса за деца , чиито родители са с призната група инвалидност , децата на загинали при производствени аварии  или природни бедствия, децата на загинали  при изпълнение на служебен  дълг , след  подаване на декларация  при директора  на детското заведение и прилагане  на  документ доказващ  основания  за освобождаване.

ал./3/ Заплащането на намаления размер на таксата започва от началото на следващия месец от подаване на декларацията .

 

Чл.22, ал./1/  Лицето ползващо услугите на ДСП, заплаща месечна такса в размер на 50.00 лв. ;

ал./2/ Дължимата такса включва част от реалните разходи на едно лице за храна, работно облекло, хигиенни материали , ел.енергия и вода,както за работно облекло и социални  осигуровки. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите от спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност ;

ал./3/ Дължимата такса се заплаща  ежемесечно  до 10-то число  на  следващия  месец от лицето ползвало услугата .

НАРЕДБА   за   определянето  и  администрирането  на местните  такси  и  цени  на  услуги – 2017 г.

 

 

РАЗДЕЛ ІV

Такси за  технически  услуги

 

Чл.23Такси се заплащат за технически услуги, които идвършва общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното  и  селищно  устройство , архитектурата , строителството , благоустройството , кадастъра  в  селищните  и  извън  селищни  територии.

 

Чл.24 Таксите за технически услуги се заплащат от физически и юридически лица, ползватели  на  услугата , при  предявяване  на  искането  .

 

Чл.25 Освобождават  се  от  такси  за  технически  услуги  държавните  и  общинските  органи , организациите  на  бюджетна  издръжка  и  БЧК .

 

Чл.26  Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва :

 1. 1.  за издаване на скици на недвижим имот – 10,00 лв.;
 2. за издаване на скици на недвижим имот с указан начин на застрояване – 20,00 лв., огради  1,00 лв./ м. ;
 3. 3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 5,00 лв.;
 4. 4. за издаване на  удостоверения  за  факти  и  обстоятелства  по  териториално  и  селищно  устройство –10,00 лв.;
 5. 5. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях – 10,00 лв.;
 6. за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за павилиони, кабини и  други  –  30,00 лв.
 7. 7. за издаване на разрешение за стоеж, основен ремонт и преустройство с промяна  на  предназначението  на  съществуващите  сгради  и  помещения  в  тях –  0,5 %  от  строителната  стойност  по  видове  сгради , както  следва :

– жилищна  сграда – 300 лв./кв.м. ;

– производствени  и  търговски  сгради  – 400 лв./ кв.м. ;

–  стопански  и  спомагателни  сгради  – 200  лв./ кв.м. ;

– фотоволтаични  централи – / КСС  или  декларация / ;

–  гаражи  –  100 лв./ кв.м.;

–  огради – 1,00 лв./л.м.;

– инженерни  проекти / по КСС  или  декларация / .

 8.За  одобряване  на  инвестиционни  проекти  – 0,2 %  върху  стойността  на  обекта , определена за :

– жилищна сграда – 300 лв. / кв.м.;

– производствени  и търговски  сгради  – 400 лв./ кв.м.;

– стопански  и  спомагателни  сгради –200 лв. /кв.м.;

– фотоволтаични  централи – / КСС  или  декларация / ;

– гаражи – 100 лв. / кв.м. ;

– огради – 1,00 лв. /л.м.

– на  екзекутивна  документация – 0,2 %  от  строителната  стойност ;

– на  инженерни  проекти – 0,2 %  от  строителната  стойност / по  КСС  или  декларация / .

9.Такса  за  право  за  преминаване  през  общински  поземлен  имот  на  елементи  от  техническата  инфраструктура / кабели , канали , водопроводи / – 10,00 лв./л.м. , а  за  прокарване  на  отклонения  от  общи  мрежи  и  съоръжения  на  техническата  инфраструктура – 5,00 лв./л.м.

10.Такса  на  молба за Удостоверение  за  търпимост  &  16  от  Предходните и заключителни  разпоредби  на  Закона  за  устройство  на  територията  / ЗУТ/  – 0,3 %  от  строителната  стойност  по  т.7 , но  не  по – малко  от  50,00 лв.

          11.Такса  за  молба  за  допускане  изменение  на  подробен  устройствен  план  / ПУП / –  10,00  лв.

– за  предписание  за  изменение  на  ПУП – 30,00 лв.

12.Такса  за  молба  за  разглеждане  на  проекти  от  ОЕСУТ / общински  експертен  съвет  по  устройство  на  територията /  –  50,00 лв.

13.За  подаване  на  жалба  по  Закона  за  устройство  на  територията  и  извършване  на  обстоятелствена  проверка  по  жалби  и  молби – 20,00 лв.

14.за  издаване  на  удостоверение  по  чл.52  от  ЗКИР –  20,00 лв.

 

Чл.27 ,ал./1/ Срокът за извършване на технически услуги е 14 / четиринадесет  / дни, ако не е определен в друг нормативен акт.

ал/2/При  неспазване  на  срока  по  ал.1 , размерът  на  таксата  се  намалява  с  1  на  сто  на  ден , считано  от  деня  на  забавянето , но  не  повече  от  30  на  сто  от  пълният  й  размер .

ал./3 / За  извършване  на  бърза  услуга  до    3  дни  таксата  се  увеличава с 50%  и за  експресна –  до  един работен ден таксата се увеличава със 100% .

 

РАЗДЕЛ V

Такси за административни услуги

 

Чл.28 За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси :

 

 1. 1. За издаване на удостоверение за наследници – 3.00 лева ;
 2. За издаване на удостоверение за идентичност на имената – 2.50лева;
 3. 3. За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 2.50 лева ;
 4. 4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис – извлечение от акт за смърт –3.00 лева ;
 5. За издаване на удостоверение за семейно положение – 3.00 лева;
 6. 6. За издаване на удостоверение за родствени връзки – 2.50 лева ;
 7. 7. За адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес – 2.00 лева;
 8. 8. За нотариална заверка на съдържанието на документите :

1.За  удостоверяване  съдържанието  на  частни  документи  без  определен  материален  интерес – върху  първия  екземпляр :

– за  първа  страница – 3.00  лева ;

–  за  всяка  следваща  – 2.00  лева ;

– оставащите  екземпляри  се  таксуват  като  преписи – 2.00 лева .

2.за  удостоверяване  на  датата  и  подписите  на  частни  документи  без  определен  материален  интерес:

– за  първи  подпис 5.00  лева ;

– при  преупълномощаване  таксата  за  подпис  е  в  двоен  размер – 10.00  лева ;

–  за  всеки  следващ  подпис – 2.00  лева ;

– на  документ , който  ще  се  ползва  за  учредяване , промяна  или  прекратяване  на  права  върху  имот , за  всеки  подпис – 10.00  лева ;

– при  преупълномощаване  таксата  за  подпис  на  документ , който  ще  се  ползва  за  учредяване , промяна  или  прекратяване  на  права  върху  имот  е  в  двоен  размер – 20.00 лева .

3.За  удостоверяване  верността  на  подписи  и  извлечения  от  документи  и  книжа :

– за  първа  страница – 3.00  лева ;

– за  всяка  следваща – 2.00  лева .

4.За  действие , извършено  по  искане  на  молителя  извън  администрацията , в  неработно  време  или  в  почивни  или  празнични  дни , върху  съответната  нотариална  заверка  се  заплаща  допълнително , както  следва :

НАРЕДБА   за   определянето  и  администрирането  на местните  такси  и  цени  на  услуги – 2017 г.

 

– извън  общинска  администрация  в  работно  време – 25  на  сто ;

– в  общинска  администрация  в  неработно  време – 25  на  сто ;

– извън  общинска  администрация  в  неработно  време – 50  на  сто .

 1.           9. За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина  –3.00 лева ;

10.Изм. с Решение № 237. За всички други удостоверения и служебни бележки  по искане на гражданите – 1,50 лева ;

 1. 11. Изм. С Решение № 237 За преписи на документи – 2.00 лева ;
 2. По чл.34 от ЗСПЗЗ – 8.50 лева ;

13.Отм. с Решение № 237 ;

 

Чл.29 По производства за настаняване под наем , продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на 10  лв.

 

Чл.30 За издаване на свидетелство за собственост при продажби се заплаща такса в размер на – 2.00 лв.

 

            Чл.31 Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането.

Чл.32, ал./1/ При прекратяване на дейността на даден търговски обект общината възстановява част от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява;

ал./2/ При сезонна работа годишната такса се заплаща в размер пропорционален на периода на извършването й.

 

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

Цени на неуредени със Закона услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

 

Чл.33 За всички услуги, предоставени от общината се заплащат следните такси :

 1. 1. за издаване на заверен препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори – 1.00 лева на страница ;
 2. за издаване на удостоверения от общ характер и служебна бележка – 2,00 лева;
 3. за копирни услуги за страница – 0.10 лева;
 4. 4. молба с декларация за закупуване на :
 • за отдаване под наем – 1.00 лева;
 • за продажба по ЗОС – 5,00 лева;
 • за разрешение за осъществяване на таксиметрова дейност и ползването на стоянки на територията на общината на общината да заплаща – 30.00 лева;
 1. 5. за заверка на копия от актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други документи – 1,00 лев на страница ;
 2. 6. за попълване приложения на данъчни декларации – 2.50 лева;

7.Отм. с Решение № 237;

 1. 8. Отм. с Решение № 237;
 2. 9. за одобряване на екзекутивна документация –10.00 лева;

10 .за  подаване  жалба  по  Закона  за  устройство  на  територията  / ЗУТ / -10.00  лева.

 1. 11. за удостоверение за реално обособени части на сгради – 7.00 лева;
 2. за удостоверение за ползване на строежите по предназначение , както следва :

а/ жилищни  сгради –  35.00 лева.

НАРЕДБА   за   определянето  и  администрирането  на местните  такси  и  цени  на  услуги – 2017 г.

 

б/ обществено – обслужващи  сгради  –  55.00 лева

 1. за удостоверение за идентичност на поземлен имот – 3.50 лева;
 2. 14. за удостоверение за извършена обстоятелствена проверка – 8.00 лева;
 3. 15. за становище на архитектурен или експертен съвет – 20.00 лева;
 4. 16. за издаване на маршрутен пропуск за преминаване през общинска пътна мрежа на претоварени МПС , в зависимост от дължината на маршрута за 1 месец :

–   за лекотоварни транспортни средство – 30 – 60 лева;

 • за тежкотоварни транспортни средства – 70 -120 лева;
 1. 17. за услуга с камон “ ГАЗ” – 1.70 лева за 1 км , “УАЗ “ – 1.30 лева за 1 км , “ БУС” – 0.55 лева за 1 км ,

– организации на бюджетна издръжка плащат само цената на горивото по разходна норма ;

 1. 18. за услуга с багер – 18.00 лева за 1 час.+ 0,60 лева на километър пробег ;
 2. 19. за бланки :
 • за пълномощно, удостоверение за наследници – 0.50 лева;
 • за заповед за промяна на работното време на търговски обект – 1,00 лева;
 • за разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили –20,00 лева;
 • за издаване  на  удостоверение  за  данъчна  оценка  се  събира  такса  в  размер  на:

Физически лица :

1.Обикновена услуга със срок на издаване 14 дни – 4.00 лева;

2.Бърза услуга със срок на издаване 3 дни – 6.00 лева;

3.Експресна услуга със срок на издаване 1 ден – 8.00 лева .

Юридически лица :

1.Обикновена услуга със срок на издаване 14 дни – 6.00 лева;

2.Бърза услуга със срок на издаване 3 дни – 8.00 лева;

3.Експресна услуга със срок на издаване – 10.00 лева.

 1. 20. за издаване на удостоверение за частна ветеринарно–медицинска практика–20.00лева ;

21 . за използване на зали общинска собственост – по договаряне;

22 . за ползване на зали за граждански ритуали – по договаряне .

 1. 23. за услуги за погребение, както следва :

а/ за некролог – 0.30 лева за брой със снимка, 0.15 лева за брой без снимка ;

б/ за изкопаване и зариване – 8.00 лева;

в/ за  ковчег   – по доставна цена;

г/ за превоз                            – 5.00 лева.

 1. 24. за разрешение за изсичане на :

– орехови дървета –20.00 лева за 1  брой;

– ясен , бряст ,явор , дива круша – 20 ,00лева за 1 брой.

– всички други видове дървета – 2.00 лева за 1 брой;

 1. 25. за окосяване на трева – 10,00 лева за 1  декар ;
 2. 26. за паша на добитък в общински гори и мери, както следва :

–  за едър рогат добитък                              – 2,00 лева за 1 брой ;

–  за овце                                                       – 0.50 лева за 1 брой;

–  кози                                                                       – 1,00 лева за 1 брой .

27.за  регистрация  на  кучета  –  5,00 лева.

28.Удостоверения  МДТ :

 • Удостоверение за  липса  на  задължения  по  чл.87 , ал.6  от  ДОПК:

Обикновена  услуга / до  14  дни / – 2,00 лева;

Бърза  услуга / до  3  дни / – 4,00 лева;

Експресна / 1 работен  ден / – 6,00 лева.

-Удостоверение  за  платен  данък  върху  превозните  средства :

Обикновена  услуга / до  14  дни / – 2,00 лева;

Бърза  услуга / до  3  дни / – 4,00 лева;

НАРЕДБА   за   определянето  и  администрирането  на местните  такси  и  цени  на  услуги – 2017 г.

 

Експресна / 1 работен  ден / – 6,00 лева.

 • Удостоверение за  декларирани  данни :

Обикновена  услуга / до  14  дни / – 2,00 лева;

Бърза  услуга / до  3  дни / – 4,00 лева.;

Експресна / 1 работен  ден / – 6,00 лева .

– Издаване  на  документи  на  съдия  изпълнител  –  50,00 лева;

– Издаване  на  удостоверения  за  дължими  данъци и  лихви  от  наследодател :

Обикновена  услуга / до  14  дни / – 2,00 лева;

Бърза  услуга / до  3  дни / – 4,00 лева;

Експресна / 1 работен  ден / – 6,00 лева.

 • Издаване на  копие  на  документ  за  платени  местни  данъци  и  копие  от  подадена

декларация – 1,00 лев  на  лист ;

 • Издаване на  копие  от  подадена  данъчна  декларация – 1,00 лев  на  лист .

29.За издаване на разрешение за достъп до горски територии за срок от 1 месец – 10 лева .

Чл.34 Цената на услугата може да надвишава себестойността си и се събира за всяка една поотделно, както е определена.

 

Чл.35 Услугата е обикновена, когато е предоставена в рамките на 14 работни дни, бърза за 3 работни дни и експресна когато молбата е подадена до 12.00 часа и при технологична възможност се изпълнява в рамките на един работен ден.

 

Чл.36 Сроковете за извършване на услугата текат от деня на подаване ва молбата или необходимите документи за услугата и заплащане цената на съответния вид услуга.

 

Чл. 37 Заплащането се извършва в брой в касата на общината. При бърза услуга увеличението е с 50 % .

 

Чл.38, ал./1/ необходимите документи за извършване на услугата или предоставяне на  правото от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.

ал./2/ мястото на изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината .

 

Чл.39 При неспазване на сроковете по чл.35 размерът на цената на услугата се намалява с две на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не почеве от 30 на сто от пълния й размер.

 

Чл.40  Наеми.

 1. 1. За жилища.

а/ Макреш и Раковица :

 • за апартаменти – 0.30 лева на кв.м. за месец;
 • за къщи – 0.20 лева на кв.м. за месец.

б/ за останалите населени места на общината – 0.10 лева на кв.м. за месец.

 1. 2. За помещения предназначени за социални,образователни,здравни и други подобни дейности,както и за помещения – нужни на политически партии :

а/ Макреш и Раковица – 0.50 лева на кв.м. за месец;

б/ за останалите населени места на общината – 0.40 лева на кв.м. за месец;

 1. 3. За административни,стопански и производствени нужди :

а/ Макреш и Раковица – 1.00 лева на кв.м. за месец;

б/ за останалите населени места на общината – 0.40 лева на кв.м. за месец.

4.Наеми и аренда на земеделски земи :

а/ за земеделски земи от І до X категория включително по 25 .00 лева на декар за стопанска година .

 1. 5. За ливади и пасища за добиване на сено – 7.00 лева на декар за стопанска година.

НАРЕДБА   за   определянето  и  администрирането  на местните  такси  и  цени  на  услуги – 2017 г.

 

 1. 6. За зеленчукови градини по 0.03 лева за 1 кв.м. за стопаска година,ако поливането се извършва ръчно.
 2. За зеленчукови градини по 0.05 лева за 1 кв.м. за стопанска година,ако се полива на вада.
 3. 8. За обработваема земя в чертите на регулация – чрез договаряне,но не по-ниска от 0.10 лева/кв.м. за една стопанска година.

9.Терени , общинска собственост в регулация се отдават с месечен наем – 0,10 лева.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Допълнителни разпоредби

 

По смисъла на тази Наредба :

 1. “ Услуга за всеобщо ползване “ са тези общински услуги, при които конкретния ползвател не може да бъде определен.
 2. 2. “ Ползватели “ са физически и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси .
 3. 3. “ Личен доход “ са всички доходи на лицата с изключение на :

а/ добавката на чужда помощ на идвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ ;

б/ помощите, определени с акт на МС ;

в/ дарения с хуманитарна цел, направени на лица, ползващи услуги и форми на социално обслужване ;

г/ еднократно изплащани суми към пенсиите по решение на МС .

 

 

 

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

&1. Наредбата  е изготвена на базата на списъка на услугите извършени от общината и тяхната себестойност предоставени от кмета на община Макреш .

 

&2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него длъжностни лица.

 

&3. При започналото, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се извършва по реда на тази Наредба с оглед размер и срок.

 

&4. Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси ДВ бл.119 / 27.12.2002 г-  и влиза в сила от деня на приемането и от Общинския съвет

          

 

            &5. С приемането на Наредбата се отменя действието на приетата за 2007  г. тарифа за местните такси и цени на услуги на Общински съвет – Макреш .

      

 • 6 Настоящата наредба е прието на заседание на Общинския съвет – с. Макреш , с Протокол № 8 / от 15.02.2008г., Решение № 55 , актуализирана с Решение № 103 , Протокол № 13 / 30.04.2008г ; Решение №129 , Протокол № 16 / 25.07.08г. ; Решение № 147 , Протокол № 19 / 07.10.08г.; Решение № 182, Протокол №21 / 20.11.2008г ;  Решение  № 202  взето  с  Протокол  № 25  от  28.01.2009 г. ; Решение № 228 , взето с  Протокол № 28 / 09.04.2009г., Решение  № 267 , взето  с  Протокол  № 32  от  17.07.2009 г.,Решение  № 328  взето  с   Протокол  № 38 /22.12.2009 г., Решения  № 368,369 и  370  взети  с  Протокол  № 41  от  10.03.2010 г. ,Решения № 470 , 471  и  472  взети  с  Протокол  № 52  от  31.01.2011 г., Решение  № 31 взето с Протокол № 04  от 21 .12.2011г,Решения  № 35 и 36 , взети  с  Протокол  № 05 от 27.01.2012г, актуализирана с Решение №136 и Решение №138 , взети с Протокол № 18 от 20.12.2012 г., актуализирана с Решение № 255 взето с Протокол № 29 от 10.09.2013 г.,актуализирана с Решение №281 и Решение № 285 взети с Протокол № 32 от 18.12.2013 г., актуализирана с Решение № 402 , взето с Протокол № 47 от 10.12.2014 година, актуализирана с Решение № 34, взето с Протокол № 05 от 29.12.2015 г.,актуализирана с Решение № 177 , взето с Протокол № 19 от 12.12.2016 г., актуализирана с решение № 237 , взето с Протокол № 24 от 25.04.2017 година  .

 

 

 

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАКРЕШ :       

      

 

                                   _________________________________/ Кр.Кръстев /