Обява – НОВ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БАНКА С РЕЗЕРВИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

nz ОБЯВЛЕНИЕ ЗА  ПОТРЕБИТЕЛИ

ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН ОБЯВЯВА  НОВ  ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БАНКА С РЕЗЕРВИ  ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 -2020Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ  В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА“

 

ВАЖНО!!!:КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЩЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ЦИТИРАНИЯ ПО-ГОРЕ ПРОЕКТ, САМО И ЕДИНСТВЕНО СЛЕД ОТПАДАНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПОРАДИ НАСТЪПВАНЕ НА НЯКОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:  ПРЕДСРОЧНО, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ, ИЗРАЗЕНО ПИСМЕНО; ПРЕДСРОЧНО, ПРИ ВИНОВНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА НЯКОЯ ОТ СТРАНИТЕ; ПРИ НАСТЪПИЛА СМЪРТ НА ПОЛЗВАТЕЛ НА УСЛУГИ ИЛИ НАСТЪПВАНЕ НА ДР. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВАНАБИРАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ“ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ „ Е С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА БАНКА С РЕЗЕРВИ.

 ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТА С КЛАСИРАНИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ СКЛЮЧВАТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНО МЯСТО.

 

 КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ХОРА/ ДЕЦА И ЛИЦА/ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ , КАКТО И  ХОРА НАД 65Г В  НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ.


КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ;
  • ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ (КОПИЕ);
  • МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА КАНДИДАТА – ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК ИЛИ ЕТАПНА ЕПИКРИЗА (КОПИЕ) ;
  • ДОКУМЕНТ, ОПРЕДЕЛЯЩ КОНКРЕТНОТО ЛИЦЕ ЗА НАСТОЙНИК ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛ НА КАНДИДАТА ЗА УСЛУГАТА (КОПИЕ); АКО Е ПРИЛОЖИМО
  • ПЪЛНОМОЩНО (СВОБОДЕН ТЕКСТ), ЗА ЛИЦЕ, КОЕТО ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО ОТ ИМЕТО НА КАНДИДАТА – КОГАТО НЕ СЕ ПОДАВА ЛИЧНО. – (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

 

ЗАЯВЛЕНИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ  ОТ 10.00 ДО 15.00 ЧАСА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 24.03.2017 Г. ДО 13.04.2017 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОБЩИНА МАКРЕШ УЛ.Г.БЕНКОВСКИ №88