ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН / СЪГЛАСНО ЧЛ.56, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.С тази наредба се уреждат условията и редът  за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности /павилиони , кабини , маси , както и други обекти от селищното обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт , пейки , осветителни тела ,съдове за събиране на отпадъци , чешми , фонтани , часовници и други съоръжения на селищната среда , монтирани външно върху фасади и покриви на сгради / , наричани за краткост „ преместваеми обекти „ , върху поземлени имоти на територията на община Макреш  и се определят свързаните с това функции на длъжностни лица  от общинска администрация .

Чл.2/1/Обектите и съоръженията от чл.1 не са  трайно свързани  с поземления имот –парцел , сграда / , върху  които са разположени

А/ централната селищна част , върху благоустройствени терени , разполагането се извършва без да се нарушава целостта на настилката под обекта .

Б/Извън  централната селищна част и върху неблагоустроените терени , разполагането може да се извършва посредством временни връзки с терена .

/2/Преместваемите обекти по чл.1 се разполагат на основание чл.56, ал.1 , от ЗУТ  в съответствие с правилата и нормите за устройство на територията , архитектурно- художествените , инженерно – техническите , противопожарните и санитарно – хигиенните изисквания .

Чл.3/1/Наредбата се прилага по отношение на всички стационарни търговски обекти, заведения за хранене и ателиета за услуги , независимо от формата на собственост и основанието за владението им , както и към временната търговска дейност на открито .

/2/Наредбата урежда тези обществени отношения в Общината , които не са уредени от други законни актове .

/3/В изпълнение на закона Общината издава лицензи , категоризации , патенти и други документи , касаещи специфичните търговски дейности .

ГЛАВА II

СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ТИПОВИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.4/1/Разполагането на преместваеми обекти върху държавни и общински поземлени имоти и се разрешава въз основан на схема , одобрена от главния архитект на Община Макреш на основание чл .56 , ал.2 от ЗУТ .

/2/За  държавните имоти , схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация , която стопанисва имота , а в останалите случаи – с областния  управител .

/3/върху поземлени имоти , собственост на физически и юридически лица , разполагането на преместваеми обекти се разрешава на основание виза за проектиране , издадена по реда на чл.140  от ЗУТ .

Чл.5 .Видът , типът и архитектурното оформление  на търговските съоръжения се определят от главния архитект на община Макреш .

Чл.6.В пешеходните зони в ЦЧ в разположените преместваеми обекти могат да се разрешават следните дейности :

а/ продажба на вестници , списания и книги – без тези с еротично и порнографско съдържание ;

б/ продажба на цветя ;

в/продажба на ядки и пуканки ;

г/произведения на приложни и изящни изкуства , художествени занаяти , сувенири и антиквариат ;

Чл.7.Продажбата на сезонни стоки – мартеници , елхи , новогодишни сувенири , сладолед и варена царевица , както и провеждането на панаири се извършва след еднократно писмено разрешение от община Макреш по реда на ЗМДТ .

Чл.8.Разполагането на разрешените от закона занимателни и развлекателни игри , механизирани детски колички , задвижвани от акумулаторни батерии да се извършва след представяне та на документ за ел. и противопожарна безопасност , спазени санитарно – хигиенни изисквания и сключен договор или разрешение от община Макреш .

Чл.9./1/Разрешение за разкриване и ползване на тротоарно право за търговска дейност пред търговските обекти става с писмено разрешение от  Общината по схема , одобрена от главния архитект или издадена виза за проектиране и сключен договор за ползване на тротоарно право , в пълно съответствие с действащото законодателство , уреждащо съответната търговска дейност и спазване задължителни изисквания на общинската администрация по отношение на естетическото оформление , организацията и безопасността на движението и работното време .

/2/ Собствениците и наемателите на търговските обекти се ползват с предимство при получаване на разрешение по ал.1 за терена на обекта .Разполагането на обекти на други наематели се извършва след писмено съгласие на собственика .

/3/Търговската дейност на площи пред заведенията за обществено хранене и магазините, както и продажбата на вестници и списания , необхванати от утвърдената по реда на ал.1 схема се отделят с отделни скици от главния архитект на Общината .

ГЛАВА III

ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.10./1/ Преместваеми обекти могат да бъдат :

 1. По вид :

1.1.индивидуални ;

1.2.типови .

2.По тип :

2.1.без връзка с терена и с мрежите за доставка на вода , енергия и други комуникации;

2.2.свързани временно с терена / посредством временни връзки – основи и др./ и с мрежите за доставка на вода , енергия и други комуникации ;

3.По предназначение  :

3.1.за търговска дейност – временни базарни конструкции , павилиони , сергии , маси , колички и др.;

3.2.за обществения транспорт – павилиони , спирки , кабини , контейнерни бензиностанции / газостанции /;

3.3.за спорт и почивка – павилиони , тоалетни кабини , телефонни кабини , спортни , атракционни и детски съоръжения ;

3.4.елементи за градско обзавеждане – пейки , осветителни теле , съдове за събиране на отпадъци , чешми , фонтани и др.;

3.5.за осигуряване на комуникации и други обслужващи инфраструктурата и сградите функции- антени, климатици и др.

3.6.рекламно – информационни конструкции  и табели /самостоятелни съоръжения или разположени  върху сгради / ;

3.7.монументално – декоративни елементи – статуи , бюстове , паметници , паметни плочи , археологически находки , лапидариуми , декоративни преградни стени /озеленени или не /, саксии , кашпи и др.

3.8.навеси – свързани със сгради или самостоятелни конструкции .

ГЛАВА IV

ОБЩИ ИЗИСКВАНИ КЪМ ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

11/1/Преместваемите обекти , независимо от техния вид , трябва :

1.да отговарят на строителните правила и норми ;

2.да съответстват на санитарно – хигиенните , екологичните и противопожарните изисквания ;

3.да бъдат подържани в добро състояние по отношение на тяхната чистота и функция от техния собственик или наемател ;

4.да са съвместими с предназначението на терена ;

5.да не създават рискови условия за безопасността на движение ;

6.да не закриват друг търговски или обществен обект , както и да не се затруднява подхода към него , да не закриват публични пространства / тротоари , алеи и др./ .

Чл.12./1/На  фасадата , на витрината или на друго видно място на всеки обект , задължително се поставят надписи на български език , указващи :

1.Наименованието и предназначението на обекта ;

2.Наименованието на търговската фирма стопанисваща обекта и седалището й ;

3.Фирмен знак .

/2/Разрешава се допълнително поставяне на надписи на чужд език , както и регистрирани търговски марки и търговски знаци , съгласно чл.7 от Наредба № 1  за опазване и поддържане на обществения ред и чистотата на територията на Община Макреш .

Чл.14.Обектите се осигуряват с охрана и дежурно нощно осветление за сметка на собственика .

Чл.15./1/В обекта се съхраняват и предоставят при поискване от страна на контролните органи следните документи :

1.разрешение за разполагане ;

2.удостоверение за регистрация на преместваемия търговски обект ;

3.договор за наем ;

4.санитарен журнал на РИОКОЗ ;

5.заверена здравна книжка за работещите в заведенията за обществено хранене и магазините за хранителни стоки ;

6.документ за качеството и произхода на стоката от ДВСК ;

7.копие от акта за съдебна регистрация ;

8.копие от акта за данъчна регистрация ;

9.копие от акта за платен патентен данък ;

10.други документи, изискуеми от специален нормативен акт .

/2/Съобщенията или изискванията към търговските обекти , независимо от собствеността им , се приемат от лицата , работещи в тях .

/3/Издадените от Общината лицензи за упражняване на специфична търговска дейност се поставят на видно място в обектите .

 

ГЛАВА V

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.16/1/Забранява се разполагането на преместваеми обекти и използването им:

1.в нарушение на настоящата наредба и действащото законодателство ;

2.в изградени общински озеленени площи .

Чл.17.Преместваемите обекти са едноетажни , с метална или дървена конструкция / навеси / , и със застроени площ до 40 кв.м.

Чл.18.В  застроени поземлени имоти може да се разположи само един преместваем обект.

Чл.19.В незастроени поземлени имоти могат да се разположат и повече от един преместваеми обекти .

 

ГЛАВА VI

РАЗДЕЛ I

РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ВЪРХУ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Чл.20./1/Разполагането на преместваеми обекти върху държавни и общински имоти се разрешава въз основа на виза за проектиране , издадена от главния архитект на основание чл.140 от ЗУТ .

/2/В недвижими имоти – паметници на културата , визата се съгласува с Националния институт за паметници на културата .

/3/.След издаване на визата за проектиране на преместваемия обект се сключва договор с община Макреш за наем по реда на ЗОС  за общински терени ;

/4/.Проектната документация за преместваемите обекти по ал.1 се одобрява и разрешението за разполагането им се издава от главния архитект на Общината след представяне на следните документи :

1.молба – образец за одобряване на проекта ;

2.виза , съгласуване с „БТК“ – клон Видин , ВиК – Видин , ЧЕЗ – „ България „ АД – клон Видин ;

3.договор за наем ;

4.проект , съгласуван с ВиК – Видин , ЧЕЗ „България „АД – клон Видин , РЗ“ПАБ“ – при РДВР – Видин , РИОКОЗ – Видин и ДВСК , там , където е необходимо ;

Чл.21/1/.За издаване на разрешение за разполагане на преместваеми обекти върху имот по този раздел се представят следните документи :

 1. молба за издаване на разрешение за разполагане ;
 2. документ за собственост или договор за наем с община Макреш .Акт за държавна собственост или договор за наем със съответното ведомство ;
 3. скица с виза за разполагане на преместваемия обект с точни размери и отстояния;
 4. инвестиционен архитектурен проект ;
 5. констативен проект или конструктивно становище , заверено с технически контрол ;
 6. проекти по част ВиК и Ел. , там където е необходимо , заедно със становище за проектиране от експлоатационните предприятия ;
 7. съгласуване с РЗ „ПАБ“ при РДВР – Видин , РИОКОЗ и ДВСК там , където е необходимо ;

/2/В разрешението за разполагане на преместваемия обект задължително се посочва точния срок , за който се разрешава обекта ;

/3/След издаване на визата за проектиране на преместваемия обект се сключва договор с община Макреш за наем по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Макреш .

Чл.22./1/Разрешението за разполагане на преместваем обект върху общински или държавен поземлен имот се издава за определен срок , въз основа на договор за наем с Общината или Държавата .

/2/След издаване на разрешение за разполагане обектът се ситуира на терена от техническо лице на община Макреш на основание протокол за дадена строителна линия и ниво .

/3/След изтичане на срока по ал.1 преместваемия обект се премахва от собственика му за негова сметка .

/4/При удължаване срока на сключения наемен договор се издава ново разрешение за разполагане на преместваемият обект , след представяне на старото разрешение и новият договор .

/5/В случай на предсрочно прекратяване на наемния договор , срокът за разрешението за разполагане се счита автоматично за изтекъл и обектът се премахва по реда на ал.3 .

 

РАЗДЕЛ II

РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ , СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ФРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл.23/1/Разполагане на преместваеми обекти върху поземлени имоти , собственост на физически и юридически лица се извършва :

1.по искане на собственика /собствениците / на поземления имот ;

2.по искане на трети лица с договор за наем със собствениците на поземления имот;

3.по искане на ползвателя , с изрично писмено съгласие на собственика на имота .

/2/Върху сгради – етажна собственост , поставянето на рекламни , информационни и монументално – декоративни елементи се разрешава въз основа на изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението площ . Съгласието и договорът за наем се оформят по реда на правилника по чл.49, ал.1 от Закона за собствеността .

/3/Разполагането на преместваемият обект върху поземлени имоти , собственост на физически и физически лица се разрешава въз основа на виза за проектиране , издадена от главния архитект , на основание чл.140 от ЗУТ .

/4/Проектната документация на преместваемите обекти се одобрява и разрешението за разполагането им се издава от главния архитект на община Макреш .

/5/Проектната документация се съгласува преди одобряването и от ведомства и служби по указание на одобряващия орган .

/6/Декларация – съгласие от етажна собственост се дава по реда на Закона за собствеността и на Правилника за управлението , реда и надзора на етажната собственост  с писмено съгласие  на председателя на етажната собственост.

Чл.24.За издаване на разрешение за разполагане на преместваеми обекти върху имот по този раздел се представят следните документи :

1.молба – образец за одобряване на проект ;

2.молба за издаване на разрешение за разполагане ;

3.документ за собственост и договор за наем ;

4.скица с виза за проектиране за разполагане на преместваемият търговски обект с точни размери и отстояния ;

5.инвестиционен архитектурен проект ;

6.конструктивен проект или конструктивно становище , заверен с технически контрол;

7.проекти по част ВиК и Ел.  там, където е необходимо , заедно със становищата на експлоатационните предприятия ;

8.съгласуване с РЗ“ПАБ“ при РДВР – Видин , РИОКОЗ и ДВСК там , където е необходимо .

 

ГЛАВА VII

РАЗРЕШАВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.25.Разрешаването за разполагане се издава за срок от три години , за имоти , собственост на физически и юридически лица .

Чл.26. След изтичане на тригодишния срок по чл.26 се издава ново разрешително след подаване на молба – образец и представяне на старото разрешително .

Чл.27.Разрешение за разполагане в имоти общинска собственост се издава съгласно срока по договора за наем .

Чл.28.При неподновяване на разрешението за разполагане или отнемането му преместваемият обект се премахва от собственика му за негова сметка .

Чл.29/1/Главният архитект издава удостоверение за регистрация на преместваемите обекти по чл.1 след констативен протокол от комисия за приемане , назначена със заповед на кмета на община Макреш .

/2/За издаване на удостоверение за регистрация се представят следните документи :

1.молба – образец за издаване удостоверение за регистрация ;

2.документ за собственост или договор за наем ;

3.разрешение за разполагане и протокол за линия и ниво ;

4.одобрен проект ;

5.санитарно разрешително от РИОКОЗ ;

6.сертификат от РЗ“ПАБ“ при РДВР – Видин ;

7.договори с експлоатационни дружества – ВиК – Видин , ЧЕЗ“България „АД- клон Видин ;

/3/Удостоверението за регистрация по този раздел удостоверява спазването на нормите за безопасност на съответния обект .

/4/Този раздел не се прилага и разрешение за ползване не се издава за преместваеми обекти по чл.11, ал.1 ,т.3 .

 

ГЛАВА VIII

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ , ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.30/1/Обектите по чл.56,ал.1 и чл.57 , ал.1 се премахват , когато :

1.са поставени без разрешение или в противоречие с издадено разрешение ;

2.са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за издаване на разрешението е отпаднало ;

3.не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията ;

4.не отговарят на изискванията по чл.169 , ал.1 , т.1,2,3,4 и 6 ;

5.представляват реклама , забранена със закон ;

6.срокът за разрешението за поставяне е изтекъл ;

7.не отговарят на други изисквания , определени с настоящата Наредба .

/2/Обстоятелствата по ал.1 се установяват с констативен акт , съставен от служителите по чл.223 , ал.2 в 7 дневен срок от констатиране на нарушението .Констативният акт се връчва на собствениците на обектите по ал.1, които могат да направят възражения в тридневен срок от връчването му .

/3/В 7 – дневен срок от връчването на констативния акт по ал.2 , Кметът на общината издава заповед за премахването на обекта .

/4/Когато  собственикът  на  обект  по  ал.1 , поставен  в  чужд  имот  е  неизвестен , констативният  акт  се  връчва  на  собственика  на  имота . В  този  случай  със  Заповедта  по  ал.3 , Кметът  на  Общината  задължава  собственикът  на  имота  да  го  премахне  за  своя  сметка.

/5/ Когато  собственикът  на  обект  по  ал.1 , поставен  в  имот  общинска  собственост  е  неизвестен , констативният  акт  и  Заповедта  се  поставят  на  видно  място  върху  обекта  в  присъствието  на  двама  свидетели  и  на  определените  за  това  места  в  сградата  на  общината  и  съответното  кметство .

/6/ В  Заповедта  по  ал.3  Кметът  на  общината  определя  срок  за  премахване  на  обекти  и  разпорежда  на  дружествата , доставчици  на  вода  и  енергия , да  прекратят  доставките  до  определеният  за  премахване  обект .

/7/ При  неспазване  на  срока  за  премахване , определен  в  Заповедта  по  ал.3 , обекта  се  премахва  принудително  по  реда  на  § 2 от  Допълнителните  разпоредби  на  ЗУТ .

/8/ При  необходимост  принудителното  изпълнение  на  Заповедта  по  ал.3  са  осъществява  със  съдействието  на  полицията .

 

ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1.Тази наредба се  издава  на  основание  чл.56 , ал.2  от  Закона  за  устройство  на  територията  и  влиза в  сила  от  деня  на  приемането  й  от  Общински  съвет – Макреш .
 • 2.Наредбата се прилага  и  за  преместваемите  обекти , разположени  върху  територията  на  Община  Макреш  преди  приемането  й .
 • 3.Собствениците на преместваеми  съоръжения , които  вече  са  разположили  обектите  си , са  длъжни  да  ги  приведат  в  съответствие  с  изискванията  на  тази  Наредба  в  6  месечен  срок  от  влизането  й  в  сила .
 • 4.Договорите за разполагане  на  преместваеми  съоръжения  върху  общински  имоти, сключени  преди  влизането  в  сила  на  тази  наредба , запазват  своето  действие , само  ако  по  тях  са  извършени  редовни  плащания .
 • 5. Разположените преместваеми съоръжения , които  не  отговарят  на  изискванията  на  тази  наредба  и  не могат  да  се  приведат  в  съответствие  с  тях , се  премахват  след  изтичане  на  срока  на  сключените  договори  по  реда , предвиден  в  наредбата .
 • 6. Глава VІІІ от  настоящата  наредба  се  прилага  и  относно  рекламните  съоръжения – рекламно – информационните  елементи , чието  поставяне  е  уредено  в  чл.57  от  ЗУТ .
 • 7. Указания по прилагането  на  тази  наредба  се  дават  от  главния  архитект  на  Община  Макреш .
 • 8. Наредбата е приета  от  Общински  съвет – Макреш  с  Решение  № ……… , взето  с  Протокол  № ……  от  ……… г  на  основание  чл.21 , ал.2  от  ЗМСМА  във  връзка  с  чл.56 , ал.2  от  ЗУТ .