Годишен план за паша за 2016 година

 1. ОСНОВАНИЕ

Настоящият Годишен план за паша за 2016 г., се разработва на основание чл. 37о. ал. 1 т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

 1. ОБХВАТ

Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползване на мерите и пасищата в населените места на територията на Община Макреш при спазване на правилата за ползването им, изготвени съгласно чл. 37и, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ и предложени за приемане от Общински съвет Макреш.

III. ЦЕЛ

Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата, общинска собственост, от земеделските стопани или техни сдружения, както и да се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда.

 1. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА
 1. Кмета на Община Макреш
 • ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по стопанисване и управление мерите и пасищата от общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ;
 • упълномощава длъжностно лице – заместник кмета по стопанска и инвестиционна политика за провеждането на конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;
 • изисква от кметовете и кметските наместници на населените места спазването на разписаните правила по отношение ползването на пасищата на територията на съответното кметство;
 1. Дирекция „УТСД“ чрез ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯТА:
 • ежегодно изисква справка за мерите и пасищата от ОПФ от Общинска служба „Земеделие“;
 • отговаря за актуализацията на плана;
 • съдейства и подпомага кметове и кметски наместници по изпълнението на плана;
 • води регистър на сключените договори и следи техните срокове;
 1. Кмет и кметски наместник на населеното място:
 • създава и ръководи работна група, която има за задача да извърши разпределение на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване от земеделските стопани;
 • съгласува договорите за ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд, които представя в общинска администрация за сключване;
 • организира и контролира мероприятията по поддържане на мерите и пасищата за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние;
 • управлява изразходването на средствата от наемите /таксите/ от мерите и пасищата за извършване на мероприятия с цел екологичното им подобряване;
 • районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост – забранят използването им;
 • предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци
 • предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;
 • предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;
 • определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места
 1. СПРАВКА С РАЗМЕРА НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ И ВИДА НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО ЗЕМЛИЩЕ – Приложение № 1

Общинска служба „Земеделие“ Макреш изготвя ежегодно справка с размера на мерите и пасищата на територията на Община Макреш по населени места, съгласно приложение № 1.

На територията на общината има 4 346.286 дка мери и пасища. Работната група, която задължително се изгражда във всяко населено място, има за задача да извърши разпределение на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване от земеделските стопани и е в състав: кмет, ветеринарен лекар /обслужващ ветеринарния участък/, стопаните, отглеждащи пасищни животни и/или представител на техните сдружения.

 1. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ – Приложение № 2

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Макреш включват:

перспективен експлоатационен план за паша;

правила за определяне начина на разпределение на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване;

правила за ползване на мери и пасища от ОПФ при спазване на Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, съгласно Системата за кръстосано съответствие, приета със Заповед № РД 09-1102 от 08.08.2012 г. на Министъра на земеделието и храните;

 • частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;
 • ветеринарна профилактика;
 • охрана;
 • мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата;
 • договори за наем и аренда на мерите и пасищата;

VII. СПРАВКА ЗА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И СПИСЪК НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ, ОТГЛЕЖДАЩИ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА МАКРЕШ – Приложение № 3

Общинска администрация Макреш на основание чл. 37о, ал. 3 от ЗСПЗЗ изготвя списък – образец, който се изпраща до кметовете и кметските наместници по населени места за попълване. Попълнените списъци с данни за земеделски стопани или техни сдружения, отглежданите от тях животни се подписват и подпечатват от кмета на населеното място и участъковия ветеринарен лекар и се предоставят в Дирекция „УТСД“.

VIII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Финансовото осигуряване на плана да се постига чрез:

Постъпленията от наемите (таксите) за ползване на мери и пасища, общинска собственост. По този начин се осигуряват на кметствата средства за поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

Финансиране по проекти – Общинската администрация и/или ползвателите на мерите и пасищата могат да кандидатстват по европейски програми за средства с цел подобряване екологичното им състояние

ІX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При изпълнение на плана, общинската администрация взаимодейства с:

ОД „Земеделие“ и ОС „Земеделие“ Макреш – представят в срок до 31.08. на текущата година списък на имотите от ДПФ и ОПФ по землища, броя на наличните пасищни животни по населени места (общо по видове), съгласно изискванията на чл. 98, ал. 2 и ал. 3 и чл. 99 от ППЗСПЗЗ.

ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция“ – предоставят имената на ползвателите на мери и пасища по списък, предоставен от ОСЗ по физически блокове за съответната година, съгласно изискванията на чл. 36 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Планът е одобрен на заседание на Общински съвет с Решение № 65 /22.02.2016 г.