Конкурс за длъжността “ Директор на дирекция УТСД“

ОБЯВЛЕНИЕ

Кметът на община Макреш на основание чл.10а,ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Конкурс за длъжността “ Директор на дирекция УТСД“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
• длъжност, звено, административна структура:Директор на дирекция
Дирекция: Дирекция „УТСД“
Общинска администрация – Макреш
• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:Ръководи, организира, координира и контролира изпълнението на строителството и ремонтите на територията на общината. Отговаря за незаконното строителство, околната среда и общинската собственост. Участва при изработката на вътрешните нормативни актове ,разпределя задачите на служителите си в дирекцията ,както й организира и контролира работата им.
• изисквана минимална степен на завършено образование:Магистър
• години професионален опит: 5
или
• минимален ранг: III младши
• категория:
• специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:Да отговаря на изискванията на чл.7,ал.1 от Закона за държавния служител.
• предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):Архитектура, строителство и геодезия
• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:добра компютърна грамотност и работа в екип
• границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:1000 лв.
• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:1

 

Начин за провеждане на конкурса
• начин за провеждане на конкурса (всички изброени):ИнтервюПисмена разработка по друга тематика.
Стратегическото развитие на общината
• начин на провеждане на конкурса и документи за кандидатстване:копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен , допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;копие от документи ,удостоверяващи придобитият трудов, служебен и осигурителен стаж;копие от документите ,удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобитият ранг ( при наличие на такъв);други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

 

Място и срок за подаване на документи
• област, община, населено място:Видин, Макреш, Макреш
• адрес:п.к. 38 50 с.Макреш,община Макреш,област Видин
ул. “ Георги Бенковски “ № 88
• телефон:094 600 356
• административно звено:Секретар на община
• лице за контакт:Ванюша Василева
• краен срок за подаване на документи:25.02.2016
• ден на публикуване:10.02.2016
• общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:информационното табло в сградата на общината и на сайта на общината www.makreshbg.com

Прикачени файлове