Общински план за развитие 2011 – 2013 г.

Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори.

След приемането на Общинския план за развитие на Макреш настъпват съществени изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда, в която той следва да бъде изпълняван и отчитан.

От 1 януари 2007 г. България е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), което практически промени икономическите, политическите и международните условия за развитие на българските райони. В сферата на регионалното развитие и политика започнаха да се прилагат както националното, така и европейското законодателство. От същата дата стартира прилагането на новата кохезионна политика, която определи нова рамка за развитие на районите в Европейския съюз. След приемането на Националната стратегическа референтна рамка – 2007-2013 г. и одобрението от Европейската комисия на българските оперативни програми и Националния план за развитието на селските райони – 2007-2013 г. изискванията към общините у нас придобиха нови реалности и те станаха бенефициенти на средства от различни източници.

През 2008 г. бяха приети промени в законодателството в областта на регионалното развитие, което постави нови изисквания по отношение на структурата и съдържанието на общинските планове за развитие.

Всички тези промени, настъпили след приемането на ОПР на Макреш, са значителни и обуславят необходимостта от актуализация на документа с оглед осигуряване на адекватност, съответствие с новите условия и постигане на поставените цели.

Общинският план за развитие на община Макреш за периода 2005-2013 г. е приет с Решение № 209 от 30.06.2005 г. на Общинския съвет. Настоящата актуализация на Общинския план за развитие на община Макреш – 2005-2013 г. е разработена за остатъка от периода 2011-2013 г. в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-844/20.05.2009 г. и Закона за регионално развитие и правилника за приложението му в сила от 31.08.2008 г.

Част от процеса по актуализация на ОПР е изготвянето на доклад за междинна оценка на ОПР – 2005-2013 г. за периода 2005-2010 г., на основание чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).

Актуализацията на Общинския план за развитие на община Макреш за периода 2011 – 2013 г. е осъществена по инициатива на кмета и ръководството на общината с цел да бъдат отразени социално-икономическите промени, настъпили в периода 2005-2010 г. и промените в националното и европейско законодателство в областта на регионалното развитие.

Актуализираният ОПР на община Макреш е съобразен с националните и европейски планови документи, като са отчетени възможностите на Европейските фондове чрез националните оперативни програми, както и спецификите и възможностите на общината.

Планът за развитие на община Макреш съгласно Закона за регионално развитие е основният документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика. Планът съчетава интересите и координира усилията на всички страни – граждани, местни власти, политически сили, институции, професионални среди, социални групи, млади хора.

Планът представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие и по този начин ще превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитието на Община Макреш.

Съгласно чл. 38(1) от ППЗРР Общинският план за развитие се актуализира:

1. При съществени промени на икономическите и социалните условия на Общината;

2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за развитие;

3. В резултат на промени в свързаното национално законодателство и законодателството на ЕС;

4. При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на Общинския план за развитие;

5. На основата на междинната или последващата оценка.

В настоящия момент всички тези условия са налице и актуализацията е повече от необходима.

Актуализираният план за развитие на община Макреш съответства на Националната стратегическа референтна рамка; оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Околна среда”, „Административен капацитет” и Програмата за развитие на селските райони; Националната стратегия за регионална развитие; Регионалната стратегия за развитие на Северозападен район за планиране; Областната стратегия за развитие на област Видин и секторни и местни стратегии и планове в областта на социалната политика, околната среда, туризма, енергийната ефективност, ВЕИ и други.

Актуализацията на общинския план за развитие отчита изводите и препоръките от направената междинна оценка, представена на общинското ръководство и партньорите. Планът за развитие е актуализиран, като са отчетени реалните нужди на местната общност и въздействието на вътрешните и външните фактори, на основата на интегриран подход по отношение на бъдещото социално-икономическо развитие на общината.

В актуализирания документ е отразена реформата на кохезионната политика на ЕС за периода 2007 – 2013 г., както и промените, настъпили за регионите и общините в страната като член на ЕС.

При подготовката на актуализирания документ са отчетени принципите на партньорството, равните възможности и устойчивото развитие. Представено е описание на системата за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие. Актуализираният документ отразява актуалната ситуация в община Макреш в предметните области, където са настъпили промени в периода от 2005 до 2010 година.

Основното предназначение на тази актуализация е да се поставят на планова основа местните инициативи и да се създаде конкретна алтернативна политика, включваща цели, приоритети и мерки за ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи за периода 2011 – 2013 г. С това се обосновава стремежът и усилията на ръководството на Община Макреш да използва наличните ресурси и природни дадености по ефективен начин, за да осигури по-висок просперитет и условия за реализация на населението.

Анализът на природните условия в община Макреш не е актуализиран, тъй като в тези области тенденциите и характеристиките са сравнително по-устойчиви и не се променят динамично.